13 gens bijgaande profil-teekeninghoog 3 el boven vol- zee, met 2 el krninbreedtede buitendocering bel lende van de kruin tot 1.S0 el boven volzee, onder eene valling van 5 maal de hoogteen verder onder eene valling van 8 maal de hoogte. De binnen-doce- ring beeft eene valling van anderhalf maal de hoogte tot op den rijbermdie tegen den dijk eene hoogte heeft van 0.25 el boven volzee en met 0.10 el afwa tering is bewerkt. Van het pnnt E, tot bijna 500 ellen bezniden de sluiszijnde dit het laagste gedeelte van het terreinwaar ook eene kreekde Hoornder kil genaamdgevonden wordtis de buiten teen des dijks met rijslagentot de hoogte van bijna volzee opgebermd, en voorts het geheele boiten-talud van den voet, tot de hoogte van 2 a 2.50 el boven vol zee met blokzoden bezet. De specie voor het dijksprofil benoodigd werd aan vankelijk gestoken nit omkaaide putten buitendijks, en hiermede giogen de aandeelhouders, bijgestaan door eenen onderbaasgedurende den zomer van 1847 voort, tot in de maand September, als wanneer men begon in te zien dat de dijk voor den winter niet gereed zon komen. Gebrek aan rijs-materialendie voor dergelijke waterbouwkundige werken onmisbaar zijn, en meer andere omstandigheden veroorzaakten, dat bij eiken buitengewonen vloed en harden wind de werken belangrijke schade leden en achteruitgezet werden, waarom men eindelijk besloot en trachtte, het verder voltooijen van den dijk die slechts ongeveer ten halve gevorderd was, aan soliede aannemers aan te besteden, hetwelk op den 18 September gelukte, toen men met de heeren a. visseb, pz. en Co. van Sliedrecht een konlrakt sloot, dat zij den dijk, naar boven beschreven afmetingen geheel zouden voltooijen voor of op den 1 Augustus 1848en wel voor eene 6om van /"S7.000. Bij dit kontrakt werd tevens be paald dat de aannemers de benoodigde specie zoowel binnen- als buiten-dijks mogten steken uit geregeld in gestoken putten, en dat langs de polderzijde van deze patten of dijkskanaal eene boezemkade moest gemaakt worden hoog 0.25 el boven volzeemet 1 el kruin en vallingen van twee maal de hoogte. Op de kaart ontwaart men uit het ruim 50 el breede kanaal, dat de aannemers de specie meerendeels binnendijks gestoken hebben. Gedurende de wintermaanden werd weinig aan de vol- tooijingswerken gedaan. De arbeid bepaalde zich hoofdza kelijk bij eenige voorzieningen van hel reeds bestaande, doch in het voorjaar van 1848 werd het werk met i kracht aangevangen en voortgezet, zoodat de dijk om streeks het midden der maaud Julij voltooidopge nomen en goedgekeurd werd. De dijk is aangelegd in de rigting als op de kaart is aangewezen, aan het zuidwest-einde ongeveer 450 ellen binnen de vorige rigting des dijksaanslui tende aan de provinciale duinenaan het noord-oost- einde is men werkelijk buiten de vroegere bedijking gegaan en aangesloten aan den texelschen zeedijk. Aan vankelijk meende men den dijk iueene regtelijn door te trekken tot tegen den texelschen dijkdoch hier tegen werd van wege het ministerie van oorlog verzet gedaanzoodat men de rigting heeft moeten wijzigen j en met eene bogt bij de redoute moest aansluiten, waardoor de dijk nu eene lengte heeft verkregen van I 5522 ellen. In het begin van 1848werden aandeelen der maatschappij aangekocht door wijlen zijne koninklijke hoogheid prins alexabdeb der Nederlandenterwijl de OTerige "/oo aandeelen in handen kwamen vanof liever vertegenwoordigd werden door jonkheer p. x. beücblik, te Tiel. Aan den ingenieur van den waterstaatjonkheer j. obtt vas scbosacwes werd, in het begin van Junij 184S, het beheer en toezigt der werken, tot verdere voltooijing bemalingverkaveling enz.van den pol der opgedragen, terwijl ik toen, op voordragt van den ingenieur, tot 1 Julij 1849, als opzigter over die werken werd aangesteld. Al spoedig werd nu door den ingenieur het bon- wen van eenen vijzel-watermolen aanbesteedalsmede het bezoden en tegen afslag met rijs-spreidingen voorzien der boezemkadehet maken van een rijsbeslagwerk ter breedte van 5 ellen op het buiten-talud des dijks en het leveren van noodmaterialen, en voorts het om- kaden van een gedeelte der kreek vroeger genoemd tot boezem of molenkolk. De polder werd op nieuw opgemetenen daarvan eene kaart gevormdtevens voorstellende het plan van verkavelingdat de goedkeuring der aandeelhou ders mogt wegdragenen welke verkaveling op den 20 September 1848 werd aanbesteed. Eene nieuwe boerderij was reeds vroeger, in de maand Maart 1848, aanbesteed geworden. Al deze werken worden zonder bnilengewone tegenspoeden met kracht voortgezeteu nog uilgeno-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1986 | | pagina 15