Baldadige jeugd Ook reeds in 1892 was de jeugd soms baldadig, want de Gemeente kreeg klachten van de Inspectie der Posterijen over de brievenbus aan het schoolgebouw, omdat die ernstig te lijden had van de schooljeugd. Telegraaf en Telefoon Na een verzoek van een aantal voor aanstaande Hoornders in 1891 kreeg Den Hoorn nog in datzelfde jaar een Rijkstelefoonkantoor aangesloten op het Post- en Telegraafkantoor te Den Burg. Jan Daalder werd de Kantoor houder en Beheerder der telefoon. t De naam Rijkstelefoonkantoor doet meer vermoeden dan het was, want deze kantoren waren er alleen ten behoeve van de Telegraafdienst n.1. voor het telefonisch doorgeven van telegrammen. Anders had men een duur opgeleide telegrafist nodig en dan was de verbinding te kostbaar gezien het zeer geringe aantal be richten. Het ging slechts om plm. 50 berichten „ontvangen" en plm. 50 berichten „verzonden" per jaar om streeks 1900. Van openbaar telefoon verkeer was nog geen sprake, want eerst in 1911 werd Texel via een ka bel door het Marsdiep op het lande lijk net aangesloten. In 1904 werd de zgn. „telefoon-inrichting" overge bracht naar de woning van de post bode S. Dogger waar dan ook een loket gemaakt werd voor het aanne men van telegrammen. Mevrouw C. Dogger werd dan de Hulp- Telegraafkantoorhoudster tot 1911 want toen werd mevrouw A. Dogger benoemd in die functie. Van Hulppostkantoor tot Postan- gentschap Als laatste dorp op Texel kreeg Den Hoorn eerst in 1918 een zgn. Hulp postkantoor met als Brievengaarder (beheerder van het kantoor) S. Dog ger, tot dusver de postbode, met een salaris van f360,— per jaar plus f 55,— voor huur van de kantoor ruimte. In de plaats van Dogger be gon een nieuwe postbode t.w. S. Wilner op 1 oktober 1918. Na over lijden van S. Dogger in 1922 werd het Hulppostkantoor per 16 decem ber 1922 weer opgeheven. Liep de post nog steeds rechtstreeks via Ou- deschild, na de opheffing van het Hulppostkantoor ging de bestelling vanuit Den Burg. Er bleef slechts een zgn. Telegraafstation met bestel ling over met mevrouw M. Wilner- Duinker als stationhoudster. In 1924 vestiging van een Telefoonstation in vereniging met het bestaande Tele graafstation. S. Wilner met zijn vrouw voor het oude kantoor/woonhuis plm. 1930. S. Wilner in dienst van 1918 tot 1951 bestelde niet alleen onderweg van Den Burg naar Den Hoorn en uiteraard in het dorp doch moest ook nog twee maal daags naar het Vliegkamp ,,De Mok" en dat ging vroeger over een zandweg, die bene den het duin en langs het water liep. De verharde weg op het duin is eerst in de oorlog ontstaan met puin van de stad Rotterdam. G. Wilner Szn. begon in 1948, werd de opvolger van zijn vader en bleef tot 1980. Een belangrijk moment voor Texel was 17 mei 1955 nl. de indienststelling van de automatische telefooncentrale te Den Burg. Het station met aansluitingen werd om gezet in een station zonder aanslui tingen. De centraalpost, waar de verbindingen met de hand tot stand gebracht werden, verviel. De Tex. crt. vertoonde toen een afbeelding met Rita Wilner Gdr. voor de cen traalpost. Nog een paar van de eerste nummers: Jur. Kuiper 1, A. Slegh 2, M. Goenga 3, en Happy Days 4. S. Dogger, S. Wilner en G. Wilner Szn. postmannen als ze waren, had den echter ook postvrouwen die eve neens in dienst van de PTT, het telefoon- en kantoorwerk deden. Op de plaats van het oude kan toor/woonhuis kwam een nieuw pand aan de Herenstraat 15, (zie foto van 1968) dat als kantoor tot 1984 in gebruik bleef. Dan gaat de PTT verder met een zgn. Postagentschap op Diek no. 1 in de Supermarkt van Goënga. Gegevens ontleend aan G.A.T. R.A.H., Postmuseum en PTT Ge schiedschrijving. N. Huysman Rzn. De verdwenen winkels van Den Hoorn De supermarkt van Otto en Willem Goënga voorziet heel Den Hoorn van z'n dagelijkse behoeften. Voor veel andere zaken moet je naar Den Burg. Dat was vroeger wel anders: zo'n 80 jaar geleden waren er in Den Hoorn talloze winkeltjes, meestal ge dreven door de vrouw des huizes, als een extra verdienste naast het in komen van de man, hoewel ze in de meeste gevallen ontstaan waren uit bittere noodzaak, bv. als een vrouw weduwe werd. Later zette de doch ter of schoondochter de nering voort. Ikzelf (geb. 1929) heb nog heel wat van deze winkels meegemaakt, maar mevr. Martha Slegh-Dekker (geb. 1902) herinnert zich er nog veel meer! Hier volgt ons gesprek! 14

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1989 | | pagina 16