Van het bestuur Inhoudsopgave Van de redaktie Onze vereniging had een belangrijk aandeel in de organisatie van de Dubbele von Sion-avond, welke op 29 januari j.1. werd gehouden. Adri van Opstal hield een inleidend praatje, Gelein Jansen zorgde voor de verbindende teksten, terwijl de zanggroep van onze vereniging met oud-Hollandse liedjes veel succes oogstte. Al met al een geslaagd optreden. Ook op de Open Dag in d'Ouwe ULO presenteerden we ons als ge bruiker van een lokaliteit. Onze mensen hadden niet over belangstel ling te klagen. Vooral de expositie met betrekking tot Assen (de Texe laars zeer zeker bekend) maakte de tongen los. Mochten er onder de le zers nog mensen zijn die nog gege vens of foto's met betrekking tot de ze periode in hun bezit hebben en dit materiaal aan onze vereniging af willen staan of ter inzage willen ge ven, stelt u zich dan even in verbin ding met Dick Lemstra, Burdetstraat 5 (telefoon 3076). Hij zal er zeker blij mee zijn. Graag doen wij een beroep op men sen die in de gelegenheid zijn oude re Texelaars te interviewen. Enkele mensen die zich daarvoor hadden opgegeven moesten zich helaas te rugtrekken. Wilt u hier meer over weten, dan ook graag een berichtje aan Dick Lemstra. De nodige appa ratuur is beschikbaar en het is een zeer interessante bezigheid. De „Duinker film" is gereed geko men. Hoe het geheel geworden is hopen we te zijner tijd te vertonen. Het „Dagboek ds. Huizinga" is bijna gekopieerd. We hopen het binnen kort in onze bibliotheek ter beschik king te hebben. Dit jaar zal geen medewerking wor den verleend aan de zg. koninginnemarkt. Besloten is om dit voorjaar geen le denvergadering te houden. Onze waarnemend voorzitter moet het een poosje kalm aan doen. De vol gende ledenvergadering zal in het komende najaar worden gehouden. Dan zal er ook een bestuurslid ge kozen moeten worden in de plaats van Gijs Oskam. Een woord van dank aan de redac tie van ons blad is zeker op zijn plaats. Ze moesten het voor het eerst zonder de leiding van Gijs Os kam doen. Het resultaat mag er zijn. Dank voor jullie inzet. Het bestuur Voor u ligt nummer 7 van ons blad en we hopen dat u het ook deze keer met genoegen zult lezen. We hebben geprobeerd er de nodige va riatie in te brengen en hopen op uw tevredenheid. Opnieuw willen we nog eens vaststellen dat het blad in eerste in stantie voor de leden beschikbaar is wat plaatsruimte betreft. Elk lid heeft voorrang wat betreft inzending van bijdragen. Maar dan moeten er ook bijdragen komen. Wij doen een dringend beroep op u om te zorgen voor de broodnodige kopij. Zet uw beste beentje voor en stuur eens een stukje in. U wilt toch niet dat wij bij gebrek aan kopij Vanzelf mogen ook andere lezers van ons blad een bijdrage leveren. Graag zelfs. Heeft u een verhaal met betrekking tot Tfexel, we plaat sen het graag. Er zijn zeker wel „overkanters" die wel iets aardigs te vertellen hebben, over vroeger mis schien. Of misschien een stukje Texelse geschiedenis. Wij rekenen ook op u. Graag vestigen wij uw aandacht ook op oproepjes in dit blad. Nu in veel gezinnen de grote schoonmaak is begonnen, kunt u de vereniging vast wel ergens een plezier mee doen. Wat betreft de verspreiding van ons blad, kunnen we best een paar hulpkrachten gebruiken. Er zijn vast nog wel mensen die ons behulp zaam willen zijn. Geeft u zich even op aan het adres van de redactie? Telefoon 3019 in Den Burg. Kopij voor het volgende nummer graag vóór 1 juni inzenden aan het adres van de redactie. Uitgave van de Historische Vereniging Texel Nummer 7 April 1988 Prijs f3,50 Adres secretaris/penningmeester tevens redaktie-adres: A. A. van Opstal Meester Kraaistraat 4 1791 VB Den Burg. Van het bestuur 1 Van de redactie 1 De reis naar Indië van de „Texel" onder Dirck Spreeuw 2 Gedeelte uit de memorie van de militaire betekenis van Texel in de Franse tijd 4 „Waarschouwingen" m.b.t. de „Leemkuijl" onder de banne van den Burch 5 Texel 5 De Schorren, een Texelse sage 6 Leer om leer 7 Uit de Texelse Courant van 1902 7 Bij „zinneloosen" opgesloten 8 De koekebóóm 11 De Nachtwacht 11 Schapenteelt op Texel 12 Keizerlijk bezoek aan Texel 15 Slimme Trien 16 Uit de Texelse Courant van 1902 16 i

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1988 | | pagina 3