Van de redaktie colofoon Inhoudsopgave Van het bestuur Voor u ligt dan nummer 11 van ons verenigingsblad, en zo u zult mer ken is dit in hoofdzaak gewijd aan het dorp Oosterend. Gezien de di verse reakties die we ontvingen na de vorige uitgave gewijd aan Den Hoorn, zijn ook nu onze verwach tingen hoog gespannen. Wat zal uw reaktie nu zijn? We houden ons ook nu van harte aanbevolen. We kun nen wel vast zeggen dat het volgen de nummer gewijd zal zijn aan Oudeschild. En daarmee willen we maar zeggen: Oudeschilders, zet uw beste beentje voor. Er mag best een beetje rivaliteit zijn tussen de ver schillende dorpen wat betreft het in sturen van kopy. Er zitten ook in Oudeschild goede schrijvers van verhalen, dus zet hem op. Kopy voor het volgende blad graag inzen den voor 1 september aanstaande. Voor adressen van redaktie-leden waaraan u uw bijdrage kunt inzen- Voor zover nodig willen we u in de ze uitgave van ons blad weer op de hoogte stellen van de nodige infor matie van bestuurszijde. Gedurende twee jaar hebben twee dames van onze vereniging assistentie verleend bij zoekwerk in het bevolkingsre gister van de gemeente. Dit gebeur de bij wijze van proef. Onlangs kregen we van de gemeente bericht dat de proef als geslaagd mag wor den beschouwd en dat verdere me dewerking op prijs zal worden gesteld. En dus gaan we ermee door. Willem Kikkert heeft Ate Do renbos benaderd om in samenwer king met de zanggroep voor onze vereniging een avond te verzorgen. Hij heeft daarin toegestemd, en in de loop van dit jaar staat dit te ge beuren. Met Langeveld De Rooy zijn we in overleg met betrekking tot zaken ons verenigingsblad be treffende. Op dit moment kunnen we daar nog niet veel van zeggen, den of bezorgen, zie de eerste pagi na. Zoals gezegd, naar aanleiding van ons vorige nummer kwamen veel reakties binnen. Elders in dit blad gaan we daar nader op in. We hebben ons best gedaan zoveel mo gelijk van wat binnenkwam of wat door eigen mensen verzorgd werd, te plaatsen. We moeten wel eens woekeren met de beschikbare ruim te. Dus mocht uw inzending niet opgenomen zijn, dan komt het in een later stadium heus aan de beurt. Het bestuur haalde in het woorwoord al aan dat er overleg is gestart met Langeveld de Rooy over de voortzetting van het blad in zijn huidige vorm of anderszins. Voorop staat dat het kontakt met de leden op deze wijze moet kunnen blijven bestaan, en ook wij zullen ons daarvoor inzetten. Geen vereni ging zonder verenigingsblad, maar daar zijn we niet bang voor. Harte lijk dank aan allen die ook nu aan de uitgave hun medewerking heb ben verleend. We zijn vol goede moed dat dit ook zo zal blijven. Graag tot de volgende keer. De redaktie maar u wordt zeker op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Als u dit blad onder ogen krijgt zijn we in gesprek met het bestuur van de munten- en kaartenclub om te onderzoeken of er mogelijkheden bestaan tot aansluiting bij onze ver eniging. Ook van het verloop van deze ontwikkeling zult u nader geïn formeerd worden. Ook voor het bestuur staat de zomerperiode voor de deur, en dat betekent dat het werk tot september zich in een rust- fase bevindt. Niet dat we helemaal niets doen. Het nodige werk gaat natuurlijk wel door. Maar even ademhalen is toch geen overbodige luxe. Met dit elfde nummer van ons blad, gewijd aan Oosterend, heeft de redaktie weer een goede greep gedaan. Het is alleszins lezens waard, en wij twijfelen er niet aan dat u dit met ons eens zult zijn. Wilt u de mensen van de redaktie blijven helpen om het werk voor hen zo prettig mogelijk te maken? Met hartelijke groet, het bestuur Uitgave van de Historische Vereniging Texel Nummer 11 Juli 1989 Prijs ƒ3,50 Adres secretaris/penningmeester: A. A. van Opstal Meester Kraaistraat 4 1791 VB Den Burg. De redaktie wordt gevormd door: Mevr. G.,E. Dros, Schilderend 25, 1791 BA Den Burg. De heer N. Huysman, Ruyslaan 69, 1796 AC De Koog. De heer A. A. van Opstal, Meester Kraaistraat 4, 1791 VB Den Burg. Mevr. M. C.A. Palm, Schoudieck 61, 1791 WE Den Burg. De heer C. J. Reij, Warmoesstraat 18, 1791 CR Den Burg. Van de redaktie 1 Van het bestuur 1 Reakties 2 Bibliotheeknieuws 2 De Zanggroep 2 Waayop-Bakker 2 De eerste kadasterkaart van Oosterend 3 Staat en kerk voor behoud van een toren 6 „Tessels prate" 6 Berichten uit de Texelse Courant 6 Plan voor een haven bij de kaap 7 Een kuiertje om Strend 8 Jan van Jawikkie 9 Bomen die gaan verdwijnen 9 W. L. Bakker Lzn. de eerste fotograaf op Texel 10 De levensgeschiedenis van Frederik van der Vis 12 Geschiedenis van een Texelse boerderij 14 Berichten uit de Tfexelse Courant 16 't Had niet veul skeelt 16 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1989 | | pagina 3