Schoolgebouw met meester Mak en F. Heeroma (midden) met de leerlingen. SCHOOL Blijkens Resolutie nr. 5, d.d. 11 Maart 1824 van de Ged. Staten v. Noord Holland werd het toenmalige schoolgebouw, met een schoolhuis, door de Ge meente aangekocht. De noodzakelijke reparaties zou den fl. 10,-afl. 12,50 bedragen en kon door de Ge meente aan de Domeinen worden doorberekend. Dat het pand veel te wensen overliet moge blijken uit een schrijven d.d. 17 Mei 1858 van de school opziener n.1.; "te weinig ruimte, maar vooral is af te keuren de vloer, bestaande in straatklinkers en voorts gebrek aan licht en luchtverversing. Als er een be hoorlijke houten vloer en een paar kozijnen licht en ramen, tevens lot ventilatie ingericht, dan kan al thans voorhands het lokaal aangehouden worden". Tot zover de school-opziener. De Koog zal het echter nog jaren met dit oude wat opgeknapte schoolge bouw moeten doen, want eerst in Maart 1871, werd het door de school-opziener afgekeurd. Er moest een nieuwe school komen en wel voor 80 kinderen. Het aantal lijkt groot voor het kleine dorp, doch ook de wijde omgeving was hierop aangewezen. Voor de bouw van de nieuwe school werd een aan de oude school grenzend tcrcin gekocht van Hendrik Klaaszn. Luytze voor de som van fl. 50.-. De bouw vond plaats in 1873. Het slopen van het oude pand en bouwen nieuwe school met woning werd aangeno men door Klaas Hendrikszn Plavier op Texel voor fl. 7237.-, onder borgtocht van A.Listen A.P. Koorn In 1882 solliciteerden nog de Kooger dames Pietje Daalder en Antje Kuip om les te geven in "nuttige handwerken", doch de schoolopziener acht de vrouw van mees ter Jarigsma de aange wezen persoon Veel DAALDERS Het valt op, dat de helft van de 10 huizen/boer- dcrigebouwen bewoond werden door leden van de fami. Daalder. Vader Rei jer Daalder op no. 62, had op no's 56/57 en 58 zoons wonen en vervolgens op de no's 63 en 66 dochters. Jacob Zuidewind was n.1. gehuwd met Naatje Daalder. SCHOOLMEESTERS 1859 benoemd tot hoofd Hendrik Gcrsscn met sala ris fl. 365.-- per jaar. 1864 H. Gerssen naar Oudcschild en in zijn plaats kwam J.K.G. Muller. 1868 J.K.G. Muller naar Oudeschild en in zijn plaats kwam J.R. Kühn. 1870 benoemd C. Klok. 1876 C. Klok vervangen door J. Bakker. 1881 J. Bakker naar Den Hoorn en in zijn plaats kwam K. Jarigsma. 1884 K. Jarigsma vertrekt en in zijn plaats kwam F. Heeroma. Ook was er toen P. Dijkstra. 1897 J. Mak. GRINDWEG DOOR HET DORP De Kooger Dorpsraad verzocht in 1865 de Gemeen te om door de het dorp lopende weg, geheel onge schikt voor voetgangers en rijtuigen, te verharden, d.w..z. bcgrind, beschulpt of bestraat. Waarschijnlijk was er weinig of niets aan de Dorps weg gedaan en was het wachten op de grindweg van Den Burg naar De Koog, aangelegd in 1886. Toen kreeg ook het dorp een grindwegmet in het midden een plm. halve meter breed pad van bakstenen, voor het paard, een zgn. "Peerdepóödje" Daarmee moest men voorlopig tevreden zijn, want ruim twintig jaar later in 1907vond eerst bestrating plaats en dan nog slechts met een breedte van 3 meter, zodat het aan weerskanten van de Dorpsstraat gras en/of zand bleef. 9

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1990 | | pagina 11