Reakties Bibliotheeknieuws Ledenvergadering Bart Weijdt Veldnamen van Texel We ontvingen enkele correkties en aanvullingen op het Oosterend- nummer, waarvoor onze hartelijke dank! Blz. 3: De Doopsgez. Kerk is niet van 1775, maar van ongeveer 200 jaar eerder. Gegevens J. Visman. De Herv. Kerk is niet, zoals vermeld van 1356, maar van eerste helft 1100! Gegevens archief Herv. Kerk. Blz. 10/11: Het Wapen van Amster dam bestond al onder die naam in 1811. Het Wapen van Texel wordt zo genoemd eind 1800, was voor dien Herberg De Wijnberg. (Zie blz. 5) Nu onder de naam „Het Cafétje." Blz. 7: De eerste verzoeken om een haven bij de Kaap waren niet in 1875 maar in 1816. Gegevens Ar chief Gem. Texel. C. Duinker. Oosterend Het onderschrift dat hoort bij de fo to van de IJzeren Kaap op blz. 9, is abusievelijk geplaatst onder het kaartje op blz. 7. De Redaktie Van Willem Kikkert ontvingen we de volgende reaktie: „N.a.v. het arti kel van W. Helder over oude Texelse boerderijen het volgende: Grofweg kunnen we de oude boerderijen in Nederland indelen in drie hoofdty pen, nl. het Friese-, het Saksische- (hallehuis) en het Frankische- (lang- gevelhuis) type. Nu is het niet meer „in" om boerderijen te noemen naar Germaanse stammen; toch kunnen we de verschillende hoofdtypen vin den in het gebied wat genoemde volken na de Volksverhuizing heb ben bewoond. De Texelse stolp is dus een variant van het Friese type, waarvan het belangrijkste kenmerk is: de centrale hooi-opslag, waar om heen stallen, woonruimte en dors vloer gecreëerd zijn. De Saksische boerderij kent b.v. alleen hooiber- De volgende artikelen zijn de laatste maanden in de bibliotheek binnen gekomen: Tijdschriften „de Reddingboot" en de kaart van Texel van 1854 met gestrande schepen van K. Uitgeest; Div. foto's en negatieven van J. Rui ter, mevr. van Oort-Koopman en C. v.d. Kommer; Tekeningen uit de na latenschap van de heer v.d. Pijl; Co- pie van artikel over Brakenstein en Rosenhout uit „de Speelwagen" van mevr. Swama; Pietjes Boe - Texelse vertellingen door W. Mets van H. te Noble, te Callantsoog; Jaarverslag 1939 van de Ver. voor bedrijfsvoor lichting van de landbouw op Texel, van G. Jansen; 40 Oude ansichten ging op zolder, terwijl bij,het Fran kische type de verschillende gedeelten achter elkaar zijn gesitu eerd. Verschillende variaties op het Friese type vinden we van de Zaanstreek tot Schiermonnikoog en van Westfriesland tot het Oldambt. Ook de andere hoofdstijlen zijn on derverdeeld in diverse typen, die al tijd te maken hebben met grondsoort, bedrijfsgrootte, aard van het bedrijf, klimaat enz. Een duide lijke uiteenzetting hierover, ver lustigd met 200 fraaie foto's (waaronder enkele Texelse) vinden we in het boek „Oude boerderijen", uitg. Ankh-Hermes, Denventer." W. Kikkert. Op 31 oktober a.s. hopen we onze jaarlijkse ledenvergadering te hou den. Bij deze nodigen we alle leden en adspirant leden graag uit deze vergadering bij te wonen. Plaats van de vergadering is ,d Oude ULO aan het Schilderend. Aanvang 20.00 uur. Hoe het programma er uit zal zien weten we nog niet precies. Ter spra ke zal zeker komen de toekomst van ons kwartaalblad. Daar willen we graag met de leden over praten en hun suggesties graag horen. Bijvoor beeld: hoe moet het blad er uit zien; hoe vaak moet het verschijnen; moet de verkoop bij de boekhandel doorgaan of moeten de ..losse" le zers maar lid worden; moeten ook de buitendorpen in de losse verkoop worden betrokken enz. enz. De leden krijgen een persoonlijke uitnodiging, waar het volledige pro gramma in vermeld wordt. Noteert u in elk geval de datum vast. Ho- penlijk kunnen veel leden aan de uitnodiging gehoor geven. Daarmee bewijzen we ook dat de vereniging iets voor ons te betekenen heeft. Het bestuur van Texel van M. P. Reij te Lim- bricht; Copies uit „Ons Voor geslacht" over leenkamers van J. Schraag; Div. copieën uit het archief Huydecoper hebben ondergetekende en A. Bakker-de Grave laten maken, bij een onlangs gebracht bezoek aan het RA te Utrecht, waar bovenge meld archief zich bevindt; Het boek „Smakken en Kuiven, 4 eeuwen loodsdienst op Amsterdam" is door de Vereniging aangeschaft. Heeft u nog boeken, tijdschriften, bidprentjes, foto's etc. met betrek king tot Texel, wij komen ze graag ophalen. M. Bakker-Zijm, tel. 12113 Keesomlaan 20, Den Burg In het kader van de viering 575 stadsrechten Texel op 26-03-1990 zal het boek „Veldnamen van Texel" worden uitgegeven. Het behandelde gebied betreft Texel met uitzonde ring van de polders 't Noorden, Ei- erland, de Eendrachtpolder, de Prins Hendrikpolder alsmede de bos- en duingebieden van de Staat. Beschreven en verklaard worden de veldnamen van 1350 tot heden. Deze werden gevonden in de diver se archieven en de Texelse Couran ten. Ook mondeling zijn veel namen doorgegeven en verwerkt. Het be treft 12500 verschillende namen. Het gebied is verdeeld in 49 kaarten met telkens 3 situaties, de eerste uit 1832, de oudste kadasterkaart; de tweede uit 1953, net voor de ruil verkaveling en de laatste uit 1969 volgens de toestand na de ruilverka veling. Er zijn 50 foto's opgeno men van oude boerderijen en van weggetjes welke tijdens de ruilver kaveling zijn verdwenen. Verder worden behandeld de polderinde ling, de inpolderingen, het plaatsen van een tuinwal en een hoofdstuk over de ruilverkaveling, Er zijn lijsten opgenomen van de veldna men, de eigenaren in 1832 en 1953 alsmede van de pachters in 1953. Dank zij diverse subsidies kan het 350 kanten tellende, ingebonden boek tot en met december 1989 bij voorinschrijving worden besteld door overmaking van f39,50 op re kening 36.25.85.725 t.n.v. Veldnamen van Texel bij de Rabobank te Den Burg (giro van de bank: 87548), on der vermelding van uw adres. U bent dan verzekerd van een exem plaar dat na 26 maart 1990 bij u thuis bezorgd zal worden. Woont u elders in Nederland dan bedragen de kosten inclusief verzendkosten f48,—Vanaf 26-03-1990 zal het boek in de winkel verkrijgbaar zijn voor de prijs van ƒ49,50. Sjaak Schraag, Den Burg. Heibaas Bart Weijdt (grootvader v. Bert, 't Horntje) zong zelfgemaakte liedjes om zo het ritme aan te geven voor het heipalen slaan. Zo ook voor de molen in 1902, hieronder een paar regels van zo'n liedje. Haal op die hie, wij zullen tellen, Maar onze gezellen niet behagen. Twaalf volle slagen, twaalf is gereed zes voor de baas en drie voor de meid! En drie voor ons alle, jullie moeten het blok wat hoger halen! 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1989 | | pagina 4