/^J/ £- A?—C^ f- ^4' <UZ^Af<~: /*"'.- De Lappen -.#7/ 7<f y 9 ;r\7^ Ot- ^O^Ó>C> /y-or^f Jr*C*/\ /\iy/yj' 't& /cK* C P juéL^yStU &n 22^,- V- b )0 - C?< ^^+~~jr,CS C?<*/£/- - - - Vr~Y 1 +lt~<£y*+T~ ^"X//7~ ^PTr^^Ayy^r^. ;4 I \)o -<jy 'y~Ai* .£ncy~fcaX&c<— c£/* l ij<. yo y^fcrt Jfc iS/c~™ - - - - - V /y 6t> t*yu - i. (s^ïTJS^y^A^y- ^yï^rr, 9*,< ut\ji <cf>4/K/Z( 8-9 uur, s middags van 1-2 uur, en ook hen te laten cathegiseren". Voor menige Hoornder zal het belangwek kend zijn namen te horen van dege nen die als ouderüngen en diakenen mede de leiding hadden van de Spinbaan maar ook van degenen die er gewerkt hebben om aan de kost te komen. Zo vinden wij namen ver meld van ouderlingen en diakenen, o.a. Corn. Swart, Jan Kunst, Ver. Bruyn, Lammer Daalder, Gerrit Duynker, Filip Lap, Gerrit Abbenes, Simon Boon, Jan Drijver. Enkele na men van wie op de Spinbaan hun brood verdienden zijn: Teunis Boon, Zieberig Lap, TVijntje Duynkers, Trijntje v/d Waard, Martje Abbenes, A. Jonkers, Baafje Smit. In 1810 werd het bedrijf gestaakt. Naar de oorzaak kan men gissen, Europa ver keerde toen in een tijd van onrust en oorlogen; transportwegen waren onveilig, vele mannen werden tot dienstneming gedwongen, wellicht waren ook de toeganswegen tot de afzetgebieden verstopt. De inkomsten van de Spinbaan in de zestien jaren dat er werd gewerkt, zijn zo groot geweest, dat niet slechts voor 10.000 aan werkloon kon worden uitbetaald en de ƒ600,— be ginkapitaal aan de diakonie in de loop der jaren kon worden terugbe taald, maar het was zelfs mogelijk eigen kapitaal tot een bedrag van f2338,— te vergaren, dat in staats schuldbrieven werd belegd. Tot 1824 zijn de jaarlijkse renten nog geno teerd. Daarna is het geld aan de dia konie van Den Hoorn gegeven. Van het merendeel moet er land bij het dorp zijn gekocht, dat nog heden door de diakonie voor de arbeiders ter beschikking wordt gesteld. Jul Diederich. Den Hoorn en Lap, dat hoort bij el kaar, en daarom kan, in dit speciale nummer over Den Hoorn niet iets over hen ontbreken. Een paar jaar terug ben ik begonnen om een stam boom over het geslacht Lap te ma ken en in kaart te brengen. De laatste tijd doe ik dit samen met mijn broer Piet, en al zoekende ko men we interessante gegevens tegen. De stamboom voert terug tot 1575, toen is Jacob Lap geboren in Den Hoorn. (Er schijnt ook een geslacht Lap op Ameland te wonen, dat over igens geheel los staat van de Texelse Lappen|. Waar de naam Lap van daan komt is (nog) niet bekend. Mis schien zijn ze tijdens de laatste ijstijd wel vanuit Lapland op een gletsjer hierheen geschoven en op de kei- leembult van Den Hoorn beland. Veel informatie is te vinden in het lidmatenboek van de Hervormde kerk van Den Hoorn. De naam Lap komt veelvuldig voor, te beginnen dan met Jacob Lap geboren 1575. De Lappen zijn door de eeuwen heen al tijd actief in het kerkbestuur ge weest. Velen van hen waren diaken of ouderling. Het Hoornder kerkje was en is nog steeds een belangrijk trefpunt. Het protestantse geloof heeft altijd stand gehouden, op één uitzondering na: Biem Lap 1842-1868 (zeeloods) trouwde in 1867 met An na van Herwaarden die R.K. was. Het enig kind uit dit huwelijk, Cor- nelis Lap, is R.K. geworden. Biem Lap heeft dit kind nooit gezien, want 2 maanden voor de geboorte is hij gestorven (verdronken?) Cornelis is later naar Rotterdam verhuisd, en koopman in herenkleding geworden. Tijdens het bombardement in 1940 is hij met z'n vrouw omgekomen, ze lieten zeven kinderen na. En zo kun je nu in Rotterdam kledingzaken van Lap aantreffen. Dit was iets over de R.K. aftakking. Wat de beroepen aangaat; schout en kapitein komen een enkele keer voor, maar in hoofd zaak is het boer (schapenhouderij) of zeeman. Het beroep loods komt veel voor, wat ook zeer goed past bij het loodsendorp Den Hoorn. De be kendste loods was wel Arien Corne- liszn. Lap, geboren 1800 in Den Hoorn en verdronken op de Noord zee in 1850. Over deze bekwame loodsschipper is namelijk een fraai gedicht gemaakt met betrekking op de inpoldering van de Prins Hendrik Polder. Lap had aandelen gekocht 10

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1989 | | pagina 12