De Koekebóóm De nachtwacht Ik weet 't nag os de dag fon guster, dot ik foor t eerst na 't gróte skool gong. April 1936 wos 't en ik wos zó gróós os een ouwe bezem mit me nuwwe jurrek. Ik sien 'm nag foor me, róód mit geel en sworte rute! Os ik on die eerste skooldag denk, krig ik ok nag die amporte skool- lucht in me neus. Een luchie fon pe- piêr, inkt en kriet; en in de gang kwam deer nag zó'n beetje pieslucht bee, wont de pleetjes wozze in die tiêd nag niet zó se weze moste. Deer gong ik don, mit me ink-lappie in me höönd; een stik of wot ronde lappies (ressies fon me seumerjurre- ke) miet een mooie knóóp in 't mid- de on mekaar naaid; gien mèèns had zó'n mooie os ik! Ik most gliek na skool mit Willie Duunker, Duw Bakker fon Wullem Thees, Annie fon der Géést, Truus Bakker fon Amalia, Annie Bakker fon St. Anna en Nellie Smit fon Heidehof. Don nag Kosse Bunkes fon 't Horretje, die skrikkelek plaagd wier, omdot ie zó dit wos en een wot krap breid broekie on hod! Ik sien se ollegaar nag sitte, Jan Bakker fon de Atlas, Klaas fon Cor, Ide Kok en Aartje Slegh mit olliêndig een kuifie fon fore en lere knielappies om! En ne- tuurlek Jowie Buis, die orreme Jo- wie Buis, die nag hillegaar niet on skool toe wos en sówot de héle tiêd onder de bank sot! Affijn, 't eerste tiedje tot 't speulkwortier beviel mee wel goed. Juf de Jong leerde óóns lettertjes op de boveste ree fon 't leesplankie lèègge en don, deur mit je finger te skuver, die lettertjes ollegaar achter mekaar weer in 't dóóssie late tumele. En streepies sette op een blaadje mit ruutjes. We songe fon 'klosse-klos klep-klep', over 'n jongetje mit nuwwe klom- pies en doe wos 't speulkwortier. We speulde geweunn op stréët foor 't skool, wont een skoolplein was er an de Hoore nag niet in die jare. De bakkeree fon me vader wos flak bee skool en in 't speulkwortier hod me moeder 't in de winkel zó drok os 't montje, wont de mééste kiender moche een endje köntkoek of kaaks kópe, foor twie cent, meen ik! Maar die eerste skooldag wos ik in 't speulkwortier zó gauw os ik kon óónse tuun inskote, wont....deer sting de koekebóóm! Dot wos de sukerperebóóm in de bléék, die foor deuze gelegentheid behange wos mit koek. Dot wos fondaag mien koekebóóm en ik moch plokke en ete, en uutdele on me zussies en de rest fon de femi- lie. Me vader sette mee op de foto mit sien sunligt-boxie, wont 't wos toch maar een belangrijk mement! Ik herinner me, dot ik die dag de iênigste wos an de Hoore, die zó'n koekebóóm krege hod; 't wos eige- lijk een Oostrender gebruuk. (Me vader was Oostrender|. En nou ben ik wel benuwd of 't teugeswoordig nag deen wordt! Wot de betekenis fon dut ouwe gebruuk is? Ik denk niet dot 't olleênig maar bedoeld is om de eerste skooldag wot te fersoe- te. Néé, volleges mee sit 't diéper! 't t Kon welders wot fon doên hèèw- we mit ,,'t ete fon de Bóóm der Ken nis", uut de Bijbel. Os d'r mèènse benne, die d'r nag meer fon wete, graag jullie reaksies. Greet Dros, Schilderend 25. Wat de nachtwacht destijds moest doen vinden we nauwkeurig om schreven in „Regelement en Orde waarna de Nagtroeper aan Den Burg op Texel zig zal hebben te ge dragen van 24 April 1798". Hier wordt ook vermeld, dat in de plaats van Dirk Janszoon Bakker is be noemd Cornelis Pieterszoon Kalis op 27 October 1807 en in zijn plaats weer Cornelis Gerbrandszoon Zoete lief op 21 September 1808. De roe per moest roepen de uren bij nacht en wel van 10 uur 's nachts tot 5 uur 's morgens in de maanden no vember, december, januari en febru ari. De uren van 10 uur 's nachts tot 4 uur 's morgens in de maanden maart, april, september en oktober en de uren van 11 uur 's nachts tot 3 uur 's morgens in de maanden mei, juni, juli en augustus. O.m. op alle einden van het dorp en wel bij het laatste huis, omdat hij ook moest letten op brand, ook buiten het dorp en daarvoor bood het laatste huis het beste uitzicht. Bij brand moest hij de „Brandmeeste- ren" waarschuwen en de brand uit roepen en daarbij een ongewoon ge luid maken met de ratel. Een belan grijke taak was ook de publieke rust en veiligheid bewaren waartoe hij dan ook gewapend was met „Hou wer en Stok". Als verdienste genoot de nachtwacht van ieder particulier huishouden 1 stuiver per maand. Soortgelijke reglementen golden toen ook voor Oosterend en om- streeken, voor Den Hoorn en voor Oudeschild. In deze dorpen echter bestond nog een extra taak en dit natuurlijk ten behoeve van de zeelui n.1. het roepen van de windrichting. Ook was de nachtwacht soms over dag actief, want omschreven werd ook de vergoeding voor het roepen van een „boelhuis" of „Veiling van vastgoed en Kagen of schuiten" enz. In 1819 spreekt men van een dag en nachtroeper, want dan wordt te Den Hoorn Albert Pieterszoon Bak ker als zodanig aangesteld. Op 23 Oct. 1856 besloot de Ge meenteraad aan de nachtwakers Reyer Janszoon Dijker te Oosterend en Cornelis Visman te Oudeschild, op hun verzoek om een toelage, een gratificatie van ƒ107 te geven. Na overlijden van de voornoemde Reyer Dijker wordt in 1865 Pieter Visser dag- en nachtroeper te Ooste rend. In Den Burg was in 1864 Rey er Dijker (mogelijk een andere Dij ker met dezelfde voornaam) omroe per en aanplakker en in 1870 werd aangesteld Willem Biersteker tot omroeper en tevens aanplakker, echter zonder beloning van over- heidszijde. Waarschijnlijk liet men zich per opdracht betalen. De laatste nachtwakers in Den Hoorn waren Albert Jonker Wzn, G. Wilner, Joh. Daalder, JB. Breman en S. Westra. In het begin van deze eeuw waren Jan Maat en Willen de Wijn de om roepers aan Den Burg. L. Polak volgde in 1909 Jan Maat op. Voorst was ook Geert Kikkert, de zadelma ker, nog actief als oproeper. Wat werd er zoal omgeroepen n.1.: Als er ergens brand was; de slager liet om roepen, dat er vers varkensvlees te koop was of dat er dan en dan een prima os geslacht zou worden; de notaris liet zijn veiling en boelhuis omroepen; Meijert Vlas, groentehan delaar liet omroepen, dat er een schuit met verse groente aangeko men was; ook kon je s avonds ho ren: „Al wie morgenochtend om ze ven uur met Keijser (of Mets of Bruin) varen wil kome om zeven uur aan de haven"; opening ijsbaan etc. Jan Maat riep de gehele Burg om voor de notaris voor 10 cent. Polak riep 30 a 40 keer, doch vroeger veel minder toen Den Burg nog zoveel kleiner was. De laatste omroeper L. Polak, van beroep sigarenmaker. Hij verkocht lichte en zware sigaren voor 3,4 en 5 cent in een zakje met een rebus. Een opvallende figuur in het dorp was het stellig. De ouderen zien Polak nog gaan, mank en moei lijk lopend met zijn zwarte pandjes jas en zwarte pet en voorzien van een zware bel. Naast het sigarenma- ken handelde hij nog in Friese staartklokken, doofpotten en tabaks dozen. Ieder die nog iets weet omtrent na men en/of bijzonderheden van nachtwakers en omroepers op Texel gelieve het mij op te geven. Tel. 02228-294. Bij voorbaat dank. In een volgend nummer van ons blad zullen wij U dan nader informeren. N. Huysman G.A.T. Tex. Courant 1939 11

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1988 | | pagina 13