28 DE VERGULDE KIKKERT Op 29 november j.1. werd het bioscoop-theater "De Vergulde Kikkert" door de huidige exploi tant Rob Valkenburg heropend, na beter voor wisselend gebruik geschikt gemaakt te zijn. De oneigenlijke naam "City-theater" is daar mee gelukkig verdwenen. Het is een perceel met een bijzonder rijke geschiedenis. Het was vele decennia lang in gebruik als logement en/of café. Het werd ook wel als "Café De Kikkert" aangeduid. Wanneer het pand precies is gesticht heb ik niet kunnen achterhalen. Bekend is dat Albert Kikkert, die in 1682 castelein in 't Eierlandse Huys werd, in 1694 in De Vergulde Kikkert woonde. Hij overleed in 1697. Na hem werd Abraham Kikkert -geboren 1684 en overleden 1737- er herbergier. Zijn familie exploiteerde het gebouw ook als logement. Nanning Kikkert -geboren 1735 en overleden 1791- herbergier te Oosterend, werd later ook eigenaar van De Vergulde Kikkert. Zijn zoon, Dirk Nanningsz -geboren 1772 en overleden 1834- was naast diaken en vei linghouder ook logementhouder in De Vergulde Kikkert. De gevelsteen op het pand herinnert aan de langdurige exploitatie door het geslacht Kikkert. Bekend is dat.het pand later werd geëxploiteerd door een Jacob Aket, die ook stalhouder was. De uitspanning behoorde toen met De Lindeboom tot de voornaamste herbergen van Den Burg. In de vóór-Franse tijd was het een centrum van de patriotten onder aanvoering van de gemeentesecretaris Jacob van Steenbergen. Dit leidde in 1786 tot heftige taferelen toen een menigte van 400 Oosterendere en Oudeschilders optrok naar De Vergulde Kikkert om het vertrek van de patriot Buyskes te eisen. In 1811 behoorde de herberg tot 1 van de 4 op Texel toegelaten biljart gelegenheden. Van 22-30 maart 1846 hield de Sociteit van Eigendom Eyerland er een grote verkoping, terwijl er van 1877-1879 publieke verkopingen van gronden in de pas-ingepolderde polder Het Noorden plaat6 vonden. Het Texelse Fanfare gaf er zijn eerste uitvoering op 23 maart 1892. Ook tijdens de kermissen speelde De Vergulde Kikkert een rol; er traden diverse toneelgezelschappen en variété's op. Ook de verjaardag van de Koning werd er in de vorige eeuw nog al eens gevierd. Aan de zaal was ook een overdekte kolfbaan verbonden, die echter in 1865 buiten gebruik kwam. In 1912 - toen de sportvereniging "Texel" werd opge richt - en er in de nabijheid een sportveld en een tennisbaan werden gerealiseerd, werd een deel van de oude kolfbaan als kleedgelegenheid gebruikt. In 1912 werd in De Vergulde Kikkert nog eens een driedaagse fancy-fair georganiseerd t.b.v. de Texelse hulporganisatie "Texels Belang". Rond de eerste wereldoorlog kwam het perceel als café buiten gebruik. Het pand verwaarloosde meer en meer en was laatstelijk als opslagplaats en garage in gebruik. In het begin van de zestiger jaren kocht de gemeente het pand. Voorafgaand aan de restauratie werden er nog enkele tentoon stellingen ingericht, waaronder een "walvis-tentoonstelling", waar wijlen Gerrit de Haan bijzonder veel energie in stak.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1986 | | pagina 30