Reakties Waayop-Bakker De zanggroep Bibliotheeknieuws Ar 1 Veel positieve reakties kregen we naar aanleiding van ons vorige num mer over Den Hoorn. De redaktie is daar uiteraard blij mee. De heer J. Schraag stuurde ons de volgende aanvulling op het artikel over de Hoornder Spinbaan: ,,In het gemeente-archief onder nr. 1468 be vindt zich een opgaaf van de afgele verde materialen in de jaren 1821 en 1822; de goederen werden afge voerd naar Amsterdam en Zaandam. Het produkt moet touw geweest zijn. In 1818 komt de veldnaam „het baanpad in de Naai" voor. Dit land lag nagenoeg recht tegenover het Weverserf. De Spinbaan moet dus na 1810 nog gewerkt hebben". Het interview met mevr. Slegh- Dekker leverde enkele telefoontjes op met aanvullingen. Hier volgen ze. De schoenmaker waar mevr. De ontvangen Texelse couranten van de fam. Paagman zijn uitgezocht en de jaargangen 1975 t/m 1988 zijn in middels ingebonden. Uit de dubbele kranten zijn de geboorte-, huwelijk en overlijdens-advertenties geknipt, evenals de burg. stand en ander be langrijk nieuws. Van de jaren 1968 t/m 1974 ontbreken enkele num mers. Mocht u nog oude Tesselaars bezitten en kwijt willen, we houden ons aanbevolen. Misschien is het dan mogelijk om in de toekomst nog wat jaren compleet te krijgen. Van de fam. Oskam hebben we 13 plakboeken met artikelen betreffen de Texel in bruikleen gekregen, evenals een ingebonden boek met diverse Texelse couranten. Verder: Lijst van publicaties over Texel - G. van Ittersum, Idem over Den Hel der, Huisduinen en het Koegras 4 aanvullingen - door L. F. van Loo en W. Stoll. Bedijking van den Prins Hendrikpolder - P. van der Sterr, Geschiedenis en tegenwoordige toestand van de Moksloot - uit corr. blad v.d. Ned. Malcologische Ver. nov. '66, Enquete Dubbeldekker Te- so, Gedicht: Reünie oud Oosteren- ders O'end Present 1968 - Oude schoolfoto's van Den Hoorn van de onlangs overleden mevr. J. N. v/d Vlies-Koopman, Alfabetische lijst RK overledenen 1685-1715 uitgewerkt door Th. v Heerwaarden, Artikel uit Jaarboek voor Munt- en Penning kunde 70-1983 „Veertiende eeuwse muntgewichtdoosjes" door Dr. Ir. G. M. M. Houben. Zoals u ziet groeit de bibliotheek nog steeds. Heeft u nog boeken, tijdschriften, foto's, etc. met betrekking tot Texel, wij komen ze graag ophalen. M. Bakker-Zijm tel. 12113 Slegh haar trouwschoenen kocht, heette Van der Linden. Er was nog een tweede schoenmaker Sieme Zoetelief, in 't huis van Jan Cupido. In 't „huussie van Theüs de Porto" op Diek, was nog het winkeltje van Willem de Porto. Er kwamen ook enkele opmerkingen over verdere neringdoenden en bedrijfjes, zoals timmerwerkplaatsen, schilders enz. die ontbraken. Dit viel echter bui ten het kader van het interview. Dat de kaasfabriek „De Onderneming" ontbrak vonden we zelf ook een ge mis, maar wat in het vat zit ver zuurt niet! Tenslotte: de grote koffiemolen met draaislinger stond niet bij Jane Wilner, maar bij Knelie Jonker in de winkel. Zo zie je maar, dat herinneringen hun eigen leven leiden.... Van Sjaak Schraag ontvingen wij de volgende aantekeningen, waarvoor wij hem hartelijk danken. Jan Trammelant, 'n Markante Texelaar, (nr. 9 dec. 1988 blz. 6/7) De Kneppelbuurt te Den Burg is te situeren rond Hotel De Zwaan, Zwaanstraat/Warmoesstraat. De Ver gulde Zwaan wordt in 1815 ge naamd „in de Kneppelbuurt". Elemert of Ielmert. (nr. 9 dec. 1988 blz. 11). De volgende veldna men zijn gevonden: Thans Elemert, in 1886 Ielmert, in 1875 Ielemert, in 1793 Elemert, in 1539 Helmel en in 1402 IJlmeer. Uit de Leenkamerre keningen van de Graven van Blois van 1282-1650 blijkt dat die Graven op Texel diverse bezittingen hadden. In een acte van 30-4-1402 van de Leen- en Registerkamer (nummer In de 17e eeuw woonde op Zeven huizen, Simon Cornelisz. Waayop, die in zijn testament van 1680 drie kinderen noemde: Cornelis, Leentje en Anna. Cornelis had 2 zoons: Rei- jer en Willem, die in 1716 een kaag kochten en in de koopakte Reijer Cornelisz. Waayop en Willem Cor nelisz. Waayop heetten. Een klein zoon van Reijer - Johannes overleed in 1832 „in Het Kanaal ter hoogte van het eiland Wight". Hij wordt in de ov. akte Jan Waayop Bakker ge noemd. (Ook zijn vader was zee man) Van Willem Cornelisz. Waayop werden de kinderen later Bakker genoemd, behalve Simon, die in 1742 als Simon Waayop - zee man - vermeld wordt. Willem wordt 109 fol. 40) werd vermeld de Soy- erskoog, zich uitstrekkende Noord tot de IJlmeer den Oost tot de buurtweg van Zuidhaffel. IJLmeer is te verklaren als een moerassig stuk land met plassen. Op zaterdag, 3 juni j.1., was ik op uitnodiging aanwezig op de slota- vond van de zanggroep. Het zangsei zoen werd met deze avond besloten, zoals dat jaarlijks gebeurt in een ge zellige bijeenkomst. Een heel mooie afsluiting van een periode waarin om de veertien dagen naar hartelust gezongen wordt, en met volle over gave. De avond was een ware bele venis. We hebben gezongen dat de stukken er afvlogen. En niet alleen dat. Verschillende leden brachten al leen of met een aantal stukjes ten tonele, waarvan reuze genoten werd. Er heerste een opperbeste stemming, en ik kon zondermeer opmerken dat ze het volgend sei zoen allemaal weer present zullen zijn. Het was al even na midder nacht dat het feest afgelopen was. Ik heb het zeer gewaardeerd dat ook het bestuur uitgenodigd was en heb er helemaal geen spijt van dat ik gegaan ben. Ik zou een ieder die graag en spontaan zingt aan willen raden om zich met Kikkert van de kinderboerderij in verbinding te stellen. Het is een gezellige en vro lijke tak van de Historische Vereni ging. En er is nog voldoende ruimte voor zangers en zangeressen van al le pluimage. Kun je nog zingen, zing dan mee!!! A. van Opstal in ov. akten in 1814-1815 en 1816 Waayop genoemd en bij het huwe lijk van zijn jongste dochter in 1818 ineens Bakker. Toch was er, voor zover bekend, geen enkele Waayop, bakker van beroep. Uiteindelijk bleef er van deze fam. Bakker op Texel alleen over: Hendrik Corne lisz. Bakker, geb. 1760 Oost, die la ter in Oosterend woonde op de hoek Blazerstraat-Oesterstraat. De kadastrale kaart van 1832 vermeldt: Hendrik Waayop - zeeman! Oudere Oosterenders herinneren zich beslist nog een familie Bakker, die Waayop als bijnaam hadden. De meesten hebben dit meer als scheldnaam dan als bijnaam ervaren, zonder te weten dat Waayop hun oorspronke lijke familienaam is geweest. Annie Bakker-de Grave Dit is het handmerk van de oudste Waayop. Zo stond het onder het onder het testament in 1680. De tekst schreef de notaris, het ,,merk" de klant. De tekst luidt: Dit isSijmen Cornelisse Waeyop gesteld. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1989 | | pagina 4