Van de redaktie Van het bestuur colofoon Inhoudsopgave Nummer 12 van ons blad is weer gevuld, en hoe! Ook Oudeschild heeft zich niet laten kennen en van diverse zijden is kopy aangedragen. Ook nu geldt, dat, wanneer uw bij drage niet werd geplaatst, u niet boos moet worden. Het wordt niet vergeten. Wat in het vat zit verzuurt niet. Allen die hun medewerking verleenden, hartelijk bedankt. Het was geweldig. Wij zitten al weer te broeden op het volgende nummer. U bent natuurlijk nieuwsgierig welk dorp nu aan de beurt is, of liever gezegd, gekozen is. Wel, dat is De Waal en wijde omgeving. En dan hoeft u niet op een kilometer te kij ken. Dus u begrijpt tot wie we nu een oproep richten. Waalders, we nemen aan dat u zich niet wilt laten kennen. Met uw rijke historie moet dat zeker iets goeds worden. Een kleine gemeenschap staat vaak voor niets. In welke vorm u een bijdrage levert doet er niet toe. Voor in het blad staan de adressen van de redaktie-leden. Bel ze op of ga er naar toe. Graag zullen ze uw bijdra ge ontvangen, hoe klein ook. Wel moeten we een bepaalde tijd stellen voor het in-zenden van kopy. Laten we zeggen dat uw bijdrage verwacht wordt vóór 27 november. Als u er nu al even voor gaat zitten, bent u ruimschoots op tijd. Wij wensen u veel leesplezier! De redaktie Al weer een kwartaal voorbij. Het is net of ik het vorige stukje „van het bestuur" pas geschreven heb. De tijd vliegt, en wij vliegen mee. Wat de uitgave van ons blad betreft, hiermee is het dozijn vol. Gefelici teerd redaktie! Met elkaar en met medewerking van leden en andere scribenten is het tot nu toe gelukt. Bladerend in de notulen van de ver gaderingen van het bestuur van 6 juni en 11 september 1989, kunnen we de volgende mededelingen doen. Uitgebreid is gesproken over de ver dere verschijning van ons blad, nu we daarvan zelf de kosten moeten dragen. Voor wat dit betreft mag ik verwijzen naar wat we elders in dit nummer schrijven over de aanstaan de ledenvergadering die op 31 okto ber a.s. gehouden zal worden. Meegedeeld kan worden dat er nu vijftien jaargangen van de Texelse Courant zijn ingebonden en dat de ze op de bibliotheekavond (4e dins dag van elke maand in d'Ouwe ULO) geraadpleegd kunnen worden. Ook in Wieringen is een Historische Vereniging opgericht, en vanzelf hebben we hen een felicitatie gestuurd. Van mevrouw Oskam heb ben we dertien plakboeken en inge bonden kranten ten gebruike ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank. Eén en ander ligt voor de le den ter inzage op de bekende plaats. Te zijner tijd zal ook onze vereni ging medewerking verlenen bij de viering 575 jaar stad. In welke vorm dat gestalte zal worden gegeven is nog in studie. Ongetwijfeld hoort u daar meer over. Nu het vergadersei zoen weer is begonnen worden er ook weer allerlei aktiviteiten op gestart door de verschillende groe pen. Laten we er met elkaar alles aan doen om de groei van de vere niging niet te laten stagneren, maar allemaal onze schouders er onder zetten. Al is het alleen maar door het aanmelden van nieuwe leden. In de kring van uw familie of kennis sen zijn altijd nog mensen die nog geen lid zijn en het heus wel willen worden. Als iedereen één nieuw lid zou aanmelden, hebben we al een groei van maar liefst 100%. Dat moet toch kunnen lukken. Even een telefoontje aan de secretaris (13019) en hij zorgt voor de rest. Zo eenvou dig is dat. Doet u mee? Het Bestuur Uitgave van de Historische Vereniging Texel Nummer 12 Oktober 1989 Prijs f3,50 Adres secretaris/penningmeester: A. A. van Opstal Meester Kraaistraat 4 1791 VB Den Burg. De redaktie wordt gevormd door: Mevr. G.,E. Dros, Schilderend 25, 1791 BA Den Burg. De heer N. Huysman, Ruyslaan 69, 1796 AC De Koog. De heer A. A. van Opstal, Meester Kraaistraat 4, 1791 VB Den Burg. Mevr. M. C.A. Palm, Schoudieck 61, 1791 WE Den Burg. De heer C. J. Reij, Warmoesstraat 18, 1791 CR Den Burg. Van de redaktie 1 Van het bestuur 1 Reakties 2 Ledenvergadering 2 Bibliotheeknieuws 2 Veldnamen van Texel 2 Bart Weijdt 2 Wel en wee van Oudeschild 3 Kleine kroniek van Oudeschild 3 Drie fraaie oude foto's 3 De skipbreuk 5 „Tessels prate" 5 Opkomst en ondergang van de visafslag Texel 6 Dagboek van Dirkje Cornelia Bakker 10 „Ouweskil" 11 De molen van Oudeschild 12 Het postkantoor Texel gevestigd te Oudeschild 14 De vlag bij de hand 15 Neeltje Pluim 16 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1989 | | pagina 3