19 HET EINDE LOODSMANSDUIN INLEIDING Het bunkercomplex Loodsmansduin ligt platl Deze schandvlek uit het verleden is uitgewist en Texel kan opge lucht adem halen en dankbaar zijn dat instellingen als Staatsbosbe heer zo zorgvuldig met ons historische erfgoed omspringen. Alvorens in te gaan op deze sloop en zijn achtergronden, wil ik eerst de achtergronden van de bouw en de militaire geschiedenis van deze luchtdoelbatterij schetsen. De naam Loodsmansduin is fout en dus verwarrend. De kern van het Duitse bunkercomplex, het bekende bunkerdorp, ligt op het 20 meter hoge duin naast het eigenlijke Loodsmansduin. Op laatstgenoemd duin vindt men de commandopost van de Nederlandse 2e Batterij 15L35 van het voormalige Regiment Kustartilleriegebouwd eind 20-er of begin 30-er jaren. DE BOUW De bouw van de zware luchtdoelbatterij "Den Hoorn" (de Duitse aan duiding) vond plaats in het kader van de aanleg van de Atlantik Wall. Deze aanleg was, ook op Texel, al begonnen vóór het keren van de Duitse krijgskansen in 19^2 en we mogen aannemen dat het complex Loodsmansduin, evenals de meeste andere Duitse bunkers op Texel, is gebouwd in de periode eind 19^1-19^3. De bouw geschiedde door grote Duitse aannemersbedrijven die Nederlandse, ook Texelse aannemers in dienst hadden. Op Texel werd niet gebruik gemaakt van dwangarbeiders. WAAROM Evenals dat vóór 19^0 het geval was geweest, schakelden de Duitsers het eiland Texel in bij de verdediging van het Marsdiep. Tien zware batterijen verdedigden de marinehaven en haar toegangen over zee; vijf luchtdoel- en vijf kustbatterijenOp Texel vond men daarvan de Zuidbatterij (kustbatterijen de Mok en Loodsmansduin (zware luchtdoelbatterijen). Daarnaast was er op Texel de Noordbatterij ter beheersing van de ingang van het Eierlandse Gat. In verband met het belang van de marinehaven, alsmede gezien de ligging (de meest noordwestelijke plaats van het bezette gebied, wat mede leidde tot de opstelling van enkele radarstations) kreeg Den Helder de status van "Verteidigungsbereich"Deze status kon nog slechts geëvenaard worden door het predikaat "Festung" dat aan IJmuiden, Hoek van Holland en Walcheren was toebedeeld. Het zuiden van Texel, met de drie genoemde zware batterijen, kreeg de status

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1986 | | pagina 21