VAN HET BESTUUR BILIOTHEEKNIEUWS Enkele jaren geleden, bij de vie ring van het 150- jarig bestaanis over de Cocksdorp en Eierland heel wat historisch materiaal gepubliceerd en omdat we niet in herhaling wilden vervallen, heb ben we gezocht naar nog niet ge- publuceerde historische bijzon derheden over dit deel van Texel. Hopenlijk zijn we in de opzet geslaagd Met de hulp van een aantal Durpers en Eierlanders, die we hiervoor hartelijk danken, is dit nummer tot stand gekomen. We wensen U veel genoegen met het lezen van dit nummer 16. Gezien de reacties, iedere keer wanneer ons verenigingsblad verschijnt, blijkt de gekozen formule om steeds een ander dorp in het zonnetje te zetten, een goede te zijn. Ook de aanvullingen en kom- mcntarcn op vorige artikelen, bewijzen dat er een samen spel ontstaat tussen redactie en de leden. Tevens bewijstdit, dat hctblad goed gelezen wordt en men zodanig betrokken is, dat eventuele correcties of aanvul lingen nu dan ook gemeld worden. Houden zo Het zo merseizoen loopt alweer ten einde en dat betekent, dat de verschillende clubs waaruit de vereniging bestaat, weer gaan starten. Als het goed is heeft eenieder de accu weer opgeladen en dit jaar kunnen we het weer ner gens de schuld van geven. U kunt de tijden, waarop de groepen bijeen komen, in de Tex. Courant vinden. Overi gens heeft de vereniging niet helemaal stilgelegen, getuige de inhoud van dit blad, dat de de redactie tijdens de zomer maanden bijeen heeft gebracht. Het grotere lettertype is voor veel mensen een hele verbete ring gebleken. Ook de zangve reniging olv. de heer W. Kik kert heeft nog tijdens een van de Hoornder Donderdagen op getreden. Ongetwijfeld hebben de fanatieke leden ondertus sen niet stilgezeten en kunnen we misschien het komende verenigingsseizoen nog eens gebruik maken van iemands vergaarde kennis of verzamel de historische zaken. Het bestuur beveelt graag de avonden, zoals die ten behoe ve vanonze leden in de 'Ouwe ULO" worden gehouden, ook voor belangstellenden van genealogie, dialect, zang of bi bliotheek en mensen die ver zamelen, gaarne aan. Hopen de, een ieder lid hiermede voldoende gemotiveerd te hebben om massaal deel te nemen aan de activiteiten van onze vereniging, wensen wij U een plezierig seizoen 1990-1991 toe. Het Bestuur Zelfs in de zomermaanden is er nieuws uit de bibliotheek te melden, Te weten: Het archief betrek- 1 king hebbende op de deportatie van Texelse mannen naar Assen, samengesteld door D. Lemstra, ligt ter inzage tijdens de biblio theekavond de 4e Dinsdag van de maand. Aangeschaft door de vereniging zijn: "Stroper voor het leven" door B.C. Kikkert "Noordhollandse schutters in de "Belze" opstand van 1830, door Th. W. Polet, A.A. de Reus- Vredenburg en J.J. Kallenbach. Van mevr. Brüggeman-Winter mochten wij het boek: 'Texel het Vogeleiland," door J. Drijver, ontvangen. Haar vader, meester Winter van de St Jozefschool, kreeg dit kado bij zijn afscheid in 1935. Ook was er een schoolfoto bij. Als U de komende tijd aan het opruimen gaat en U overweegt boeken, bidprentjes, foto's, enz., enz., betrekking hebbende op Texel weg te doen, denkt U dan even aan de vereniging. Het wordt in dank aanvaard M.. Bakker-Zijm Keesomlaan 20 1791 DC Den Burg-Texel tel: 02220 -12113.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1990 | | pagina 3