17 De riolering van de Burgwal in 1902 Hoewel reeds voor het begin van deze eeuw door de Provinciale overheid gewezen was op de "vieze toestand" der Burgwal werd het toch nog Jan.1902 toen de Gemeente Texel het besluit nam de Burgwal te rioleren.Voor die tijd zeker een ingrijpend werk.Dalmeijer was toen de Gemeente-opzichter.Voor de uitvoering van het werk boden zich in Februari aan G.van de Braak,S.Krijnen en H.H.te Nuyl In April werd te Nuyl verzocht begroting en bestek te maken en dit werd in Juni ontvangen met als omschrijving van het werk o.m. 1.Van de Warmoesstraat tot de Burgwal 20 m. 2.Van dit punt tot de brandkolk 81 m. 3.Van deze kolk tot het brugje 77 m. '♦.Van het brugje tot de schoolsteeg 75 m. 5.Van deze steeg tot het erf van Van Wessem 86 m. 6.Van dit erf.tot de Binnenburg 78.m. 7«Van de Binnenburg tot het riool op het erf van de dames Keijer 18 m. 8.Van dit riool tot het erf.van De Roos 28 m. 9.Van het erf De Graaf tot het Marktsteegje 120 m. 10.Van het Marktsteegje tot diè riool van vak.162 m. Het ging om totaal 645 m.met Hollandsche of Engelsche buizen (de zgn.Schotsche verglaasdedus 2 prijzen. Voornoemde te Nuyl wordt in Juli ook als opzichter aangesteld. Er kwamen 8 inschrijvingen binnen n.1.7 van aannemers van den Helder,en 1 van een aannemer uit Zwolle.Er kwam nog één inschrijving van 4800.-(overigens de laagste)te laat binnen en was bovendien nog op ongezegeld papier gesteld. Bij Raadsbesluit van 23 Aug.wordt het werk gegund aan A.Krijnen van den Helder voor een bedrag van 5247.- en 53^7«- resp.voor uitvoering met Holl.en Eng.buizen. De begroting was echter 4850.- en dat was voor het raads lid Keesom aanleiding te vrezen voor een "opzetjeNog wel enige raadsleden deelden die vrees,doch waar in de begroting niets was opgenomen voor de berekening van het bestek en men het voorts niet uitgesloten achtte,dat een nieuwe inschrijving nog hoger zou uitvallen werd toch tot de gunning besloten.Alleen Keesom en Lap stemden tegen. Op 15 Oct.nam het werk een aanvang.Het vaak intressante bijwerk was hier van geen betekenis gezien de rekening van 195. Maar het werd ook 5 Dec.en het was haast ondenkbaardat deze gebeurtenis niet uitgebeeld zou worden. Nu dat gebeurde danook door een troep van werkers met buizen van de Burgwal en HANNES kroop door de Eng.buis.Bij de opvoering werd het volgende lied gezongen. N.Huysman

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1986 | | pagina 19