G, DIKKERS, Notaris, De 5 kapitale Boerderijen met lmnnë Bijgebouwen, benevens WEI-,BOUW-en HOOILANDEN In 1921 werd "Breda" opnieuw geveild. Of dit ook een Openbare V rij willige V crkooping was, zoals in 1909, vermeldt het veilingoverzicht niet. Het ging nu om 60 ha., 27 a. en 90 ca. en het werd in drie combinatiëen aangeboden. Uit eindelijk werden percelen 1 en 2 40 ha, 16 a. in den polder EIJERLAND OP TEXEL zIjii op S Mei Ingezet al* volgt: 1". Ik) Kapitale' Boerenhofstede, ge naamd Buitenzorg, groot 70.20.00 Hectaren, verhuurd tot 19 Maart 1905 voor i' 1600.'s jas ra, op ff 240«« -, 2°. I)e Kapitale Boerenhofstede, ge naamd Weltevreden, groot, 110.09.1.4 Hectaren, verhuurd tot 19 Maart 1910 voor 1' 2177.50 's jaars, op t 24900 3". De Kapitale Boerenhofstede, ge naamd Dorpzicht, groot 157.31.92 Hectaren, verhuurd tot 19 Maait 1909 voor f 2125.'s jaars, op ff 2 U50.-. 4°. De Kapitale Boerenhofstede, ge naamd Rotterdam, groot 87.70.80 Hectaren, verhuurd tot 19 Maart 1904 voor f 1200 ',s jaars, op 6" I5000.— 5". De Boerenhofstede, genaamd Joanneshoeve, groot 39.7.1.10 Ilect aren, verhuurd tot 19 Maart, 1906 voor 1' 01.0.- 's jaars op ff<»<>00 6". Hou kavel land benevens duin gronden, groot 43.32.40 Hectaren, verhuurd tot 19 Maart 1910 voor f 280.— 's jaars, op f SOOO.— I)e afsl ag is bepaald op Woens dag den -27 (Vlei 1903, des voormiddags ten 11 uren, in het Hotel „Texel" aan den Burg op Texel. Iuformatien, veilingsnotitiën en kaarten te bekomen ten kantore van de Notarissen G. J. O. D. DIKKERS te Texel en P. 0. L. EIKENDAL te 's Gravenhage, benevens bij den Administrateur den lieer II. KLENS te Texel. 3e. "Dorpzicht "werd in 1903 gekocht door Baron van Tuill v. Serooskerken voor fl. 36.000.00. cn 50 ca. ,gckocht door T. v.d. Lee voor fl. 32430.00 - ook hier werd het verloop van do biedingen aangetekend door Reier Witte, die blijkens zijn aantekeningen, zelf ook bood. - M.Palm op basis van materiaal van Hans Witte Waalderstraat Den Burg. 22 Kavel A. De boerenhofstede genaamd Breda'', bestaande uit woonhuis met 2 schuren, dubbele arbeiderswoningerf, bouw- en weiland, .-taande en gelegen aan den Postweg, in den polder Eijerland op Texel. Kadaster Sectie A Nos. 362. 1911 1912, 1913. 1914, 1916, 2048, 2049, 2114 en 2172, te zanten groot 40 Hectaren 62 Aren 80 Centiaren. Het ligt in de bedoeling van het Polderbestuur om in dit jaar den Postweg geheel te beharden. Bijbetaling voor mest, hooi en stroo Polderlasten per jaar Grondlasten 400.— 39.— 143.63 ngezet op /gloo JP.'j- II door den hoop 23 Kavel B. Eenige perceelen bouw- en weiland, gelegen als voren, tegenover Kavel A, Kadaster Sectie A No 1276, 1922. 1923, 1924, 1925 en 1926, te zamen groot 30 Hectaren 10 Aren 40 Centiaren. Polderlasten per jaar Grondlasten Ingezet op /cSoo door *3) 43.35 14.89 den hoop. Kavel C. Eenige perceelen houw- en weiland, gelegen nis voren, iwinst Kavel B en nnn den Smitsweg, Kadaster öectie A Nos. 1917. 1918, 1919, 192U en 1921, te zanten groot 30 Hectaren 1 Aren ''0 Centiaren. Het ligt in de bedoeling van het Polderbestuur om in dit jaar het verlengde van den Sniitsweg te beharden. Polderlasten per ja; Urondlasten 43.27 36.181 Ingezet op /ZcPeo :- 't s**" den hoop. 13

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1990 | | pagina 15