DE HERVORMDE GEMEENTE EIJERLAND. Hervormde Meisjesvereniging De Cocksdorp. 1Lena Dekker 2. Juffr. Lap 3. Mcj. Griek 4 Trijn Troost C.dr. 5 Cor Breen 6 Ma Kortcnhocvcn 7. Stien Thomassen 8 Anna Bakker 9. Antje Kalis 10. Anna Barends 11. Maric Bakker De kerk met pastorie werd in 1841 gebouwd door de bouwmeester Jac. v.d. Kloot en betaald uit een fonds door het Gouvernement verstrekt ad., fl. 8000.00. De meubilering werd door een klein aantal leden geschon ken en de preekstoel aangekocht voor fl. 200.00 van de Presbyteriaanse Kerk te Den Haag. De eerste kerk voogden werden door de Koning benoemd t.w. C. Langeveld, A.S. v.d Kloot, en C. de Geus en als nota belen werden aangewezen J.v.d. Kloot, J. Brans, R. Dekker, C. Kievit, E.C. Königh.P. den Bleijker. Zo kon op 6 Juni 1841 de eerste dienst plaatshebben met de eerste predi kant P. Haesebroeck, die de Ge meente diende tot 1851. De Kerk stond op grond van de So ciëteit van Eigendom van Eijerland, doch werd bij schenkings-acte d.d. 7 September 1842 verleden door nota ris J.L.Kikkert in eigendom overge dragen aan de Herv. Gemeente Eij erland. Mede werd toen bepaald, dat de torenspits, voorzover die zich boven het dak verheft met de opgang naar de spits, t.a.v. het onderhoud ten laste van de Gemeente Texel kwam, onder voorwaarde, dat de Gemeente Texel tot de torenspits, uurwerk en klok vrije toegang zal hebben. Door de vrijstelling van het schenkingsrecht van toen 10%, kwam voor rekening van de Herv. Gemeen te slechts het zegel der registers en de kosten der Hypotheekbewaarders, 't Uurwerk werd in 1843 gemaakt door A.S. v.d. Kloot, de smid, in1863 werd de kerk belangrijk vergroot en eerst in 1879 werd 't orgel geplaatst. REGENBAK Inkomsten verkreeg de Gemeente ondermeer door de verhuur van de regenbak aan de notabele R. Dekker in 1841 voor fl. 42.50 per jaar. Dekker 10 mocht dan het water verkopen, ech ter tegen een prijs niet hoger dan 2 cent per emmer, waarvoor hij ook de Gemeente moest leveren. Van de voornoemde huur moest de helft worden afgedragen aan de ei genaar van de Hofstede"Dijkzigt" waarschijnlijk het huis gebouwd door de Sociëteit van Eigendom van Eijer land voor P. Langeveld, die met de directie was belast. HULPKERK in ZUID-EIJERLAND. Voor de kerkleden wonende in Zuid- Eijerland was het kerkbezoek gezien de grote afstand naar de Cocksdorp zeker een probleem en daarom be gon meester Boonacker van het schooltje in Zuid-Eijerland reeds in 1860 met verzoeken om een hulp kerk te vestigen. Zijn pogingen ble ven echter vruchteloos. Als in 1912 aldaar een nieuwe school (thans "De

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1990 | | pagina 12