Oude teksten Geachte Secretaris Bibliotheeknieuws Wist u dat Interviews Het in leesbaar schrift vastleggen van oude teksten is een moeilijk te leren en tijdrovende aangelegenheid. Het nut daarvan is voor onze vereni ging en ons tijdschrift bijzonder groot. Graag zouden wij willen we ten of iemand van de leden daarvoor zijn kennis en tijd voor de vereni ging beschikbaar wil stellen. Verzoe ke daarvoor contact op te nemen met de redaktie of met Mary Bakker-Zijm. Op de laatst gehouden vergadering zag ik u openen en sluiten met een klap van een asbak. Daar ik een lief hebber ben van Jutten, hielp me dat om hierin een verandering te kun nen brengen. Struinend liep ik langs het strand, een eindje scheepshout spoelde aan, goed van vorm en kleur, fijn van draad, meenemen was gauw gedaan. Misschien een stukje leuning van een brug? Mijn fantasie werkt vlug, juist als men denkt wat zal ik ermee is er gelijk ook het idee. Een draaibank knutselaar had het in een uurtje klaar. Ik hoop dat het zo lang mee zal gaan, als uw vereniging van plan is te blijven bestaan. Mijn beste wensen, veel geluk ermee, de groe ten van uw lidJ. K. P. (En zo kreeg onze Vereniging een echte voorzittershamer! Wat er zoal de laatste maanden aan boeken, tijdschriften, kranten, etc., is binnengekomen: Wiringherlant - J. T. Bremer; kroniek van Eyerland - A. Paagman-Bakker; Stamboom van Bouwe Bakker; Het geslacht Hooger- heide door C. Hoogerheide; „Kerst blokjes" - W. Mets Ik; Texel's droeve en blijde dagen - H. Fenijn; Teso jaarverslagen; 15 jaar Texelse kranten; Bundels „Oud West- Friesland"; Tijdschriften voor Ge nealogie „Groningen"; Texeltoeristen; „De Prins" van jan. 1925 t/m juni 1927; Blad „Stemmen van de Over kant". En dit is nog niet alles. Er ko men geregeld bladen binnen van verenigingen en instellingen met wie we een ruilabonnement hebben. O.a. van Vlieland, Terschelling en Den Helder. Voor leden van de Histori sche Vereniging ligt dit alles ter inza ge. Komt u eens langs op de vierde dinsdag van de maand in d' Ouwe ULO, vanaf 19.30 uur. Heeft u nog boeken, tijdschriften, bidprentjes, fo to's, etc., met betrekking tot Texel, wij houden ons aanbevolen. M. Bakker-Zijm. 19001 er in Den Hoorn in 1795 een slachthuis „De Kerseboom" was in de Kerkstraat? er in Den Hoorn een gemeente lijke vismarkt was, in een ge bouwtje aan de Knoppenbuurt? de Diakonie van Den Hoorn een armenschool in eigendom had, en dat de gemeente Texel er ook een school en een schoolhuis had? „Happy Days" ooit een doopsge zinde pastorie was en dat er in Den Hoorn een doopsgezinde kerk was, gesticht in 1660? er in 1803 op het Hooge Klif een huis werd verbouwd tot militaire kazerne? er in 1834 op Klif een herberg was, genaamd „De Appelboom"? er een R.K. schuilkerk was op Diek? Aan de vraaggesprekken met oudere Texelaars wordt nu flink gewerkt. Er zijn enige bandjes gemaakt, die nu op schrift zouden moeten worden gesteld. Voor dit werk - bestaande uit het afluisteren, opschrijven en/of uittypen - ontbreken nog de man/vrouw krachten. Het bestuur verzoekt om medewerking van de le den, die daaraan hun bijdrage kun nen leveren. Gaarne opgave bij Gelein Jansen. Het driewielig autootje uit het decembernummer (nr. 9) le- er in 1884 nog een brandkolk was op de plek waar TVompenol (a.d. Rommelpot) is afgegraven? in 1926 een stuk land in de Westen nog „het Schoolerf" werd genoemd? J. Schraag. U bent drastisch aan het opruimen? Denk dan bij het opruimen van boe ken, tijdschriften e.d. even aan de historische vereniging. Eén telefoont je is voldoende. Gewoon even 13019 draaien en wij komen. Grote schoonmaak? U heeft mis schien nog wat bidprentjes liggen en die wilt u wel afstaan? Wij komen ze graag even ophalen. U vraagt het telefoonnummer? Als u 12113 in Den Burg belt komen we gauw. Leden van onze vereniging kunnen altijd van dit blad gebruik maken om één of andere advertentie te plaatsen waarin zij nadere informatie vragen met betrekking tot bepaalde onderwerpen. verde een reactie op. De heer Kees Mantje (Kogerstraat 59a) deelde ons mee, dat het toebehoorde aan zijn overgrootvader, Klaas Mantje D.zn., die in de Julianastraat op nr. 18 woonde, naast de stalhouderij van Kalis. Hij reed er vaak mee naar Dijkmanshuizen, waar zijn drie zoons boerden, op Rembrandt, Ruys- dael en Schiller. Mevrouw Weydt- Kalis mocht als klein meisje vaak meerijden. 1909). Zij herinnert zich, dat het autootje geen overkap ping had, en dat er aan weerszijden grote koperen lantaarns zaten. Waar het voertuig is beland, is niet bekend! 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1989 | | pagina 4