W. L. Bakker Lzn. de eerste fotograaf op Texel LEDEB EB SCHOENEN, W. L. BAKKER V. WIIlIIi Willem Lourens Bakker Lourens- zoon geboren 1847 te Oosterend en aldaar gestorven in 1927. Zijn vader was schoenmaker en woonde op de hoek van de Blazerstraat en Weststraat [thans Oesterstraat), waar ook dokter Hille nog woonde. Hij verkocht daar ook schoenen, laarzen, riemen enz. Zoon Willem Lourens had van de kinderverlam ming een slecht been overgehouden, waardoor hij slechts moeizaam kon lopen. Hij kon niet doen wat andere jongens van zijn leeftijd deden. Zijn kameraden moesten dan ook al vroeg gaan werken en voor de meesten was dat werken op het land of naar zee. De gehandicapte Willem Bakker was hiervoor niet geschikt en al evenmin voor de meeste ambachtelijke beroepen. Schoenmaker als zijn vader zou dan ook het meest voor de hand liggen, doch kennelijk had hij daar geen zin in. Mogelijk had zijn handicap ertoe bijgedragen, dat hij andere be langstelling kreeg dan zijn kamera den, die de dag meestal met zwaar werk moesten doorbrengen. Willem kreeg en kocht boeken en las veel, schaakte en had interesse in de fo tografie. Het stellen van zijn aante keningen en het gebruik van vele vreemde woorden daarin zou doen vermoeden, dat hij meer dan lager onderwijs genoten had. Uit aanteke ningen in 1866, hij was dan 19 jaar, blijkt, dat hij al portretten maakte in zijn atelier. Voorts was hij ook al als kleermaker bezig en ontwikkel de zich in die richting. Regelmatig ging hij naar Den Helder naar de coupeur Jansen, waar hij het ,,maat nemen'' en het snijden" leerde. Hij „accoordeerde" die lessen op 20,—. Ook voor de fotografie ging hij vaak naar Den Helder naar de fotograaf Steinhauer. Op hoogtijda gen bij de marine kon het daar ook voor de fotograaf erg druk zijn en dan hielp Willem Bakker daar en leerde tegelijk de fijne kneepjes van het vak. Toch reeds in 1867 maak ten velen een afstpaak voor een portret, doch tevens maakte hij voor meerdere klanten b.v. een „pale tot" (korte winterjas). Ook in dat jaar maakte G. Breman, de smid, zijn tweede ijzeren been wat hem negen gulden kostte. Uiteraard was hij niet geschikt voor de militie, toch moest hij ook te loten in het weeshuis te Den Helder met 64 jon gens, waaronder zijn vriend S. Dros (grootvader van S. Dros, de slager), die met nummer 1 beet lootte. Wil lem trok nummer 64 en moest dan een paar dagen later met twee ge tuigen naar het Raadhuis zijn reden voor vrijstelling voor de Militie op geven. Voor een portret kon je niet alleen terecht in zijn atelier in Oosterend, want hij hield ook zit ting aan Den Burg in „de Kikkert" (waarschijnlijk de herberg „De Ver gulde Kikkert") waar op afspraak de nodige portretten gemaakt wer den, o.m. van de burgemeester e.c. Uiteraard kwam hier paard en wa gen aan te pas voor vervoer van de apparatuur t.w. zwaar houten statief en grote zwarte kast waarin de ca mera, doch altijd moest er iemand mee wegens zijn handicap. De han del was hem ook niet vreemd, want hij verkocht ook aanverwante spul- 1869/'70 len als papier, lijsten en albums enz. Ook liet hij kaartjes drukken voor de foto's met aan de achter kant zijn naam. In 1873 trouwde hij met Antje Plaatsman en zij gingen in de Schoolsteeg wonen. Ook hier had hij dan weer een atelier en winkel en zijn al zijn kinderen geboren. Al in 1877 deed hij zijn inkopen in Amsterdam en bezocht er ook de schouwburg. Voor de aankoop van schoenen, laarzen enz. reisde hij ook naar Eindhoven, Nuenen, Geer- truidenberg, door de „Langstraat" (toen al bekend als centrum van leer- en schoenenindustrie). Inmiddels verkocht hij ook tabak, sigaren, koffie, boter, margarine en petroleum maar ook handelde hij in wilsters voor 25 ct. in 1877 en wier a ƒ2,75 per pak in 1884. Ook toen reeds was een pond handel beter dan een kilo werk. Toen op 16 april 1885 in Oosterend (bij hem thuis in de Schoolsteeg) een Hulppostkan toor gevestigd werd kreeg Willem Bakker de aanstelling tot brieven gaarder en dat bleef hij doen tot zijn eervol ontslag op 14 april 1917. In het begin leverde zo'n baantje niet meer op dan plm. 200,— per jaar doch bij zijn afscheid in 1917 was zijn tractement 805,— per jaar en vrij van bestelling. Later ging de fam. Bakker verhui zen naar de Weststraat (thans Oesterstraat) waar het voorgedeelte ^advertentie in de Almanak van 1878. te Oosterend (Texel). STEEDS IN VOORRAAD: VISSCHERMANS LANGE LAARZEN; deze worden te Texel, Vlieland en Niectvediep, voor het Ilariiigtrekken, Oestervissclieil en Wicrmaaieu gebruikt. Op al deze plaatsen voldoen ze naar wensch, ze zijn sterk gemaakt en van doelmatig' model. Verder WATERLAARZEN voor Jagers, Loodsen, enz., van degelijke kwaliteit; benevens alle soorten andere SCHOÉNEN, MUILEN en PANTOFFELS; ZOOL- en 0VE1ILEDER; alles;) concurreerenden prijs. 10

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1989 | | pagina 12