Historische Vereniging Texel Jaarverslag van de Historische Vereniging Texel over 1986 Op 20 februari 1985 besloot de ledenvergadering tot definitieve oprichting van de Historische Vereniging Texel en op 17 mei 1985 werden de statuten gepasseerd ten overstaan van notaris Boswijk. Als beschermheer van de vereniging werd de heer v.d. Vlis te Blaricum aangezocht, die dit beschermheerschap aanvaardde. Hij waa bijzonder blij met de oprichting van de vereniging en steurde onze vereniging zo veel als in zijn vermogen lag. Helaas iB hij in juni 1986 overleden. Het eerste bestuur bestond uit mevr. Bakker-Zijm en de heren Duinker, Lemstra, Van Opstal en Uitgeest. Het bestuur vergaderde zo dikwijls zij dit nodig achtte. In de periode van 20 februari 1985 tot heden groeide de vereniging gestadig. Begonnen we met dertig leden, nu zijn we de tachtig leden gepasseerd. Er werd een redelijk aantal donateurs gewonnen. De aktiviteiten van de werkgroepen waren in eerste instantie ver kennend. Langzamerhand kwam er meer lijn in. Stambomen kwamen gereed, de archeologie boekte leuke suksessen, de dialektgroep werkte hard en de historische werkgroep kwam gereed met een zeer interessante bibliografie over Texel. Wel is het zaak dat met name de historische werkgroep meer geriohte onderwerpen in kleinere groepen gaat uit diepen. Onlangs zag de eerste uitgave van ons verenigingsblad het licht, en dat werd een groot sukses. De eerste oplage was snel verspreid onder de leden en deels in boekwinkels en musea te koop aangeboden. De animo voor het blad bleek duidelijk doordat een tweede oplage gedrukt moest worden. Diverse waardevolle reakties kwamen bij ons binnen. Het bestuur is er toe overgegaan de meeste vergaderingen ook te laten bijwonen door de gespreksleiders van de werkgroepen, zodat de betrok kenheid van het bestuur bij de werkgroepen groter wordt en wensen sneller gezamenlijk besproten kunnen worden. De donateursaktie werd mede mogelijk gemaakt door een grote financiële bijdrage van de museumvereniging, die in dank werd aanvaard. Een bijdrage in de kosten van de bibliografie is toegezegd. Van de zijde van het gemeentebestuur werd daadwerkelijke medewerking toegezegd voor het goed kunnen funktioneren van de vereniging. De toekomst voor de vereniging ziet er hoopvol uit. Er is nog heel veel werk te doen. Laten we met zijn allen de schouders er onder zetten. Dan zullen we zeker slagen. Historische Vereniging Texel Inkomsten FINANCIEEL VERSLAG OVER 1985 Uitgaven Saldo 1984 f. 246,40 Administratiekosten f. 191,84 Kontributies 1.587,50 Zaalhuur 291,20 Donaties 1.010,— Kosten werkgroepen 39,10 Subsidies 400, Donateursaktie 535,50 Diversen 7,26 Diversen itw,19 Saldo n 1.729,33 f. 3.251,16 f. 3.251,16 a*«saass saai B3C8BSSSSBB TOELICHTING Ontvangsten De posten kontributies en donaties behoeven geen nadere toelichting. De post subsidies is ontstaan door het verkrijgen van een subsidie groot f. 400,- van de museumvereniging voor de donateursaktie. Uitgaven De post administratiekosten bestaat uit advertentie- en portokosten. Zaalhuur en kosten werkgroepen behoeft geen nadere toelichting, al kan vermeld worden dat grote uitgaven nog niet gemaakt behoefden te worden. De post donateursaktie behoeft geen nadere uitleg. Aan de debetzijde is het resultaat van de aktie zichtbaar. De post diversen heeft o.a. betrekking op inschrijving Kamer van Koophandel en notariskosten. N.B. De kascommiBsie heeft de financiële administratie gekontroleerd tot half september 1986. Jaarstukken door de algemene ledenvergadering goedgekeurd in de vergadering van 24-9-1986. De penningmeester, ',Y-V De voorz:

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1986 | | pagina 5