Van de redaktie Van het bestuur Inhoudsopgave Nummer 10. Dat zegt toch wel iets. Reeds tien bladen met allerlei nieuws, verhalen enz. Dank zij de medewerking van velen is dit gelukt. Velen weten ons blad te vinden en werken daadwerkelijk mee. Maar er kunnen er nog veel meer bij. Zeg niet te gauw: ik weet niets, of ik kan het niet. U schrijft gewoon een ver haaltje, en wij maken er iets lees baars van. Dit tiende nummer is grotendeels gewijd aan het dorp Den Hoorn. Iedereen die hier medewer king aan heeft verleend willen we hartelijk bedanken. De toevloed van copy was hoopgevend! Helaas kun nen we niet alles plaatsen, maar u hoeft niet bang te zijn dat uw bijdra ge in de prullebak verdwijnt als het nu niet geplaatst is. Het komt heus een volgende keer aan de beurt. Wij hopen dat de inhoud van dit blad u genoegelijke uurtjes zal verschaffen en misschien reacties zal opleveren. Daarvoor staan onze brievenbussen altijd wagenwijd open. Met dit the manummer over Den Hoorn hopen we op de goede weg te zijn. Het vol gende nummer willen we aan Ooste rend wijden, waarvoor we vooral Oosterenders en oud-Oosterenders om medewerking vragen. We hopen op veel bijdragen uwerzijds! Tot 15 mei kunt u copy inleveren bij de re daktie. Mocht u alleen bijvoorbeeld over foto's of dergelijke beschikken die als illustratie voor het blad ge bruikt zouden kunnen worden, dan houden we ons graag aanbevolen. Wij wensen u nogmaals veel leesple zier. De redaktie. Zo maar wat losse berichtjes vanuit de bestuursvergaderingen. We heb ben de Dubbele von Sion-avond bij gewoond. Van de gemeente hebben we bericht gekregen op ons schrij ven met betrekking tot het aandacht schenken aan het voortbestaan van de diverse in verval rakende scha penboeten. Het antwoord was be moedigend. Wat betreft de gang van zaken met betrekking tot de viering van 575 jaar stad, deze is nog niet erg duidelijk. We wonen de vergade ringen bij, en geleidelijk aan zal één en ander wel op zijn pootjes terecht komen. Verschillende mensen weten onze vereniging te vinden wanneer ze iets op willen ruimen. We blijven ons aanbevolen houden. De heer Zwan was het op de laatste ledenver gadering opgevallen dat de waarne mend voorzitter met een asbak zo af en toe de aandacht van de aanwezi gen bij een onderwerp moest bepa len. Zijn reactie hierop vindt u elders in dit nummer. Omdat de bi bliotheek (de onze| uit zijn jasje be gint te groeien, zal getracht worden wat meer ruimte te krijgen. Mogen we alle leden verzoeken de jaarlijkse contributie van f 25,— zo spoedig mogelijk te voldoen? Dit om het ver zenden van herinneringen te bespa ren. Bankrek. nr. 3625.16.170. Verschillende leden hebben de oproep om leden te winnen ter harte genomen en in daden omgezet. Har telijk dank voor de getoonde inzet. Wanneer u er nog niet aan toe bent gekomen: doe het dan nu. U bent nooit te laat, dus zet uw beste beent je voor. Samen moeten we het leden tal toch flink op laten lopen. Zeg altijd als u een familielid of kennis spreekt: ben je eigenlijk al lid van de historische vereniging? Met hartelijke groet van het bestuur. Uitgave van de Historische Vereni ging Texel. Nummer 10. April 1989. Prijs f 3,50. Adres secretaris/penningmeester: A. A. van Opstal Meesterkraaistraat 4 1791 VB Den Burg. De redaktie wordt gevormd door: Mevrouw G. E. Dros, Schilderend 25, 1791 BA Den Burg. De heer N. Huysman, Ruyslaan 69, 1796 AC De Koog. De heer A. A. van Opstal, Meester Kraaistraat 4, 1791 VB Den Burg. Mevrouw M. C. A. Palm, Schoudieck 61, 1791 WE Den Burg. De heer C. J. Reij, Warmoesstraat 18, 1791 CR Den Burg. Van de redaktie 1 Van het bestuur 1 Oude teksten 2 Geachte secretaris2 Bibliotheeknieuws 2 Wist u dat 2 Interviews 2 Wordingsgeschiedenis Den Hoorn 3 Een veertiende-eeuws muntweegschaaltje uit Oud-Den Hoorn 7 De Hoornder Spinbaan 1794-1810) 8 De Lappen 10 Over Hendrik de Zeevaarder, loods Lap, De Kattenpolder, en de Hart-last! 11 Recept van Tante Griet 13 Post, telegraaf en telefoon in Den Hoorn 13 De verdwenen winkels van Den Hoorn 14 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1989 | | pagina 3