Met dank voor de medewerking. De Koog, Augustus 1990. N. Huysman. FOTO ARCHIEF eerder genoemde busdienst en tevens eigenaar van deSluflcrvallci, waar hij bloembollen teelde; De Holymarkt is de vroegere lagere sehool en huis van hel hoofd der school o.a. meester de Jager. Aan het glop van Dirk Buis dreef Dirkje Verhoeve een snoepwinkeltje en was daar ook de bakkerij van Dirk Buis. Dokter Kcidcl was de eerste dokter op Durp. De Garanlmarkt was voordien een winkel van Jan van Heerwaarden, later opgevolgd door F. Kikkert. Hel Postkantoor was in het latere "Maris Stclla". In de Mijnmarkl was de winkel van Aric Dros en nadien dreef Rooic Klaas (Dros) daar een slagerij. Waar nu "Topido" gevestigd is woonde Barends, een man met veel ondernemingslust. Hij had daar een wagcnmakcrij met Heertje Buisman in de werkplaats en was een op en top handelsman, o.a. ook commissionair in allerlei landbouwproducten. Aukc Knol de postbode was tevens schoenmaker. Kees de Graaf had naast zijn boerenbedrijfje een melkhandel. Hotel-Cafc "De Hoop" met de drie gezusters Buis in 1926 opgevolgd door de familie Hovenier. Ditwas wel het dorpscentrum voor aller lei activiteiten. Dorps-smederij in 1907 C. Bakker - S. Knol en II. Thomassen. Voorbij de"GeleBuurt" was de smederij van van de Kloot met als medewerker Hein Thomassen. Aan de andere kant Jacob Daalder, de aannemer, later verhuisd naar de Kogerstraat in Den Burg. Naast het Polderhuis aannemer Hein Daalder en daar te genover de kleermaker Koos Monté. De schilders - van 't Noordende - woonden waar heden de familie nog woont. Bakkerij Blom in het pand van het huidige pension "De Kok". Zij werk ten met drie broers en Geertje Blom verkocht aldaar ook snuisterijen. P. Boon was de timmerman en tevens Gemeente-veldwachter en woonde met zijn zonen Maarten en Aai (Knot) in de oude R.K.Kerk. Maartje van Aris had een textielwinkel in de oude school. Voorbij de N.H. Kerk het magazijn met Gerrit Bakker (Tukker) en Maarten Boon (de Lange), beide visserman, dan- lange Hein van Hccrwaardcn meteen melkhandel en Geert Aldcr- licslc (Staalman) met petroleum, Hannes Zuidema was kruidenier en tenslotte Kees Daalder (de Grijze) rijksbclonning- en vrachtschippcr. Hansic Dros op de hoek waar vroeger het "Ei van Colum- bus" gevestigd was met kruidenierswaren, kolen en olie. Tegenover het magazijn de winkel van wed. v.d. Kooij (Wicb) die met haar zonen Frits en Jaap de zaak dreef in kruidenierswaren, kolen en olie. Tenslotte op de "Vcrkooijcbuurl" nog Jaap v.d. Kooij, vrachtschippcr, Jan v.d. Kooij, vrachtrijder en Broer de Boer met handel in textiel. ACHTER PIEK Een groot aantal Durpers hebben altijd geprobeerd hun brood te verdienen achter de "dick". Kokkelen en schulpenvisscn en voorts werken aan of op gestrande schepen. Bij strandingen op het Vlic tot De Koog werden heel vaak Durpers ingeschakeld. Als er niets meer te doen was koos men als laatste redmiddel het werken bij de boer. Een bekende uitspraak van "de Lange" M.Boon Mzn.) toen hij bij een boer werkte was dan ook: "ik ben hier niet van armoe, maar van de grote honger". De Durpcr vloot in die dagen bestond slechts uit acht schuitjes, twee tjalken, enige vletten en boot jes. Het waren vooral de families Bakker, Boon, van der Kooij, Griek, Jtark en Buis, waarvan de familie Boon het grootst was. Ook de reddingsboot door deze mensen bemand en in het Maritiem Museum, te Oudeschild, zijn de vele onderscheidingen aan deze mensen verleend, nog te zien. In de 30-er jaren werd het schulpenvisscn overge nomen door de firma Doeksen, die met zuiginstal- laties tjalken vol afleverden. Dat gaf een deel van de middenstand wat inkomen, doch voor vele andere Durpers was het gebeurd Dit waren de herinneringen van C. Zuidema en A. Boon Janszn aan Durp in de 20-er jaren. De Vereniging beschikt inmiddels over diverse foto's: schoolfo to's, groepsfoto's, portretten, enz. Dick Lemstra heeft op zich genomen om alles in te delen en dit archief te beheren. Soms komen we in het bezit van foto's met onbekende personen getracht zal worden de juiste namen te achterhalen. Van de geplaatste foto zijn de namen bekend op twee voornamen na. Ook is het jaartal onbekend. Reacties graag naar D. Lemstra, Burdetstraat 1,1791 VA Den Burg Telefoon-02220- 13076. 9

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1990 | | pagina 11