Weststraat met postkantoor. In de Schoolsteeg met ,,Ue Posthoorn" werd ingericht tot Hulppostkantoor, daarachter kwam de winkel met het uitgebreide assortiment voornoemd en daarachter weer was het woon gedeelte. Had Bakker stellig commericieel in zicht, aan een zekere artistieke aan leg ontbrak het hem evenmin getuige zijn vele foto's van heel Texel met schitterende dorpsgezich ten. Slecht ter been als hij was moest er altijd iemand mee om de toen niet geringe, uitrusting te dra gen. Vaak nog ging hij het land in om van daaruit een andere en/of be tere kijk op het dorp te verkrijgen. Soms was dan het licht niet zoals hij het wenste en moest de foto weer op een ander moment geno men worden. Commercieel kon het maken van dit soort foto's niet zijn doch veeleer liet hij zich dan leiden door zijn artistiek gevoel om een mooi dorpsgezicht vast te leggen. Tegen het einde van de negentiger jaren liet hij van verschillende fo to's reeds ansichtkaarten maken en dit heeft zich later sterk uitgebreid, zodat Willem Lourens Bakker foto graaf en uitgever is geweest van de meeste oude Texelse ansichtkaarten. De meeste van zijn kaarten liet hij in Duitsland vervaardigen. Wie pre cies de eerste ansichtkaarten van Texel uitgaf valt niet met zekerheid te zeggen, doch zeker is wel, dat hij als één der eersten heeft bijgedra gen tot het vastleggen van vele mooie plekjes in en om de dorpen op Texel. Hiermede heeft hij het na geslacht een grote dienst bewezen. Met dank aan de fam. W. Bakker voor de inzage van zijn notities. N. Huysman Rzn. Nog wat bijzonderheden uit de aan tekeningen van W. L. Bakker Lzn. 1867 13-4 Thans zijn er reeds 120 men- schen naar Amerika vertrokken. 31-5 Vandaag tweemaal visch aan de markt. 14-8 In de Peperstraat wordt een nieuwe straat van kei-steenen ge maakt. 4-10 Over de ,,Wiermaaierij" staat in nieuwe Held. Courant G.Vlaming.* 3-11 's Middags met S. Dros met de stoomboot naar N. D. en vandaar 's nachts met de ijzeren boot naar A'dam waar we 's morgens om 6 uur aankomen. Dan rusten tot 9 uur en vervolgens boodschappen doen. 's avonds naar de Schouwburg en de volgende dag 5/11 om 4V2 uur vertrokken en 's avonds half 12 aan N. D. 6/11 om 7 uur met de stoom boot en om 11 uur aan Oosterend. Ik heb boord, zijde, knopen en lijsten gekocht. 1877 Jan Trap, Aris Bremer en ook S. Dros venten voor mij. Net woningje van S. Bransen in huur genomen voor 20 ct. per week. Wapen van Amsterdam verkocht aan K. D. Mantje f4200,—. deur naast de brievenbus W. L. Bakker Lzn. Postkantoor is in 1929 afgebroken d.w.z. het voorste ge deelte van het pand. oct. oesters 55 gulden per mille. 1896 Ruim 7000 lammeren ter markt, prijs 10 a 11 gulden. Na informatie bleek de Held. en Nieuwedieper courant 't volgende te vermelden: Verpachting van de Wierwaarden door domeinen bij in schrijving voor de tijd van drie jaar ingaande 1 jan. 1868 t.w. om de ei landen Wieringen en Texel, Vlie land en Terschelling dus 3 percelen. Perceel Gerrit Vlaming, Biem Vla ming en Gerrit Vlaming Jr alle te Texel en willem Heyblok, landeige naar te Wieringen, per jaar voor f2200.- Perceel 11 en 111 gingen voor f6011,— resp. f6001,—. Ook hiervoor dank aan de fam. W. Bakker. N. Huysman Rzn. 11

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1989 | | pagina 13