Berichten uit de Texelse Courant KORENMOLEN, 't Had niet veul skeelt... Foto van de huidige toestand ,,Biem van Buur", die er tot kort voor zijn dood in 1964 bleef wonen. Vanaf het begin (geslacht Dekker] tot en met 1963 bleef de typische Tesselse voornaam Biem aldus aan de boerderij gekoppeld. In 1963 werd het huis verkocht aan de „overkantse" mevrouw Bruggeman, lerares aan de RSG en in 1972 werd schrijver dezes de gelukkige eigenaar. Veel vragen zijn tot nu toe onopge lost, zoals bijv. het bouwjaar en de naam van de eerste eigenaren, en ook de eventuele vroegere naam van de boerderij. Archiefonderzoek Oosterend, 5 maart 1907: „Dikwijls reeds heeft de handelsve reniging „Wilhelmina" hooge prijzen voor garnalen ontvangen, doch elk record is in de vorige week meester lijk geslagen, daar toen voor eene verzending ƒ1,36 per kilo aan de visschers kon worden uitbetaald". 10 juni 1911 Oosterend. Sommige visschers ver laten weder de vloot om bij den boer te gaan werken. Knechten voor de schuiten zijn moeilijk te krijgen meer. 't Gaat met de eertijds bloei ende visschersvloot van hier lang zaam doch zeker achteruit. 15 februari 1913 Onlangs heeft men moeite gedaan om te Oost eene tweede postbestel ling te verkrijgen, doch op het ver zoek werd afwijzend beschikt. De treurige toestand, dat drukwerken, dienstbrieven enz. die 's zater dagsavonds te Oosterend aankomen, zal hier misschien nog opheldering in brengen (suggesties hoe dat aan te pakken zeer welkom). Ik hoop met dit stukje te hebben la ten zien dat onderzoek naar de bouw- en de menselijke geschiede nis van oude huizen een leuke hob by kan zijn, die bovendien onze kennis over het eiland Tessel en haar bewoners kan vergroten. Niet in de laatste plaats hoop ik op reac ties die de kennis over de boerderij op Westerbuurt vergroten. Willem Helder Oosterweg 20, tel. 18835 pas op de middag van maandag te Oost aankomen, blijft dus bestendigd. 29 juli 1914 De nieuwe aanlegsteiger achter Oost voorziet in een groote behoefte. Bij na steeds wordt er gebruik van ge maakt. De toestand zal evenwel leeren, dat deze los- en laadplaats niet voldoende is. Reeds nu moet soms het eene schip na het andere wachten. 16 september 1914, Oosterend Gisteren kwamen vier vreemdelin gen door Oosterend. In minder dan geen tijd werden ze achtervolgd door een groot aantal kinderen. Zou hiertegen (want dit geval staat niet alleen) iets te doen zijn? ÖMIigfee ÏJcrtoopmgfje ©anrtn WINDT- Op Ooft-Vlielandc, In het zeer lezenswaardige boek „Op zoek naar Vlielands verleden" van D. Vermeulen, komt een hoofd stukje voor over de korenmolen in Oost-Vlieland, waar deze gemeente door de eeuwen mee getobd heeft. Wat velen niet weten is, dat bakker Dros uit Oosterend bijna naar Vlie land vertrokken was om zich op de bedoelde molen te vestigen. Het moet hier gaan om Gerbrand Dros, die leefde van '1802 tot 1859 en die in 1828 trouwde met Jantje Cornelis Dogger. In het boek lezen we: Vijf jaar later wilde bakker Dros uit Oosterend (T.) zich op Vlieland vestigen en vroeg tege lijk vergunning om de molen voor eigen rekening weer op te mogen bouwen, mits hij „een wijnig toelaag" kon verkrijgen en hij de toezegging ontving, dat indien hij zijn brood hier niet verdienen kon de gemeente de molen zou overnemen." Door de slechte ervaringen met de molen wijs geworden, kon de gemeente hem deze toezegging niet geven en mislukte de laatste poging tot behoud van de molen." Onwillekeurig ga je over een be richt als het bovenstaande een bee tje filosoferen, want er zou op Oosterend veel veranderd zijn als de verhuizing van Dros wél was doorgegaan. Ga maar na: geen sla ger Dros, geen slager Brouwer, geen bakker Dros, geen vader Dros in 't Weeshuis, geen Sieme Daalder, geen postbode-loco burgemeester Jan Daalder (en dus ook geen Ben Daalder). Geen bakker Dros in Den Hoorn en dus geen Bob Dros als drummer bij Barrelhouse en de Gi- gantjes, geen Huib de Rijmelaar op Texel, geen Jan om Paula te assiste ren bij de strandprediking; geen bakker Dros in Oudeschild en dus ook geen Imme Dros. Ik wil maar zeggen: soms weet je niet waar het goed voor is als een gemeente een beetje „sünig" is. Maar 't had niet veul skeelt! Biem van 't Wagejot (pseudoniem) 16

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1989 | | pagina 18