Verzoek ADVERTENTIES Texelse Courant BERICHTEN Texelse Courant vestigden forten en legerkampen langs de grenzen van het gebied dat ze beheersten. Zover als Texel zijn ze niet gekomen, maar waar de le gers waren was handel en die be reikte Texel waarschijnlijk wel. In ieder geval werd er in de 18e eeuw een grafheuvel uit de late ijzertijd gevonden, waarin Romeinse voor werpen lagen. Was De Waal in die tijd een handelscentrum of woonde er een belangrijk man, een stam hoofd bijvoorbeeld, die begraven werd met zijn tekenen van waardig heid? Of ging het om een stamlid die zijn sporen verdiend had in de Romeinse legioenen en daarna thuis een boerderij was begonnen? Pieter van Cuyck, 18e eeuws schilder uit Den Haag, schreef over zijn reizen naar Texel en gaf een geschreven en getekend overzicht van deze graf vondst. In zijn tijd (1750) had men namelijk net de ,,Sommeltjesberg" afgegraven om goede grond voor het land te krijgen en toen was men op die oude voorwerpen gestuit. Wat daarvan bruikbaar was, werd me teen in gebruik genomen. Vermoe delijk gebeurde (en gebeurt) dat vaker: lepels, potten, beeldjes van duizenden jaren oud kunnen in an dere tijden en culturen weer heel goed van pas komen. De „Sommelt- jesberg" was een grafheuvel, een van de twee die op Texel gevonden werden, en we weten niet precies waar die van De Waal gelegen heeft, maar als we de tekeningen van Pieter van Cuyck goed bekij ken, was het ergens ten oosten van De Waal. De tijden veranderden, de Romeinse macht begon te tanen. De Romeinse legioenen verdwenen en daarmee veranderde de handel, en verdween de invloed die de Ro meinse beschaving op deze streken had. Of dat betekende dat er andere volken kwamen en hun invloed de den gelden, of dat de mensen op Texel bleven wonen waar ze woon den, weten we niet precies. Wel vin den we in de vroege middeleeuwen veel minder sporen van bewoning. Zeker waren er zo'n vijf boerderijen aan de noordkant van De Waal, richting Bargen, maar zo druk als het zo'n 800 jaar daarvoor was, was het toen niet meer. Ook buiten de sporen van huizen, putten, stook plaatsen en bewerking van het land vinden we in de vroege middel eeuwen maar weinig tekens van mensen. Toch groeit er wel een ge meenschap bij De Waal en tegen 1400 is er een dorp met een kerk en daaromheen zo'n zes tot negen nederzettingen- /boerderijen; De Waal is DE WAAL geworden! M. Palm Uit: Berichten van de R.O.B. jaar gang 29/1979. - P. J. Woltering. Occupation History of Texel, II. The archeological sur- vey: Preliminary Report. - K. J. Steehouwer A. H. C. War- ringa: Archeologie in de praktijk. Fi bula, Van Dishoeck 1985. - A. Overbeek e.a. - De onderkant van Nederland. Meulenhof 2e dr. 1986. - Pieter van Cuyck - Brieven over Texel. Delft 1789. (oct. 1902) NUT EN GENOEGEN DE WAAL. Vergadering met Dames op donder dag 13 nov. e.k. 's avonds half 8 in de „Rijzende Maan." Het Bestuur. Daar ik al jarenlang gegevens verza mel van de oud-redders van Huis duinen-Den Helder, kwam ik ook in aanraking met de zgn. EGNER- boekjes, boekjes die werden uitgege ven ten bate van de oud-redders vereniging Helden Der Zee „Dorus Rijkers" echter ook voor het Wedu wen en Weezenfonds Texel's Be lang" te Texel. Nu kwam ik echter te horen van medeverzamelaars van deze boekjes dat er op Texel ook verscheidene verzamelaars zijn. Van daar mijn verzoek of u hiervoor een oproep zou kunnen en willen plaat sen in uw - uitgave van de Histori sche Vereniging Texel - want ik neem aan dat deze wellicht lid van uw vereniging zijn. T.z.t. wordt er dan een kompleet boekje van alle ti tels en uitgaven van gemaakt. Ik hoop dat u aan mijn verzoek kunt voldoen om zo de verzameling te kunnen completeren. Verder wens ik u veel succes met uw schitterend verzorgde uitgaven van uw vereni ging, wij als genealogische vereni ging Den Helder zijn hier wel jaloers op!! Met vriendelijke groet van de overkant. L. R. Deugd voorz. Ned. Gen. Ver. afd. Den Helder (02230-19441) (8 juni 1904) DE WAAL Als een bijzonderheid kan worden medegedeeld dat mej. K. maandagmiddag bij het eten een dubbeltje vond in een aardappel. Het muntstukje was gaaf en droeg het jaartal 1887. Hoe dat muntstuk je in die aardappel is gekomen? Overgenomen uit een MEDEMBLIKKER KRONIEK uit den Zeventienden Eeuw. (Tex. Cour. jan. 1910) 1488. Is Waalenburg den eersten maal bedijkt, maar in 't jaar 1532, toen alle dijken in Zeeland doorbra ken alsmede op Texel, waar 18 ga ten in den dijk sloegen, die heel diep waren is Waalenburg opnieuw ondergeloopen. De gaten die toen in den dijk sloegen lieten overal die pen geulen aan den binnenkant des dijks achter, die men weelen of wa len noemt. Zoodoende is Waalen burg 80 jaren onbedijkt gebleven, tot het jaar 1612 toen werd de dijk wederom dichtgemaakt. N.B. De heeren bedijkers meenden het met ongeveer 8 en 10 duizend gulden dicht te krijgen, maar het kosten hun wel 100.000 gulden. 5

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1989 | | pagina 7