B6 lvk ook die op de klvne Battery lagen, te manieeren, en dat al de manschap hier in güamisoen l>estond in 2UU «tuks waarvan er eenige eerdaags naar t Leger moesten ten half 8 unren kwamen wy allen weder op het Jagt schroeven brieven naar Amsterdam en soupeerden weder om met den Commandeur Been. Saturdag 7 September wierd geresolveert om te rvden naar zeekeren Boer of Landbewoonder Jonker van Brede- roode genaamd, en berucht door het doen van voorzeggin gen en het geven van uytlegging der Bybelsche Profeet- seyeneen afstammeling van den in s' Lands geschiedenisse zoo vermaarden Hendrik van Brederode, den voorstander onzer Yrvheyt teegen de Spanjaardenten dien evnde was er bestelt een boerewagen daar wy allen opkondenmaar in plaats van dat kwam er teegen 9 nuren aan den stijger een jwstwagenzoo als hier de Arnhemmer postwagensof zoo als inen gevangenen naar bnyten brengd om hunne straf te ontfangendit gaf wynig genoegen inzonderhevt door dien deeze wagen zoo laag was dat onze twee oudere dames er niet regt in konden opzitten; er wierd dus goed gevonden dat wy er meede zouden ryden tot aan de Hel der en daar van Rytuyg veranderenondertusschen gaf dit ongemak van het laag zitten en hotzen en stooten van de wagen, zelfs nog al aanleiding tot laggen. Aan de Helder gekoomeutraden wy af bv den voerman en naamen eenen boerewageneeven als de voorige bespannen met drie paar den rvdende daar meede voortdog ik moest niet vergee- ten te melden dat deeze bevden wagens vder een agter- sclirift of liever opschrift op het Krat hadden, welke om derzei ver toepasselykheyt verdienen gemeld te worden Op de Postwagen las men Salomon door wvsheid vind De rechte moeder van het Kind. En op de Boerewagen het volgende Hier is t gewoel en wildernis, By God al ons verlangen is, Wy leeven hier in Smart en Pyn, By God zal onze ruste zyu. Enfin wy reeden voort veelal over Zandweegen door Zeewater overgespoelden ondergezet, alsmeede door wed- dens somtvds zeer breed of lang en zeer diep, zoo dat de Paarden meestendeels tot de Knieyen toe en eens tot aan de Buik in het water liepent geen wel eenige angst van onze zyde veroorzaakte, dog gelyk stof tot diverteering. Niet verre van het hnys van den boerschen Edelman, of adelvke boer gekoomen zyndewadeden wy door een zeer breede wedde tot genoegzaam voor zyn wooning. Hy stond al van verre gereed om ons op te wagten en verwelkomde ons zeer hartig even als of hy ons al zyn leeven gezien had. Wy traden op zyn verzoek binnen en vervolgens in een ruvm vertrek, daar zich zyne (adelvke) dochter by ons voegde en, even als haar vader in het boeregewaad gekleed, ons veel vriendschap bewees. Kas begon de Heer Elias met hem te spreeken over den teegenwoordigen Oorlog en dat was juvst daar wy weezen moesten; hy deed ons aan Tavel nederzitten en onder het faveur van een pvp Tabak begon onze Man te zeggen en door eenige Schriftuurplaatzen veelal nvt de Openbaaringen van Johannes en uit Jesaias, welke hy den Oudste Jonge Heer Elias liet voorleezendat de Oorlog juist moest gevoerd wordenzoo als hy nu gevoerd word dat Erankryk een Republicy moet worden en geheel Protes- tantftch, dat wy zeer kwalvk doen van meede te werken van een koning in Frankryk op den troon te helpenom dat hy Roomsch is maar dat in alle geval dit dan de laatste koning zal zijn, want dat hy gehoord had dat men Lodewijk den 17e buyten staat heeft gesteld om kinderen naa te laaten hier op ging hy aan het reekenenen maakte nvt de cyffergetallen op dat onze Stadhouder Wil lem de Vijfde is de Zevende Phiool waarvan inde Open baaringen gesprooken word, alsmeede dat Willem de l,,e was de eerste Phiool geweest en zoo verder alle de Prin- cen van Oranje van A tot Z. Jammer was het dat wy alles niet duydelvk konde verstaandoor dien hy hoog van jaaren was, en binnen1* monds sprak, genoeg egter om te begrypen dat by is een singulier mensch, van een bijzon dere smaak, en schoon zeer ervaren in het bvbelwoord ten minsten in het aanhaalen en gebruyken van texten tot zyn oogmerk, of liever aangenoome systema van te willen Propheteeren en nvtleggen. Hierop, de tyd begin nende te verloopenhaasteden wy ons om met hem en zyne dochter zyn groote Eendvogelen kooy niet verre van zyn huis geleegen te bezigtigennadat hy ons vooraf had laaten zien zyn geslagtbooui nvt Dirk den Eersten Graaf van Hol land, gelyk meede een permissie tot de vrye uytoefening van de Jagt aan hem door de Staaten verleend. Wij naamen vervolgens van hem en zyne dochter vriendelyk afscbevt, vragende de Heer Elias of hy niet een mevd had daar men iets aan konde geeven, waarop hy niet geen adelvke maar boersche Gulheyt zeyde, wel Heeren geeft dat aan myn dochter, die deeld met de nieyd; de Heer Elias, de On derkoopman en ik deeden alzoo, by ïnv zelfs denkende dat dit eerste ryze was dat ik aan eene Freule, aan eene Baronesse een Sestlinlf in de hand stopte. Onder het terug ryden naar het Jagt vermaakte wy ons byzonder met Jon ker van Brederode en hetgeen wy daar gehoord hndden alsmeede niet het talloos getal van Conynen die wy zagen. Naden eeten, alwaar wederom de Heer Been present was, deeden wy met onze sloep en die van t schip Vreedenburg een zeer vermakelvk watertogtje, vaarende naar het nieuwe werkeen werk ten kosten van het Gemeeneland aange- legt om de Oorlogschepen te repareeren of eygentlyk om ten dien evnde daar te hebben allerly soort van materiaa- lenopdat de nvt Zee koomende Scheepen niet genood zaakt zullen zyn om naar Amsterdam te zylen en zich daar te laten kalefaten. Wy zagen by den Opzigter Gou- driaan de Plattengrond van bet gelieele bestek en wier- den geinformeert, dat er nog wel twee Jaaren zouden ver loopen eer alles in order zoude zyn. Vandaar ons weder op het Jagt begeeven hebbende kreegen wy eene visite van den Heer Capiteyn van bet wagtscliip van Oorlog genaamt Gervais en soupeerden vervolgens niet den Commandeur Been. Zondag 8 September s1 morgens vroeg zylden wy niet een frisse koelte naar het Eyland Texel, en kwamen ten 8 unren in de haven, waarnaa wy ter kerke gingen op het dorp het Oud Schil genaamt, onder het gehoor van D* Cluwen, die predikte over 1 Johannes 8 v1 8 het Tweede deel: de kerk had niets byzonders als alleen dat al het Koperwerk ook hetgeen op de Predikstoel wasver- ciert was met nettjes van geknipt Oranje papier, t geen eene zeldzame vertooning gaf, ook waren de bvbels in onze bank zeer oudleggende veele bladeren door eikanderen t geen Oorzaak gat dat wy een geruynie tyd naar den Text moesten zoeken, ook boorden wy dat de Vrouwen hier nier meede zongenen dit stuk van Godsdienst alleen voor de mans overlieten. Na den Kerktyd gingen wy we derom onder zyl naar het Nieuwe diep, dog de wind in middels opgestoke zynde, wierden de Jongste kinderen van den Heer Elias zeeziek en myn Marianne kreeg het hier ook benauwd, dog zoo ras wy stil lagen en wat aatcn met den Heer Been, ging dit ongemak over: vervolgens voer de Heer Bewindhebber met de Commandeur in deszelts

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1986 | | pagina 28