Het aantal leden is inmiddels de zeventig gepasseerd. Wat betreft bet bestuur van de vereniging, dit is ais volgt samengesteld voorzitter: D. Lemstra, Burdet- straat 5, 1791 VA Den Burg secretaris/ penningmees ter: A.A. van Opstal, Meester Kraaistr.4, 1791 VB Den Burg- leden: Mevr. M. Bakker-Zijm, Keesomlaan 20, 1791 DC Der Burg K. Uitgeest, Maaike- duinweg 8, 1796 MN De Koog T. Duinker, Kotter- str. 18, 1799- BE Oosterend Korrespondentie voor bet bestuur graag richten aan bet adres van de secretaris. -0-0-0-0- DE_FINANCIEN We hebben inmiddels een boek jaar achter de rug, en bet zal u interesseren boe we dit eerste Jaar financieel gedraaid hebben. Een donateursaktie via de Texelse Courant bad een rede lijk goed sukses. Deze aktie werd financieel ondersteund door de Stichting tot bevordering van kennis van de natuur en cultuur van Texel, waarvoor wij op deze plaats nog eens onze dank willen betuigen. Bij de gemeente ligt reeds geruime tijd een verzoek om een financiële bijdragemaar daar is belaas nog geen geslissing op genomen. Van de Texelse middenstand is de financiële bijdrage miniem. Hopenlijk komt bier nog eens verandering in. Samengevat ziet de stand van zaken per ultimo 1985 er als volgt uit: Inkomsten 24-6,4-0 1587,50 1010,™ 400,— 7,26 Saldo 1984- Kontributies Donaties Subsidies Diversen Uitgaven Administratiekosten Zaalhuur Kosten werkgroepen Donateursaktie Diversen Saldo 1984- Saido 1985 3251,16 191,84 291,20 39,10 535,50 464,19 246,40 1482,93 3251,16 Hieraan kunt u zien dat bet beschikbare budget nog niet toe reikend is om grotere investeringen in verband met ons werk te doen. Maar we beginnen pas. Hoop doet leven. Mocht u vinden dat de omslag van ons blad voor verbetering vatbaar is, stuur dan gerust een ontwerp in aan bet adres van de redaktie. Voor dit eerste nummer hebben we voor bet ontwerp van de secreta ris gekozen, maar misschien heeft u een veel beter idee.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1986 | | pagina 4