JEESTLIED 8 PATSB WITTE PLEIN Zoals u bekend zal zijn, gaat het plein achter de H.K.-kerk te Den Burg "Pater Witteplein" heten. Deze naamgeving is mede op initiatief van onze vereniging gekozen. In de raadsvergadering van 9 september 19-86 is het besluit daartoe genomen. Voor een verhandeling over leven en werk van de pater wordt verwezen naar de Texelse Courant van 22 augustus 1986. Onderstaand een afdruk van het betreffende raadsbesluit, een foto van de pater temidden van zijn "kudde" en het feestlied ter ere van de eerste door hem opgedragen Heilige Mis. de Eerste, plechtige H. M den WelEerw. Pater MIC HIEL WITTE. Burg: Sinl Jan de Dooperi Sept. ld De raad van de gemeente Texel; geleren het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 augustus 1986, nummer 22; gelet op het bepaalde in de artikelen 168 en 174 van de gemeentewet; BESLUIT: I. het woongebied achter de Rooms Katholieke kerk zoals nader aangeduid op de voor dit onderdeel bij besluit behorende kaart, te benamen als: PATER WITTEPLEIN II. te bepalen, dat dit besluit met ingang van een nader door burgemeester en wethouders vast te stellen datum in werking ral treden. Aldus vastgesteld in rijn openbare vergadering van 9 september 1986. De loco-secretaris. De voorzitter, Nu rijzen onze zangen Van dank en vreugde en lof Tot Jesus. Hoogepricster. In 't hooge hemelhoi. Wij loven al te zamen Gods gocdertierendheid. Dat Hij één uit ons midden Tot Priester heeft gewijd. o—o— Nu rust op Uwe schouders De dubb'le priestermacht. Om Jesus op te off'ren. Te breken Satans kracht. Wij leven met U mede. Wij deeltn in Uw vreugd Het is Uw priesterglorie. Die onze ziel verheugt. o—o— Ga nu naar verre landen En doe daar Jesus' werk: Kreng vele honderdtallen In Zijne Heii ge Kerk. Wij blijven voor U bidden En gij. vraag aan l altaar Dat Jesus Bloed ons allen In Zijne Kerk bewaar

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1986 | | pagina 10