BERICHTEN Texelse Courant Met de gemeente is een nieuwe regeling getroffen met betrekking tot het gebruik van het archief voor genealogisch onderzoek. Wilt u daar meer over weten, dan kunt U kontakt opnemen met het be stuurslid Mary Bakker- Zijm. Zoals U gemerkt hebt is ons Maart nummer over de hele gemeente gratis verspreid. Mochten er leden zijn die het blad toen niet ontvan gen hebben, dan is het nog bij ons secretariaat verkrijgbaar. In dat nummer was ook een for mulier opgenomen en dat moge lijkheid bood zich als lid op te geven. Van die gelegenheid heb ben tot nog toe 42 mensen ge bruik gemaakt. U zult misschien zeggen: "dat is niet veel". Toch zijn we er erg blij mee en hebben we dit te danken aan het gemeen tebestuur. Met ingang van het volgende nummer gaan we nieu we leden ook in ons blad vermel den. Dan houden we ook per kwartaal de stand van het leden aantal bij. Voor de leden is ook aanvulling op het dagboek van ds. Huzinga besch ikbaar gekomenWanneer u daar belangstelling voorheeftkunt u daar inzage van vragen op de bibliotheekavond (4e dinsdag van de maand om 19.30 uur in d'Ouwe ULO). Velen hebben belangstelling ge toond voor de expositie van Dick Lemstra over Assen. Dat zag er goed verzorgd uit en willen hem graag langs deze weg nog eens bedanken voor het verrichte werk. Ook onze vereniging heeft mee gewerkt aan de viering van 575- jaar stad. Dit waren dan zo wat mededelin gen van het bestuur die voor u misschien wel interessant zullen zijn. Daar zijn we tenminste van uitgegaan. Wc ncmem de draad in September weer op. We hopen, dat het aantal leden dan weer gegroeid is. Daar kunt U ook heel veel aan doen, zoals U weet, want van u moeten we de adressen doorkrijgen. Ge zamenlijk op naar de 400 leden. Dat moet toch kunnen Samen werken aan het bcstaans- rechtvandevercniging.een bloeiende vereniging. We hopen in September weer met goede berichten bij u te kunnen komen. Het bestuur. REAKTIES I Dat het Texels dialect van dorp tot dorp kan verschillen bleek weer eens uit de reaktiesdie we kregen op het "Tessels alfabet" uit de rubriek "Tessels prate". (Nr. 14, Mrt '90.) Van verschillende kan ten werd genoemd: iefie-en aafie"naast "eefie-en aafie".Ook wordt gezegd: "huiterdebuiter" i.p.v. "huiterdewuiter". Een aan vulling kwam er op "wiendje- waai"; dat is niet zo zeer een luchthartig vrouwspersoon, als wel een wispelturig iemand, die met alle winden meewaait. Alle reageerders bedankt REAKTIES II Van mevrouw Nel Dogger uit Bergen ontvingen we een uitge breide brief met bakerrijmpjes en schootspelletjes, die ze zich he rinnerde uit haar jeugd, waarbij onderstaand "jonas-spelletje", vermoedelijk echt Tessels is: "Heija-kapeija, Jantje gaat in de heija. Hadde we zo'n lief jochie niet,* Dan hadde we ok zo'n kapeija niet I.p.v. "jochie":, meissie,kiendje,of weer de naam van het kind zingen. Dogger bedankt 2 REAKTIES III Op het artikel over het koninklijk bezoek aan Texel in 1842, gepu bliceerd in ons nummer 14 van Mrt. 1990, reageerde Mevrouw A. Swama-Koning. Zij deelde mee dat de "konignsring" in het bezit is van de familie Kruy lbosch. Aan haar was ook bekend dat de ring is vermaakt tot broche. CJ.R. REAKTIE IV Mevrouw I. Duinker-Boot maak te ons erop attent, dat het Kuup- weggie in Den Hoorn (zie ons vorig nr.) aan de linkerkant geen tuunwaltje had, maar een slootje. Bij verdere informatie in Den Hoorn bleek dit juist. De heer J Koopman zei ons, dat er vroeger verteld werd, dat het Kuupweggie eens zó breed was, dat er twee wagens naast elkaar konden rijden Door slim "skoone" en uitgra ven van het slootje door de eigenaar van het aangrenzende land, wist deze zijn bezit te ver groten, waardoor het Kuupweg gie op den duur steeds smaller werd. G.E.D. (10 Juni 1902) Wij vernemen tot ons leedwezen dat het badpaviljoen aan de Koog dezer dagen is verkocht en zal worden over geplaatst naar Katwijk aan Zee. Zoo zal dan binnen korten tijd de eer ste en eenige gelegenheid tot uitspan ning geplaatst op een der schoonste plekjes aan het strand zijn verdwenen en het dorp de Koog tot zijn rust van weleer terugkeren.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1990 | | pagina 4