Van de redaktie Van het bestuur colofoon Inhoudsopgave Zoals u ziet hebben we deze keer al le aandacht geschonken aan De Waal, vanaf de vroegste historie tot in deze eeuw. Uiteraard kunnen we in het klein bestek van dit blad maar enkele aspecten en „moment opnamen" geven; naar volledigheid is niet gestreefd! Er zijn verschillen de reakties gekomen na ons vorige nummer; daar zijn we blij mee. Het betekent dat ons blad goed wordt gelezen en dat niet alles voor zoete koek wordt aangenomen. De reak ties zijn in dit blad opgenomen. De volgende uitgave heeft als onder werp: 575 jaar stad. Dat wordt een dubbeldik nummer. Tot nu toe heb ben we ons gericht op de afzonder lijke Texelse dorpen, maar voor dit nummer zoeken we vooral alge meen Texelse historische onderwer pen. We hebben veel copy nodig: we doen een dringend beroep op u allen! Gezien de beschikbare tijd moeten we de inzendtermijn stellen op 1 februari 1990. Tenslotte: We hopen dat u dit num mer over De Waal met plezier zult lezen! De redaktie Graag willen we u weer deelgenoot maken van het wel en wee van de vereniging, hoewel we weinig nega tiefs kunnen zeggen gelukkig. Op 12 oktober 1989 waren we vertegen woordigd bij de opening van het Maritiem en Juttersmuseum in Ou- deschild. We zouden iedereen op willen roepen daar eens een kijkje te gaan nemen. Van verschillende kanten ontvingen we weer ansich ten enz. Daar zijn we altijd blij mee, en voor dergelijke zaken houden we ons vanzelf aanbevolen. Op 31 okto ber hebben we een ledenvergade ring gehouden, die goed bezocht was. Aan de uitnodiging voor de vergadering gaven 43 leden gehoor. Het bestuurslid de heer Duinker is afgetreden en ook vanaf deze plaats willen we hem nog eens hartelijk bedanken voor wat hij voor de vere niging heeft gedaan. Sinds 1 januari 1988 is het ledental met 55 toegeno men tot 275. Iedereen werd opge wekt zich in te spannen om het ledental verder omhoog te krijgen. (Inmiddels zijn we de 300 leden ge passeerd!) We heten de verzamel club welkom in ons midden. Ook weer een flinke versterking van de gelederen. Enige tijd geleden heeft de bekende Ate Doornbosch een le zing gehouden voor de zanggroep „Oude liedjes" en andere be langstellenden. Hiervan heeft hij een geluidsband gemaakt en gedeel ten daarvan heeft hij laten horen in het radioprogramma „Onder de groene linden". Het volgende willen we nog even vermelden: In d' Ou we Ulo is de eerste dinsdag van de maand gereserveerd voor een verga dering van het bestuur; de tweede dinsdag voor de werkgroep genealo gie; de derde dinsdag voor de werk groep dialect en de vierde dinsdag is bibliotheekavond voor de leden van de vereniging. Alle avonden wordt om 20.00 uur begonnen. Wanneer de verzamelclub bij elkaar komt wordt afzonderlijk via de pers bekend gemaakt. Tbt slot wensen we alle leden een heel gelukkig en voorspoedig 1990 toe! We hopen op een goed jaar voor onze vereniging! (N.B. Het jaarverslag van 1988 ligt ter inzage bij de secretaris.) Het Bestuur Uitgave van de Historische Vereniging Texel Nummer 13 December 1989 Prijs ƒ3,50 Adres secretaris/penningmeester: A. A. van Opstal Meester Kraaistraat 4 1791 VB Den Burg. Lidmaatschap/abonnement f 25,— per jaar. Losse nummers f 3,50 verkrijgbaar bij alle Texelse boek handels en musea. Het blad verschijnt 4x per jaar. De redaktie wordt gevormd door: Mevr. G.,E. Dros, Schilderend 25, 1791 BA Den Burg. De heer N. Huysman, Ruyslaan 69, 1796 AC De Koog. De heer A. A. van Opstal, Meester Kraaistraat 4, 1791 VB Den Burg. Mevr. M. C.A. Palm, Schoudieck 61, 1791 WE Den Burg. De heer C. J. Reij, Warmoesstraat 18, '1791 CR Den Burg. Van de redaktie 1 Van het Bestuur 1 Reakties 2 Bibliotheeknieuws 3 Berichten Texelse Courant 3 Oorsprong van De Waal 4 Advertentie Texelse Courant 5 Verzoek 5 Berichten Texelse Courant 5 Een beeld van het dorp De Waal in de vorige eeuw 6 Bij de kaart van De Waal 1889 12 „Tessels Prate" 13 Uit het dagboek van Ds. Huizinga (1846) 13 Berichten Texelse Courant 13 Bij een oude schoolfoto uit 1920 14 Winkeltjes 15 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1989 | | pagina 3