YÖÖKHEEN en TiïANS. Kieuw lied ter rerteerlijtiag van den Burgwal. 18 1. Komt.vatudfiiL ljustertmiaar dit lied, Setgéen"""üp~Texel in geschied. 16. En door een zekeren mijnheer Verbraak, Kwam er toen een bestek in maak. 2. "Wat men Ujhier verhalen zal, Is de Historie der Burgwal. 17. Bocb door een Commissie van onderzoek, Zoo raakte dit bestek weer zoek. 3. Ben Burg had eertijds ven vaart, Bie vaart heeft nu een jgrooten staarj.. IS. Te Nuvl, die maakte het naar de zin. Doch er moesten Schotsche buizen in. 4. Be oudjes kunnen er van spreken, Be tijd is nu reeds lang verstreken. 19. Aldus geen Hollaodsch fabrikaat, Dat was de mecning van den Baad. 5. Bes winters schaatsen hard en zacht, In den zomer wandelen langs de gracht. 20. Het werk ving aan met goeden moed. Doch dra kwam ook de tegenspoed. 6. Had uu die toestand nog bestaan, Be ijsclub had een keurige baan. 21. Maar Hannes Heymr.n, die dap're beer, Die uit .Transvaal naar hier toe voor. 7. Voor het reinigen van'dij-breed e sloot. Ai hert jager" mei fiin boot. 22. Het was toen achter Jan Bab zijn hni6, Kroop Hannes door de Engelsche buis. 8. Die modderman ging met zijn schuit, Be gracht steeds door dag in dag uit. 23. Be wintervorst deed ook zijn kwaad, De haas, hij wist zich haast geen raad. 9. Hij plaatste 'den modder'op een hoop, Het was voorwaar geen appelstroop. 24. Maar, wat gij zeker ook niet weet, Nu is het groote werk gereed. 10. Er steeg dan dikwijls uit dien dras, Een zeer bedenkelijke gas. 25. Toon- Dalmsijei-eiti, nn- opgeiet, Be proef moot $p rfè som gezet. 11. Hit oogpunt van de hygiènie, Moest daar een'eind aan, een, twee, drie. 26. 't Wordt gekeuifi bij een donderbui, Met toezicht vaas - de hooge lui. 12. De gezondheid zou er door vermeêrcn, Be sloot gedempt en rifleeren. 27. Zij roepen allen; Jt is fameus, 't Water druipt jhun van de neus. 13. Het werd toen iu den Hand gebracht, En terdege overdacht. 2S. Het volk verrukt en in geneusd, Geeft .hier zoo u'.'tting aan zijn vreugd. 14. 15. Het kostte wel een hand vol geld, Maar velen waren er op- gestold. D' een was er tegen, de andere voor, Doch eindelijk kwam do. zaak er door. B e f r e i n, Van Bio tralala, Van llio Hoepsasa. POST-GESCHIEDENIS Gezien mijn belangstelling voor de post-geschiedenis van het eiland Texel zou ik gaarne in kontakt komen met hen, die nog beschikken over verhalen met betrekking tot het postvervoer, de telefoon of telegraaf en/of foto's van PTT-mensen in aktie, alsook van de kantoren en het inte rieur. Reeds bij voorbaat mijn dank. N. Huysman - Ruyslaan 69 - 1796 AC De Koog - Telf. 02228-29^

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1986 | | pagina 20