1 Voor u ligt dan het eerste nummer van het blad van de historische vereniging Texel, en daar zijn we trots op. Een waardevol blad, en dat zult u na lezing met ons eens zijn. De rijke historie van ons eiland vindt in dit en de komende bladen zijn neerslag door bijdragen van veel personen. Wanneer u ook een bijdrage voor het blad wilt leveren, dan kunt u de kopy aan de redaktie toesturen. Het is vooralsnog de bedoeling met vier edities per jaar te beginnen. Wij wensen de lezers veel leesgenot toe en hopen de bevolking van Texel en alle geïnteresseerden dichter bij de historie van ons eiland te brengen en te betrekken. Mogelijk - en dat hopen we - zegt u na lezing dat u lid of donateur van de vereniging wilt worden of uw donatie wilt verhogen. Ook van u kan het voortbestaan van het blad afhangen. Een aanmeldings formulier is ingesloten. Leden en donateurs krijgen het blad gratis toegezonden. Wij besluiten met de wens dat het de vereniging en de redaktie van dit blad goed mag gaan. Dat er veel bijdragen komen. En dat het blad een lang leven zal zijn beschoren Wij kunnen alles, maar alleen samen! Namens het bestuur, A.A. van Opstal - secr. HOE HET BEGON EN VERDER GING In oktober 1984 werd door de heer G.A. Oskam het initiatief genomen om te komen tot de op richting van een historische ver eniging. Op 16 oktober 1984 werd een vergadering voor belangstel lenden belegd in d'Ouwe ULO en dit resulteerde in een aanmelding van 30 leden. Een hoopvol teken, en een rechtvaardiging om tot op richting van de vereniging te besluiten. Op 20 februari 1985 werd de vereniging opgericht. De statuten werden bij notaris Boswijk gepasseerd op 17 mei 1983. Tot beschermheer van de vereniging werd de heer J.A. v.d. Vlis te Blaricum aangezocht, en deze gaf te kennen dit graag te zullen aanvaarden. De vereniging is onderverdeeld in vier werkgroepen, en dat zijn: a) historisch archiefonderzoek b) stamboomonderzoek c) dialekt d) archeologie De leden van de werkgroepen komen regelmatig bij elkaar en er wordt aan verschillende projekten ge werkt. Inmiddels is eer vrij juiste bibliografie over Texel tot 1950 gereed gekomen. De werkgroepen zijn op hun terrein zeer aktief en bereiken goede resultaten. Veel onderwerpen staan op hun program ma's en er wordt met enthousiasme gewerkt. Een opwekking om mee te doen is hier zeker op zijn plaats. In de agenda van de Texelse Courant worden de bijeenkomsten aangekondigd.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1986 | | pagina 3