a-7 Schuyt, den onderkoopman Brouwer de Jonge Hee- ren naar het schip Yreedenburg om de Compassen te verleggenen keerden kort daarop terugdoende dé Heer Bewindhebber met my eene wandeling langs de Wierdyk zagen Drie Driemastschee pen binnen kooraen. Intusschen gebeurde er iets dat van dodelyke gevolgen voor een drenkeling had kunnen zyn; ter zyde van ons af lag een tweemast zeeuwsch Oorloge galjoot, wy zagen hem een rode vlag met een wit kruys, vervolgens twee wim pels en daar onder een blauwe vlag met een wit krnys ophevsschenen een schoten een minuut daarna nog een schot doen: de Commandeur Intormeerde ons dat zulke seynen beteekende dat er ongemak op het schip was, bevond dat er een man over boord was gevallenen men om een doctor van het wachtschip gesevnt had. DHeeren Elias, Been, en ik gingen aan Land niet verre van t de Oorlogsvloot met 5 schooten, en hy salueerde ons met gelyk schot. Aan t Schip Yredenbnrg genaden salueerde deeze het Jagt met vyftien schooten hetgeen wy met b beantwoordeden. Wv zeylden voor de wint af, kwamen ten half Elf uuren voor Wielingenleggende ter zyde van ons af, de Ylieter vol scheepen. Ten 2 uuren kwamen wy i in de haven te Stavoren in Yriesland en gegeeten hebbende deeden wy een wandeling door de Stad, die zeer oud en vervallen is en niet waardig bezigtigd te worden; rond om de Stad ziet men van verre eenige Dorj>en en de Stee den Sneek en Hinloopen leggen. De Heer EliaR en ik ver- koozen met de drie Jonge Heeren een wandeling te doen naar het berugte dorp Molquirenzoo gezegt wierd een groot halff uur van hier geleegen, dog wy gingen er wel anderhalf! uur over, door het land en over polderkadens wordende ons in Staveren gezegt dat wy een Loots moes- Gezicht 0|> de reede van Texel en het Oude Schild in *t midden di-r IS*1* eeuw. Gravure vnn T. dc Roode naar 1'. van Kcyk. schip, roepende dat 'men den patiënt moest ontdoen van zyne natte kleederen, de rng en buik vrywen, tabak in t fundament blasen &c. dog hoorden met genoegen dat hy allengskens begon hy te koomen terwijl intusschen een meester van het Wagtschip en een meester van t Com pagnies hospitaal schip met hunne sloepen daar aan boord waaren gekoomen. Maandag 9 September namen wy de terug rvze aan dog vooraf ging de Heer Bewindhebber de Comman deur in zyn Scbuvt om half Acht de Pacqnet-boot het Haasje monsteren en wy 6taken om 8 uuren met het Jagt van de walten 9 uuren kwain de Heer Elias by ons aan boort, en de onderkoopman Brouwer nam hier op van ons afschevd niet zonder wederzydsche aandoening, hy ging in de Commandeur schuyt over, en wel ras zagen wij hem niet meer Toen salueerden wy den Commandant van ten meedeneeraen om er te komen. Dit Dorp i.< oud en slegt, de straaten off liever steegen zyn geen drie Yoeten breed. Wy dagten in de herberg wat nvt te rusten, dog Thee off Melk was er niet te krygen; wy gebruykten om om iets te gebrnyken, een wynig Genever, terwijl wy onderzogten of er geen andere weg was naar Stavorenen de vrouw van de herberg wees ons eene zeer oangenaame weg over en langs den Zeedijk dien wy bewandelden en ten 7 uuren op het Jagt kwamenonze Dames hadden in tusschen eene wandeling gedaan over de wallen die zeer schoon waaren en fraaije uitzichten hadden. Men liad haar verhaalt dat er in de stad geen vleeshouwer woonde en wanneer men vleesrh wilde eeten dat men dan met elkan- deren een beest slagtede. Dingsdag 10 September ten lialf G nnren wierden wy de haven nytgewondenen maakten ten halff zeven zvl,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1986 | | pagina 29