De Koog-Texel, Aug. '90 N. Huijsman VERKOPING VAN BREDA hel Huis en werk voor het vcrpligt instandhouden der omhijningen Drie en Zestig Guldens; "voor Schaade aan zijn wagens, karren, door het gemis der kapberg, waar Militairen moeten logee - ren, als zijnde de rijtuigen nu aanhoudend aan de open lugt, regen en wind blootgesteld Dertig Gul dens; "voor het gemis der varkensboct alsmede door de Militairen op den duur goccupcerd wordendeTien Guldens; "idem de Kookkeuken Vijfentwintig Guldens; "zo meede voor de Zolder bij dezelfvc in bezit Zes Guldens; "aan Kostgelden van Officieren welke volstrekt weigerde, daarvoor te betalen, de kamerhuur en oppassing daaronder niet gerekend Vijftig Gul dens; "voor hel opvangen en bcrooven der Konijnen Vijf tig Guldens; "voor het bcrooven van brandhout van de gesloten, dog opcngcbrokcnc Zoldcr.van de Kapberg Vijf tien Guldens; "en laatstelijkvoor hel in Zee drijven en alzo door verdrinken van dertig stuks Schaapbeestcn Zeven Guldens ieder, meer dan waarschijnlijk door de moedwil der matrozen veroorzaakt Tweehonderd en Tien Guldens; "belopende in het geheel aan schade en nadelen Zevenhonderd en Negenenvijftig Guldens. Boon verklaarde tevens nog zich meerdere malen beklaagd te hebben bij de Commandanten van de Kanonneerboten over de aangerichte schade doch steeds tevergeefs en zelfs werd hij bedreigd en soms moest hij de vlucht nemen en tenslotte verklaarde Boon nog, dat hij de "Domaniale Pagling" onderno men had om een eerlijk bestaan te vinden voor hem, zijn vrouw en negen kinderen en door de al gemeen bekende en verboden handelwijze geruï neerd wordt. üf Cornclis Boon nog vergoeding voor de geleden schade heeft ontvangen bleek niet uit de betreffende bezettingsuitgaven der Gemeente. Wel ontving Boon in 1811 nog ondermeer: voor huur zolder, voor meel en granen fl. 50.00. voor transport zieke militair naar Den Burg fl. 4.00. voor huur kazerne 1117.00. voor huur paard voor officier, Juli en Augustus fl. 21.00. voor levering spijkers en koperen ketel 118.17. en in 1813 voor huur kazerne, vier weken a fl 2.00- fl. 8.00. De pachter van 't Eijcrland was destijds ook de aan nemer van het postrit Eijcrland - Oudcschild v.v. Boon werd pachter in 1808 als hoogste bieder voor 11 1000.00 per jaar en voor de aanneming van het postrit ontving hij van de Posterijen fl. 900.00 p.j. Van Jacob Zuidcwind, de vorige pachter had hij de paarden overgenomen en ook de postiljon, die al 16 jaar het rit reed.Volgens de nieuwe aanncmings- voorwaarden was de aannemer (ook wel posthouder genoemd) gehouden de postiljon behoorlijk te "equipceren" en voorts diende de postiljon gelijk gesteld te worden met de Rijkspostiljons, beëedigd en voorzien van instructies. In 1814 geniet Boon nog fl. 624.00 voor het postrit, doch als hij in 1817 zijn contract alleen tegen een hogere vergoeding wil verlengen wordt het contract verleend aan de postcommies C. Zunderdorp te Oudcschild. Bonnen: Historische Vereniging (Verklaring Boon Gemeente archief Texel Algemeen Rijks Archief In 1909 werden Vier Kapitale Boerenhofste den genaamd "Ruimzicht", "Melle", Breda" en "Burstgeveild. Het ging om een "Openbare Vrijwillige Verkooping" van bezit van A.C.J.M. baron Goffinet c.s., die in Brussel woonde. Hoe de baron aan bezit op Texel was gekomen en of hij buiten de genoemde hofsteden en twee percelen wei- en hooiland, die ook wer den verkocht, nog meer op dit eiland bezat is mij onbekend. In ieder geval, toen Eicrland werd opgedeeld van Societeitsbezit tot per 12 soonlijk bezit van de aandeelhouders, gebeur de dat via loting."Ruimzicht" en "Breda" o.a. vormden lot no. 3, dat terecht kwam bij een groep Belgische aandeelhouders. zie v.d. Vlis, bladzijde 385 e.v.) In 1909 bestond "Bre da" uit 100 ha., 78 are,10ca. en was tot 19 Maart 1910 verhuurd aan wed. A. Barhorst voor fl. 1100.00 per jaar. De Boerenhofstede werd geveild in drie kavels en twee combinatiëen. Wat er geboden werd en waar het uiteindelijk op uitkwam, werd aangetekend door Reier Witte in de oorspronkelijke veilingkatalogus.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1990 | | pagina 14