Van de redaktie colofoon I nhoudsopgaue Zo u ziet is dit nummer van ons blad gewijd aan De Koog. We wensen u veel leesplezier, hebben ons best gedaan het weer verant woord te vullen. Steeds weer proberen we niet- leden van de redaktie te bewegen een stukje te schrijven, maar he laas lukt dat niet zo best. Veelal ziet u onder de tekst de naam van één der redaktieleden en dat vin den we jammer. We zouden zo graag meer bijdragen van de le zers ontvangen. Daarom een drin gend beroep op u, lezers, om eens een stukje te schrijven of lektuur of dergelijke aan te dragen, waar mee we iets kunnen doen. Als u denkt dat u het niet zelf kunt, doen wij het graag voor u. Alles wat bruikbaar is over Texel zullen we graag ontvangen. Met ons volgende nummer willen we naar het noorden van ons ei land, namelijk naar De Cocks- dorp. En daar betrekken we dan ook Eierland en het Noorden in. Over de streek heeft vast iemand wel iets te vertellen. Laat ons niet in de kou staan. Vanaf nu heeft u nog ruimschoots de tijd om iets op papier te zetten of dokumenta- lie toe te sturen. Als we uw bijdra ge vóór 15 Augustus a.s. binnen hebben bent u keurig op tijd. Mogen wij op u rekenen Zoals U ziet is hel blad in een wat grotere letter wordt uitgevoerd, wat de leesbaarheid vergemakke lijkt. Dit op veler verzoek. We zijn van vervaardiger veran derd en verwachten niet dat dit ten nadele van de kwaliteit van onze uitgave zal zijn. De redaktie. VAN HET BESTUUR Zo zijn we dan alweer in de zo mermaanden van dit jaar beland en voor veel mensen, ook van de vereniging, betekent het dat er velen op vakantie gaan. We wen sen iedereen alle goeds toe en dat iedereen ook maar veel plezier aan deze tijd mag beleven. Het bestuur heeft ook voor de laatste maal vergaderd en gaat ook vakantie houden tot begin Sep tember. In de afgelopen periode is er weer het een en ander gedaan en beslo ten en daar willen wij U deelge noot van maken. Ons blad wordt met ingang van dit nummer bij een ander gedrukt. Dit gaf een vrij grote kostenbespa ring en de mogelijkheid het blad toch vier keer per jaar te laten verschijnen. Of we dit vol kunnen houden hangt mede van u af. Uw medewerking is onontbeerlijk. Daarom vragen wij uw speciale aandacht voor het stukje "van de redaktie". Wij verzoeken dat ter harte te nemen. Uitgave van de Historische Vereniging Texel Statuten goedgekeurd 17-5-1985 Nummer 15 Juni 1990 Adres secretaris/penningmeester: A..A. van Opstal, Meester Kraai- straat4 1791 VB Den Burg. Telefoon: 02220-13019 Lidmaatschap/abonnement fl. 25.00 per jaar. Losse nummers fl. 3.50 verkrijgbaar bij alle Texelse boekhandels en musea. Het blad verschijnt 4x per jaar. De redactie wordt gevormd door: Mevr. G.E Dros, Schilderend 25 1791 BA Den Burg DeheerN. Huysman Ruyslaan69 1796 AC De Koog De heer A.A. van Opstal, Meester Kraaistraat 4 1791 VB Den Burg Mevr. M.C.A. Palm Schoudiecköl 1791 WEDcnBurg De heer C.J. Reij, Warmoes straat 18 1791 CR Den Burg Van de redactie 1 Van het Bestuur 1 Reacties 2 B ibliotheeknieuws 3 De Koog in de oudheid 3/4/5 Pieter van Cuyck 6 Uit "Onkruid" 6 De Koog in 1890 7/8/910/11 B erichten/advertenties 11 Als er maar een grindweg is 12 De boerderij "De Nederlanden" 12/ 13\14 Gedicht 14 "Hollandia" 15 De hopman als pedagoog 15 Tessels Prate 16 Knipsels uit de 30er jaren 16 l

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1990 | | pagina 3