Drie fraaie oude foto's 'n Redding biJ Oudeschild Foto Jurr. Beumkes. 1929. De companyhuizen te Oudeschild. Gebouwd begin 17e eeuw. Links het huis met de Mooriaantjes met de smalle steeg die toegang gal tot het Kallegat. Rechts het huis met de Nederlandse Leeuw. De Helderse sluiswachter Thomas Zwanenburg maakte een schilderij van de TX 119 tijdens de storm van 24 maart 1895. In het Scheepvaart museum van Oudeschild hangt een lithografie, gemaakt naar dat schil derij. Ook is daar aanwezig een scheepsmodel van die blazer, die ge maakt werd in 1977 door C. de Wijn. Van de scheepsramp voor de haven van Oudeschild en de red ding van de zes opvarenden van de Egmonder bomschuit of visserspink EG 4 ,,De Drie Gezusters" is nog het volgende bekend. Op zondag middag tegen vier uur raakte tijdens zware storm het Egmonder scheepje voorbij de haven en verkeerde in nood. Onder de vele Texelse vissers schepen, die veilig in de haven la gen was ook de TX 119 „Bertha" van Cornelis Kuiper. De schip per/eigenaar Cornelis Gerritszoon Kuiper (1839-1920) kwam uit een echte Oosterender vissersfamilie. Zijn vader en zijn broers Jan en Si- mon voeren allen hun eigen schui ten. Hij had jaren geleden de TX 20 uitgebracht, waarmee nu zijn zoon Gerrit voer, terwijl de ,,Bertha" TX 119 een van de nieuwe aanwinsten van de Texelse vloot was. Met tien zeelieden aan boord voer de TX 119 zo snel mogelijk naar buiten om het schip in nood te be reiken. Het was een moeilijke tocht maar de redding kwam precies op tijd, want een kwartier nadat de schipbreukelingen aan boord van de TX 119 waren overgekomen ver dween het Egmonder scheepje on der de golven. Ook de terugreis duurde uren. 's Nachts om drie uur stonden de redders en de geredden veilig op de kade van de haven. De vele mensen, die daar in het slechte weer nog stonden, juichten van blijdschap de zestien mensen toe. De redders kregen later bij een feestje allen een exemplaar van de inmiddels gemaakte lithografie en een bronzen reddingsmedaille. C. J. Reij Bronnen: Souwtje de Wijn 1980 Texelse Geslachten Dijt 1970 Lijsten Texelse Vissersvloot 1890 en 1898 Biografie Cornelis Duinker Czn (Jan Duinker) De Admiraliteits woningen van Oudeschild 1620. De twee rechts zijn gesloopt in 1930; nog net zichtbaar achter de boom de Nederlandse Leeuw. Links het huis met de Moriaantjes dat in 1950 werd gesloopt ten behoeve van nieuwbouw voor de fam. Sleutel, die de Moriaantjes weer in de gevel liet aanbrengen. Naast het huis met het scheve dak ziet u de nauwe steeg die toegang gaf tot het Kalle gat. Door deze steeg glipten de ma trozen (in de Gouden Eeuw) naar de hoertjes toe. Bijna onder het gehoor van de kansel der N.H.Kerk zouden de dames van plezier daar hun zon dige opstallen hebben betrokken. In de Dertiger jaren runde Cees Vlas (de naam Vlas komt niet van het landbouwproduct als zo velen den ken, maar van Fles Flas Vlas) J. J. B. met z'n vrouw Sientje daar een soort Winkel van Sinkel. Als Vlas met paard en kar te venten ging moest hij de ket door de nau we steeg op de straat halen. Maar dan mocht het beestje nog niet ge geten hebben, anders liep hij vast. De kwajongens van Schil gaven hem dan weieens stiekem te eten, en dan moest de trouwe viervoeter door de kamer naar buiten worden geleid! P.S. De Drie Moriaantjes stellen va der, moeder en kind voor. Volgens de eigenaar van het pand Jan Sleu tel gaat het hier om rijkelui, getuige hun dure kragen. De De Ruyterkamer. Een zeldzame opname uit 1898, ge nomen door Abram Swaab, foto graaf te Den Helder. Achter op de De Ruijterkamer te Oudeschild. Foto Abram Swaab. Kanaalweg, Den Helder. 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1989 | | pagina 6