dank Ua a a De uitgave van het eerste nummer van ons verenigingsblad is een groot suk- ses geworden. Er moest nog een behoor lijk aantal bladen bijgedrukt worden. De reakties op worm en inhoud waren veelvuldig en lovend. Met voortvarend heid is gewerkt aan dit tweede nummer. De nieuwe redaktie heeft zich inge spannen om er ook nu een interessante uitgave van te maken, en volgens ons zijn ze daar zeker in geslaagd. Gezien de kosten van de oplage van het blad heeft het bestuur het volgende besloten. MET INGANG VAN HET JAAR 198? WORDT HET BLAD NIET MEER GRATIS TOE GEZONDEN AAN DONATEURS DIE MINDER DAN F. 25.-- PER JAAR BIJDRAGEN. Vlij hopen dat zij voor deze maatregel begrip kun nen opbrengen. Door middel van het in dit blad gevoegde formulier kunnen ze hun bijdrage met ingang van het nieuwe jaar verhogen en op gratis toezending van het blad rekenen. We hopen dat velen hiertoe zullen besluiten. Er zijn enkele suggesties binnengekomen voor de omslag van het blad. Tot nog toe heeft het bestuur geen definitief besluit kunnen nemen. Vandaar deze keer in elk geval nog de eerste en niet ongeschikte omslag. De nieuwe redaktie van het blad is gevormd en bestaat uit de heren Huysman, Van Opstal, Oskam, Reij en mevrouw Palm. Het redaktie-adres is op de omslag opgenomen. Op 2b september 1986 werd een leden vergadering gehouden. Naast de leden van het bestuur waren nog J>b leden aanwezig. Jaarverslag en financieel verslag werden goedgekeurd. Deze stukken zijn elders in dit blad opge nomen. Het bestuur werd met goed keuring van de vergadering uitgebreid met één persoon, namelijk met de heer G.A. Oskam. Het blad is weer gevuld, en hoe 1 Hartelijk dank aan allen die dat mogelijk hebben gemaakt. En als uw bijdrage nog niet geplaatst werd, wees gerust, het komt er heus wel van. Maar verwacht worden meer bij dragen van onze leden en lezers. Klim in de pen, we hebben nooit kopy te veel. Dus stuur uw (historische) bijdrage nu in. Zo u ook nu weer ziet willen we ons blad wat aankleden. De heer Van Opstal verzorgt de lay-outAls u foto's, ansichten, en dergelijke hebt die voor dit doel geschikt zijn, stuurt u ze dan naar het adres Meester Kraaistraat b, 1791 VB Den Burg. WILT U NU, VOOR ZOVER OP U VAN TOEPASSING, UW KONTRIBUTIE OF DONATIE OVERMAKEN OP ONZE REKENING BIJ DE RABOBANK NO. 3625.16.170.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1986 | | pagina 4