REAKTIE I REAKTIE II De geschiedenis van het zeegras of zee wier, de winning en het totaal verdwij nen. Van Kees de Porto te Oudeschild ontvingen wij de me dedeling dat het schip "Hollandia", waarover in nummer 15 van ons blad op blz. 15 werd geschreven, nog regel matig op Texel komt. Het is een vaartuig van de zgn. "bruine vloot" en maakt met passagiers vaartochten. Een kleinzoon van Jelle Groenhof, die aanboord 'nkijkje nam, verwonderde zich er over dat 't grote gezin destijds in die kleine ruimte heeft kunnen wonen. Familie Groenhof "Hollandia" Stavoren Naar aanleiding van het artikel van Bert Koning over de Wiermaaierij (Nr. 14, Maart 1990) ontvingen we onderstaand commentaar. Heel veel jonge mensen weten niet wat zee gras of wier was en waarvoor het gebruikt werd. Het groeide op ondiepe plaatsen in de Waddenzee, die ook bij eb niet droogvielen, de "wierwaarden". Eeuwenlang werd het gebruikt voor zeeweringen: de zgn. wierdam- men. Later werd het ook gebruikt voor vulling van stoel- en rijtuigbekleding, van matrassen; een zeegras kinderbedje werd vroeger veel aanbe volen. Er waren verschillende manieren van zeegras winning. Bij Oudeschild en ook veel bij Wie- ringen werd zeegras gemaaid met aan elkan der gekoppelde zeisen. Bij Nieuwe Schild was het in hoofdzaak zeegras vissen. Iedere zee grasvisser had zijn dijkperceel gehuurd van het Waterschap. Met behulp van lange keer- netten werd het zeegras dat losgeslagen in zee dreef opgevangen en zo op de dijk gehaald. Vandaar werd het, als het wat afgedroogd was, naar het land gereden en dan soms in de sloten gegooid om te ontzilten. Was er veel regen, dan kon dat achterwege blijven. Het werd na enige tijd weer uit de sloten gehaald en zo op het land gedroogd, op de zelfde manier als hooi. Droog werd het naar- binnen in de wierpakhuizen gereden, waar het in balen van 50 kilo werd geperst voor verzending. Als de herfst vorderde en het drogen van het zeegras niet meer mogelijk was, werd het bewaard in de sloten tot er een tijd aanbrak dat het weer op het land ge droogd kon worden. De zeegraswinning en verwerking die ik als kind meegemaakt heb bepaalde zich in hoofd zaak tot Nieuwe Schild, die sprak mij het meest aan, ook omdat ik daar woonde. Nieuwe Schild had 6 wierpakhuizen waarin het wier geperst werd. Bij de meesten werd met een handlier geperst. Alleen mijn vader, Fup Duinker had al in 1920 een met een motor aangedreven wierpers; deze was door de fir ma Paagman ontwikkeld en geplaatst. Deze pers werkte toen al half automatisch; door een handle over te halen begon hij te werken en schakelde uit als de pakken op maat in elkaar geperst waren en de lier blok keerde tegen teruglopen. Het was zo, dat ik als jongen van 9 a 10 jaar de lier kon bedienen. J. Duinker plaatste ongeveer in 1929 een motor in zijn lierpakhuis en perste toen ook met mo torkracht. Op Oost werd geperst bij Dalmeijer, wat nu v.d. Schoot is. En bij J.Harte, dat is nu een appartementengebouw van G.P. Plaats man. Maar in 1932 verdween hier het zeewier, dat gebeurde gelijk met het afsluiten der Af sluitdijk. Maar wat was oorzaak van de ver dwijning Mijn mening is; in hoofdzaak de verontreiniging". Den Helder loosde zijn riool water ongezuiverd in het Marsdiep, het huis vuil werd net buitengaats in de Noordzee gestort, bij ons op Texel kwam het rioolwater ook ongezuiverd in het oppervlakte water en zo ook in de zee. Dat gebeurde overal. Men was van mening, dat de zee alles kon verdra gen, maar met het afsluiten van de Zuiderzee werd de doorspoeling hier kleiner. Het ver zwakte zeegras kon zich tegen de verontreini ging niet meer handhaven en verdween; het had het zonder Afsluitdijk misschien en kele jaren langer kunnen handhaven, maar het zou toch zijn verdwenen. Op de oostkust van V.S.. is ook een Waddengebied, dat veel over eenkomt met de Wadden hier. In 1600 -1700 had je daar ook eilanden met de namen Texel

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1990 | | pagina 4