HOLLANDIA. „Hollandia" want ons keel die werd wat droog De Vrouwlui gingen naar Kuip om de thee en wij naar Dalmeijers Kaffee ik en Oome Jan en onze Hein Bestelden, wat niet schadelijk kan zijn En na een tijdje spande wij weer in mijn paardje had een goede zin Hij liep steds hardt, en zonder zwoegen bracht hij ons op Berkhoeven Wij waren alle goed voldaan Het reisje was zeer aangenaam De Koog is mij goed bijgebleven en daarom heb ik dit geschreven Jacob Witte Spang Texel Red. De onderstreepte namen waren zeer slecht te lezen en zijn mogelijk onjuist vermeld. Wie kan ons de juiste namen geven (Ingezonden door Hans Witte. Waalderstraat 49) In De Koog stond het familie pension "Hollandia" in de Dorps straat, waarvan een eerste foto uit circa 1933. Toen werd de pen- sionprijs op fl. 4.~ per persoon per dag in Juli en Augustus berekend, terwijl in voor- en naseizoen fl. 3.50 gold. Eigen badhuisjes aan het strand waren voor fl. 1.- beschikbaar. Een garage met luxe auto was disponibel. In 1940 werd de tweede foto gemaakt Noordzeebad De Koog Neemt Uw intrek In Familie-pension Onmiddellijk bij de duinen, dennenbosscher. en Nootdreestrand - Vooraten van stroe reend w.ner. vaste waschtafds. groet* serre electrisch licht en gatage. Warm water op den corridor aanwezig. Penstonprijs 3.25 -f 3.75 p. pers. p. dag. Goede keuken. Aparte, bediening. Voor- en noseiroen naar overeenkomst Kinderen reductie. CORN. GROENHOF, De Koog, Texel. Telef. 8 en deze werd nog in de adverten tie in 1948 gebruikt. De pension- prijs was in 1940 gezakt naar fl. 3,25 - fl. 3,75 per persoon per dag en in het voor- en naseizoen naar overeenkomst. Het warme water was toen op de corridor aanwezig. Cornelis Groenhof, geboren in 1902 te Wijnbritseradeel in Fries land was de stichter en bedenker van de naam van dit inmiddels verdwenen bedrijf. Zijn vader, Jelle Groenhof, was vrachtvaarder op een tjalk en een goede bekende van Pieter Bakker, de stichter van Bakker's IJzerhan- del, die hem alsbeurtschipper vaak ontmoette. Kees, die bij de Ko ninklijke Marine op de Mok dien de, wilde in Den Burg een stof- feerderij beginnen, waarbij zijn vader, als geldschieter bij Bakker informeerde naar de haalbaarheid. Daar kregen de Groenhoffen het advies: "Begin aan De Koog een pension en daarnaast een stoffeer- derij". Aldus werd besloten en daarnaast heeft Groenhof ook nog jarenlang in de "kacheltijd" bij Bakker's Ijzerhandel geholpen. De naam werd ontleend aan het ui t Stavoren afkomstige schip, waar op de familie met een gezin met zeven kinderen had gevaren en genoemd, de "Hollandia". Bronnen: G. Bakker Pzn.: informatie en foto van het schip. Gidsen VW. Bibliotheek Historische Vereniging Texel. C.J. Reij De hopman als pedagoog (Ingezonden door J.K.P. Zwan) Jaren geleden werd heel laat op een avond bij ons aangebeld. Er stonden twee jongens aan de deur, die dringend verzochten een dok ter voor hun te bellen en dat ge beurde direct. Dokter Schalkwijk, die de nachtdienst had, liet niet lang op zich wachten. In de tus sentijd Heten wij de jongens hun verhaal vertellen. Zij behoorden tot een groepje padvinders van Oosterend, die hun tent hadden opgezet in de duinen van De Koog, niet ver van ons huis. Plotseling was hun hopman - volgens hen - in elkaar gezakt en hij lag nu bewus teloos in de tent. De dokter, die zijn jas over z'n pyama had aangetrokken, ging met de knapen de duinen in en het duurde een hele tijd voor hij terug kwam. Schalkwijk, die op Texel veel voor de padvinderij deed, vertelde toen het volgende ver haal: "Die hopman wilde kennelijk de reactie van zijn groep testen. Ik zag meteen, dat hem niets man keerde, voelde z'n pols en keek in zijn ogen. Aan zulke dingen heb ik een hekel. Daarom heb ik hem een spuitje gegeven en gewacht tot hij heel rustig sliep. Daarna vertelde ik de jongens, dat het vermoede lijk een flauwte was. Ze hadden er 15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1990 | | pagina 17