Opkomst en ondergang van de visafslag Texel De visafslag die eens naast restau rant ,,'t Pakhuus" op de haven stond is bij de meeste Texelaars nog wel bekend, maar als je de man of vrouw in de straat vraagt wanneer deze gesloten werd dan kijkt een ieder je aan met zo'n blik van, goeie vraag??? Om het een en ander te achterhalen spraken we met de laat ste visafslager: Ab Hemelrijk uit Oudeschild en doken we in het archief. De start van de afslag Terug naar oktober 1911, de ge meenteraad; „acht de wenselijkheid van een afslag (in de buitenlucht) aanwezig, maar direct besluiten lijkt onvoorzichtig". Een proefkrediet van f 50,— wordt beschikbaar gesteld. Ja nuari 1912 wordt officieel afgekon digd dat er afgeslagen wordt om 7.30 uur en 10.15 voormiddag en 14.00 uur namiddag onder de condi ties van contante betaling en 3%; „voor den afslager, sporadisch ko men personen van elders om de vis te kopen". Een van de eerste afsla gers wordt Jan Kuyper Gerritszoon uit Oudeschild. Maar de handel in „weer en wind" is geen pretje. Augustus 1919 verzoeken de bestu ren van de vissersver. D.E.T.V. uit Oosterend en Oudeschild de ge meenteraad: „tot het stichten van een doelmatig afslaggebouw en daarin telefoongeleiding te willen doen aanbrengen". De raad geeft zijn goedkeuring en op 15 maart 1920 vindt de aanbesteding plaats, het gebouw zal voor f6000,— ge bouwd worden door de gebroeders Timmer uit Oosterend: „het te ma ken werk bestaat in het plaatsen van een houten gebouw op een voet van steen. Het gebouw bevat bene den een ruimte voor aanvoer en af slag, een ruimte voor koopers en publiek en vijf pakruimten; op den zolder, acht bergruimten en een gang". De lengte bedroeg 16.49 me ter bij 8.95 meter breed. De werk zaamheden moeten worden uitgevoerd door „bekwame am bachtslieden, en sterke dranken mo gen op het werk niet aanwezig zijn. Werklieden die zich aan dronken schap of brutaliteit schuldig maken, moeten worden verwijderd.." De jaarlijkse kosten worden geraamd op f2375,— men is positief gestemd want in de periode september 1918/1919 was er ƒ80.000,— in de buitenlucht aan vis verhandeld, ge regeld aangevoerd door een 60-tal schuiten. Door loting kregen de vis- venters: T. Boon, gebr. Blom, P. Kaan en C. Blom op 20 augustus 1920 hun ruimte toegewezen, de kooplieden moesten f 1,— per week bijdragen: „voor de gelegenheid tot het sorteren van de vis". Texels eigen visafslag was een feit, tot te vredenheid van een ieder, maar al rap bleek dat de verordeningen voor de afslag, onder burgemeester Buy- sing Damsté afgekondigd, vergezeld moesten gaan met „de sterke arm". Visafslager Cornelis Koorn werd per 29 september 1922 tevens benoemd tot gemeente veldwachter om van de overtredingen op de afslag pro ces verbaal op te kunnen maken... /zf-'/Zy' cV-C- De aanvraag voor de afslag 6

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1989 | | pagina 8