Het postkantoor TEXEL gevestigd te Oudeschild Hulppo^kan hoer 1 "flu' llVtVnT'1 1H Reeds in de 17e eeuw lag een grote vloot van handels- en oorlogssche pen op Texels reede en de handels huizen en de admiraliteit hadden uiteraard behoefte aan een zo snel mogelijke postverbinding hetgeen tot gevolg had, dat Roelof den Hui ter in 1668 vergunning kreeg van burgemeesters en regeerders van Amsterdam voor het inrichten van een zee-post op Texel en het Vlie. De Vliepost start echter eerst veel later en wel in 1778. Wanneer een en ander geleid heeft tot vestiging van een kantoor op Texel is mij niet bekend. Had Oudeschild in de glorie-tijd een belangrijke voor sprong op verschillend terrein op de andere dorpen t.w. kroegen, eethui zen en zelfs huizen van plezier, Ou deschild speelde ook reeds vroeg een rol op posterij-gebied, een zgn. Postcomptoir met een postcommies. Postcommiezen Vanaf 1752 (begin van de zgn ,,Sta- tenpost" tot 1795 toen in de Staten van Holland en West-Friesland de posterijen provinciaal georganiseerd werdenj werden als postcommiezen genoemd: 1752 Jacobus Hoogland; Hendrik van Nieiwnhyzen overleden en op gevolgd door Hendrik Pieterse aan gesteld maart 1760; 1757 Gerrit Bouman (ontslagen als boekhouder en opgevolgd door Rey- nier van Oosterhou (hoofdcommies!; 1758 Johan Godfried Albrechts en Cornelis Roeper; 1760 tot 1768 Marten Brouwer; 1768 tot 1795 August Bakker; 1795 tot Pieter Arisz. Zunderdorp; Voor de beschrijving van de post- historie van Texel zoek ik o.m. nog verhalen en anecdotes, alsmede fo to's van b.v. in- en exterieur van de Hulpkantoren, sorteerruimte op de Tex. Boot, bestellers in actie, mon teurs in de telefoonpalen enz. Met een afdruk ben ik klaar. Voorts zoek ik oude briefkaarten, briefomsla gen/enveloppen van en naar Texel met stempels, zeebrieven en brieven met sensuur-stempels. Dit alles wil ik gaarne kopen en/of ruilen tegen ansichtkaarten, postzegels, boeken enz. Voor uw medewerking bij voor baat dank! N. Huysman Tel. 02220-17294 tot 1809 Symon Boon; tot 1823 C. Zunderdorp Pie terszoon; 1823 tot 1850 J. Zunderdorp. J. Zunderdorp was de laatste post commies. In een Res. v. St. v. Hol land en West-Friesland 1777 wordt nog genoemd „Meyert Bakker, Com mies van het Post-Comptoir op Texel, om sijn meerdere moeite door het loopen van meerder Brieven over sijn Comptoir een douceur van vijfentwintigguldens 's-jaar". Tractement August Bakker had in 1773 f265,— per jaar plus emolumenten f582,— p.j. P. Zunderdorp Azn in 1796 f200,— p.j. plus emolumenten f392,— p.j. C. Zunderdorp in 1806 290,— en Vz stuiver v.d. zeebrieven be41opend f30,- tot ƒ80,-. Postkantoor Had het kantoor Texel te Oude schild reeds zeer vroeg en zeker vanaf 1752 de status van Postkan toor -en dat was niet gering in die tijd-, bij de postwet van 1807 kreeg het de status van Bij-Kantoor van Amsterdam. In de Franse tijd (1810-1813) werd het m.i.v. 1 april 1811 een zgn. Distributiekantoor in het Departement 118 hetgeen als een behoorlijke degradatie werd ge- 14

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1989 | | pagina 16