Een heel andere manier om achter de ouderdom en de historie van je huis te komen, is natuurlijk door ar chiefonderzoek. Daar ben ik in de afgelopen jaren maar mondjesmaat aan toegekomen, maar een begin werd gemaakt door de kadastergege vens in Haarlem op te vragen. De oudste kadastergegevens over Texel schijnen uit zo rond 1830 te stam men (graag reacties als ik er naast zit) en uit de kadasterlijsten zijn dus de bewoners-eigenaren van de boer derij bekend geworden. Door nu de ze namen te vergelijken met de genealogische gegevens die te vin den zijn in „Texelse Geslachten", de len 1 en 2 (M. D. en J. S. M. Dijt, editie 1977), was de bewoningsge- schiedenis van ons huis goed te re construeren. In het overzicht hieronder zijn die gegevens sa mengevat: Biera Lammertsz. Dekker geb. 16.7.1755 (boer) Jac'ob Blemaz. Dekker (K116) geb. 16.5.1784 Oosterend (boer) Trl.1nt.1e Dekker (K361) geb.29.111818 Oosterend Beatrix JanszHoedemakerK1033 geb.25.9.1844 Oost overl23.5.1920 Nieuwe Nledorp Met de tussen haakjes geplaatste K- en V-nummers bij de namen kun nen deze opgezocht worden onder de geslachten Koning en Vlaming in „Texelse Geslachten" deel 1. De on derstrepingen betekenen dat de be treffende persoon in de kadasterlijsten als (mede)eigenaar van de boerderij voorkomt. De tekens staan voor gehuwd met en de verticale getrokken lijnen staan voor kind van. Uit het schema zien we dat het huis vanaf 1830 (eerste kadastergegevens) eigendom is geweest van de fam. Dekker en omdat de eerst bekende eigenaar (Jacob Biemsz. Dekker) ge noemd wordt als mede-eigenaar, is het niet onmogelijk dat hij eigenaar weerd via vererving van zijn ouders Biem Lammertsz. Dekker en Antje Jacobsz. Bas. Verder archiefonder zoek zou dit kunnen uitwijzen. Tips hoe zoiets moet worden aangepakt zijn van harte welkom! De hiergenoemde Biem Lammertsz. Dekker zou dezelfde persoon kun nen zijn die in het ,,'t Lant van Tex- sel" (Van der Vlis) wordt genoemd als lid van de door het Franse gezag gestichte municipale raad. Dat zal hem wel niet populair gemaakt heb ben bij de merendeels Oranjegezin de Oosterenders. Tot 1923 bleef de boerderij eigen dom van de nazaten van Biem Lam mertsz. Dekker. Uit gesprekken met onze buren (de fam. Brans, sinds ge neraties woonachtig in de buurt schap Westerbuurt), ben ik aan de weet gekomen dat al voor de ver koop van de boerderij in 1923 er geen „Dekkers" meer woonden en het lijkt daarom waarschijnlijk dat na het vertrek van Hendrik Hen- driksz. Boon, die op zijn oude dag bij zijn zoon Jan in Nieuwe Niedorp Antje Jacobsz. Bas (K36) Hendrikje Arles Kooger geb. 1781 Jan Nuttesz. Hoedemaker geb. 20.9.1818 Vlieland (zeeman, schipper) Hendrik HendrlkszBoon (V279) geb.2.8.1844 Oosterend overl. Nieuwe Nledorp (viseer,zeeman) ging wonen, de boerderij verhuurd is geweest. Het enige tastbare bewijs in de boerderij dat de nazaten van Jacob Biemsz. Dekker achterlieten zijn de aan de binnenkant van het voor schot gekerfde namen van de zusjes Beatrix (K1033) en Hendrikje (K1037) Hoedemaker die in 1865 hun namen daar neerschreven en het is wel denkbaar dat ze daar ach ter dat tochtige beschot hun slaap plaats hadden, wat heel gewoon schijnt geweest te zijn in die tijd. Na het vertrek van de „erven Dek ker" naar Nieuwe Niedorp woon den er verschillende mensen in het huis. Uit gesprekken met de familie Brans heb ik kunnen achterhalen als bewoners de familie Peper, het echtpaar Aris Bakker en Anna Bakker-Krijnen, de oude oude vis serman Jacob Jansz. Dogger (zie foto en tekening in de Texelse Geslach ten, deel 2, pag. 154) Op de afge beelde foto, uit naar schatting 1915, staan genoemde Aris Bakker en zijn vrouw Anna in hun zondagse goed voor het woongedeelte van de boer derij en de foto daarnaast geeft de huidige situatie weer. Uit het schema van de „Dekkers" valt af te leiden dat na Jacob Biemsz. Dekker er geen echte boe ren meer in het huis woonden, maar vissers en zeelui. Dit zou kun nen verklaren waarom de omliggen de weilanden, die oorspronkelijk eigendom van de „Dekkers" waren zoals uit de kadastergegevens blijkt, in de loop der tijd werden verkocht, zodat het huis steeds meer een boerderij zonder land werd. Zoals gezegd eindigde de band van het geslacht Dekker met de boerde rij op Westerbuurt in 1923 en wel door verkoop aan Biem Gerritsz. Vlaming (zie V1221), bijgenaamd Tetie Boon Jan Handrlkaz. Boon Trijntje Boon geb'. 2. 12. 1872 Oost geb. 1371877 Oost geb. 14. 10. 1879 Oost overl.1954 N.Niedorp overl1911968N.Niedorp Aris Bakker en Anna Bakker-Krijnen voor de boerderij. Omstreeks 1915? (foto. Geschenk mevr. T. Brans-Mantje) 15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1989 | | pagina 17