de jaren 1629 en 1630 werd dit eiland door eenen zand- of stuifdijk langs de Noordzee, lang circa 5000 ellen, aan Texel verbonden, welke door kunstmatige opvanging van stuifzand, tot stand werd gebragt; deze zanddijk is allengs toegenomen, en door beplantingen niet helm en stroo, van wege de provincie Noord-Hol land, in duinen herschapen. De Waard-gronden, nu tegen overstroomingen van de Noordzee beveiligd, zijn van tijd tot tijd aange slibd en allengs begroeid, zoo dat die sinds gerui- men tijd, als uitmuntende weilanden, meestal voor schaap-vee, door het domein verpacht werden. Bij eiken stormvloed vloeiden zij echter van de oost zijde onder water, waardoor meermalen eene menigte van schapen verdronken zijn. In 1835 werden deze gronden, ter oppervlakte van bijna 3200 bunders, ook aan de oost-zijde met eenen dijk, lang ruim 11000 ellen, hoog 3,25 a 5,75 el boven volzee, ingesloten en tegen overstroomingen beveiligd. Tot suatie zijn in den dijk twee duiker sluizen gebouwd, waarvan in de laatste jaren slechts één gebruikt is, die voor de afloozing voldoende schijnt te zijn. De polder is onmiddellijk in kuituur gebragt; van jaar tot jaar zijn onderscheidene bouwhoeven geslicht, waaronder men van de grootste soorten aantreft, die zeer doelmatig ingerigt zijn. Aan het noordeinde des polders, waar eene geschikte gelegenheid tot afsche- ping van granen enz. bestaat, is een dorp gebouwd dat den naam van de Coltsdorp draagt, met eene hervormde en katholijke kerk en school. De polder heeft thans eene bevolking van omtrent 1200 zielen, die er een behoorlijk bestaan kunnen vinden. De bebouwing wordt steeds met goed gewin voortgezet, terwijl van tijd tot tijd voor de velden meer huur of pacht wordt betaaldwaardoor de eigenaren zeer goede renten ontvangen. Aan den noord-oost hoek van den polder Eijer- land, is in 1846, de polder Eendragt, groot 240 bunders, bedijkt, die van stonden aan is bebouwd en telken jare rijke oogsten, aan koolzaad, tarwe, erwten enz., heeft geleverd. Sinds de bedijking van Eijerland, is bet bouwen van granen en zaden, peul- en knolgewassen, over het eiland Texel aanmerkelijk toegenomen, dat over het algemeen voordeelige uitkomsten levert. Aanzienlijk is alzoo sedert 1855 het eiland Texel vergroot, terwijl naar ons oordeel nog ongeveer 700 bunders waard-gronden, gelegen tusschendenTexelschen noorderdijk en den polder Eijerland, met betrekkelijk geringe kosten ingedijkt konden worden, vooral als de aangrenzende besturen daartoe wilden medewerken. Wenschelijk ware het, dat omtrent die zaak door des kundigen een onderzoek wierde ingesteld en de gronden beoordeeld, opdat, zoo altans de waarde der gronden de uitgaven kunde bestrijken, deze zaak zoo nutlig voor de toenemende bevolking, lot stand kwame. tIK i-TKDK UI »l'*OT OPTKXII.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1986 | | pagina 19