s.o.s. vier knappe Qudcschiliior dames Antwoord op S.Ü S Vier ncllc Omlescliilder liceien vingen Iftdijd 20—25 jaar, (ii.i de kermis IM) ge zellig dopt tc brengen. Huwelijk niet uit gesloten. Dricvcn onder no. <1U4 aan licl bureau van dit blatl. inm i Die een meid vraagt in dc krant. I leeft van VRIJEN geen verstand. RED U ZELF. Eenige OudcKchiklcr Meisjes. 1930 De T«ssolanr van Woensdag 23Juni Drie dagen later wordt er in de krant van Zatordag 28<Juni danig met de nette Hoeren afgerekend. (WIE O WIE) De sloop van de afslag in volle gang 1 mei 1974. foto: J. van Beek. De sloop Voorjaar 1974 wordt de afslag gesloopt door de firma Drijver i.v.m. de verhoging van de omringdijk op de haven. Uit het bestek van Rijks- waterwaterwstaat: „Slechts een ge deelte van de voormalige visafslag bij de zuiderhaven zou, volgens bestek moeten worden gesloopt". Het werd verhuurd aan vishande laar Blom en enkele Waddenzeevis sers voor opslag en onderhoud van hun materiaal. Het gehele gebouw was in zeer verwaarloosde staat. Binnen kon men geen stap verzetten door de onbeschrijvelijke chaos van viskisten en vistuig. Het zou de ge meente in de toekomst zeker meer kosten aan onderhoud dan het aan huur zou opbrengen. Hoewel som mige Texelaars dit een onnodige in greep in de historische bebouwing van de haven vonden, is tijdens de uitvoering, in overleg met de ge meente, besloten om het bouwkun dig van geen waarde zijnde gebouw, Uit het dagboek van Ds. Huizinga „Wassink (dominee van Oudeschild) vertelde als toevallig dat de oude Leen Blank, 83 jaar oud, onlangs in groot levensgevaar was geweest, ter wijl hij in den haven een kruik zee water zou scheppen in een boot die omkantelde. Dit gaf aanleiding dat in zijn geheel te slopen. Het voor deel hiervan was de ruimtewinst op het toch al zeer klein wordende ha- venterein. Bij het leeghalen en slo pen eindigde een roemrijk verleden op de meierblis.. Ab Hemelrijk: ,,Het is jammer dat ze al die boeken en papieren niet gehouden hebben want bij het slopen van de afslag woei alles over de haven heen. 't Is stom dat ze dat hebben laten ver waarlozen.." Door enkele particulie ren werden nog wat afslagboeken en papieren gered, zo ook de afslag- bel welke bij de opening van het Scheepvaartmuseum in Den Hoorn werd geschonken en mogelijk weer zal gaan luiden in een te realiseren afslag bij het Maritiem en Jutters Museum te Oudeschild! Met dank aan: Het gemeentearchief Texel de Texelse Courant Rijkswaterstaat Texel Bert Koning ik voorstelde om wekelijks 10 cent te bestemmen voor dien braven oude, opdat hij een meer rustigen ouden dag zou hebben; dit vond bij val. Wassink zou den lijst schrijven en zich met de uitreiking van het geld belasten. Vrendenberg (Her vormde dominee) en ik zouden bij dragen inzamelen...." Souwtje de Wijn. Leven en illusies van een Texels kunstenares. 1980. Op dit zeer waardevolle boekje vond ik toevalig nog een kleine aan vulling op blz 9 en 10. Aan Sijtje Backer (zie blz. 10) werd in februari 1909 op de meest eervol le wijze ontslag verleend als direc trice van de Koningin Wilhelmina Bewaarschool te Oudeschild en per 1 april 1909 werd met algemene stemmen van het bestuur Mej. S. de wijn, thans helpster aan die school, als haar opvolgster benoemd (NTC 10-02-1909) Voor de functie als helpster meldden zich vier sollici tanten (NTC 10-02-1909) waaruit Mej. J. Duinker CLd. wordt be noemd. Aan Souwtje de Wijn werd eervol ontslag verleend per 1 fe bruari 1915 (NTC 31-12-1914). Door mej. J. Duinker -helpster- ingaande 1 januari 1915 directrice werd in plaats van Mej. S. de Wijn (NTC 6-01-1915) moet worden aangeno men dat Souwtje een maand eerder vertrok dan in de bedoeling lag van het bestuur. CJR Van 1858 - 1864 was een zekere Gerrit Jan Diebrink hoofdonderwij zer in Oudeschild. Hij hield van een flinke borrel en er waren dan ook nogal eens klachten. Zo las ik in een Oudeschilder schoolverslag uit het Gemeentearchief: „Op den 24e der vorige maand (febr. 1864) liet hij slechts de kinde ren van de 3e klasse aanhoudend zingen en daarna om lOVz uur ver trekken zonder dat zij iets anders verrigt hadden...." Tja... nu begrijp ik waarom Oude schilders zo zanglustig zijn; zo heeft deze schoolmeester, ondanks zich zelf, toch nog iets nuttigs tot stand gebracht. Mary Bakker-Zijm M-» - i1 1 u# 9

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1989 | | pagina 11