Mook, 19 januari 2017. 20 Op zondag 16 juni betrad Jan, vergezeld van bruidjes, misdienaars en acolieten, de Wulframkerk in Waarland voor zijn eerste plechtige H. Mis. Pastoor N. Buurman, de oud-kapelaans en Chr. Vriesekoop en Th. van der Heijden assisteerden hem. Deze laatste hield ook de feestpreek. Hij sprak de hoop uit dat de neomist dezelfde liefde voor het jeugdwerk mocht hebben als diens vader tijdens zijn leven had getoond. Kapelaan Gerard Zaal, priester gewijd in 1955 en in januari 1956 van Haarlem- merliede overgeplaatst naar Waarland, bood hem tijdens welkomstwoord van burgemeester H. Nolet aan de paro chiegrens nabij de Hoge Brug een boeket bloemen over handigd door drie kleuters. Daarna nam hij met moeder Suze en pastoor Buurman in een auto plaats, die hem, voorafgegaan door ruiters te paard, jongens en meisjes van het Gilde, een drumband, de Cromico’s en leden van de handbalvereniging Con Zelo en nogmaals meisjes van het Gilde, langs de Hogebrugweg, de Veluweweg en de Kerkweg tot dichtbij de kerk bracht. Tenslotte volgden de overige wagens met genodigden en familie. Een stoet van bruidjes bracht hem tot de ingang van de kerk, waar hij werd begroet door kapelaan Gerard Zaal, die nauw betrokken was bij de organisatie van de feestelijkheden. In heel het dorp hingen zaterdagavond en de hele zondag de vlaggen uit. Samen met kapelaan Herman Stam en pastoor Buurman celebreerde Jan het lof. Herman Stam, gewijd in 1953, was overgekomen van zijn standplaats Den Burg op Texel. Tot ieders verrassing had hij, toen hem ter ore was gekomen dat er zo gauw geen fanfare voor de intocht beschikbaar was, ervoor gezorgd dat de door hem opgerichte drumband meedeed aan de intocht. Vlnr boven: Piet, Cees, Riet, Nico Zutt. Beneden: Afie Zutt, Jan Zutt, moeder Suze Schuit, Maria Schuit-Plak. Album familie Emma Zutt. Het vervolg. Na aanstellingen als kapelaan in Nes aan de Amstel, Noord-Scharwoude, Haarlemmerliede en Purmerend was Jan Zutt zestien jaar pastoor in Assendelft. Vanaf 2006 woonde hij weer in Waarland. Over de jaren na zijn priesterwijding leest u in de volgende aflevering. Met dank aan Jan Broersen, Riet Burger-Zutt, Piet Hoogenboom, Jaap Jonker, Annemiek Konijnenburg- Zutt, Sjaak Nootebos, Gerard van der Reep en Carla Balm, Floor Twisk, Gerard Zaal, Emma Zutt, Piet Zutt. Bronnen voor zover niet genoemd in de tekst: - Arie Groen, De parochie van de H.Wulfram, Waarland van Toen 2, 1981. - Jaarboek 2009 Stichting Reünisten Hageveld. - Noord-Hollands Archief (de seminarie-archieven van Hageveld en Warmond). - Sint-Bavo 65 jaar in beeld, 1978. De familie Stoop schonk een miskelk.Voor muzikale opluistering zorgden de Cro- mico’s en de zangvereniging Zingen is Leven. ’s Middags om vier uur was het plech tige danklof, waarbij de ka pelaans Van der Heijden en Stam nogmaals assisteerden. Het kerkkoor en de zangver eniging zorgden met het ora torium Priesterglorie voor het slotakkoord. de receptie in de grote zaal van het Jeugdhuis symbolisch het parochiecadeau aan. In de herinnering van Zaal is dit een enveloppe met bijdragen van de parochianen geworden. Hierna begon voor Jan het wachten op zijn eerste benoeming eind augustus. In de tussentijd had hij het genoegen zijn zus Riet in de echt te mogen verbinden. Zijn eerste trouwtje waren wij, een Mis met drie heren: kapelaan Gerard Zaal, Piet Kolkman,zijn medewijdeling uit Zijdewind en broer Jan, aldus Riet, die op 8 augustus 1957 trouwde met Piet Burger. Het was het begin van een lange rij plechtigheden waarbij hij in de loop der jaren door familieleden en vrienden werd betrokken. Per 31 augustus 1957 werd Jan Zutt benoemd als kapelaan voor de Urbanusparochie in Nes aan de Amstel. te i i

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2017 | | pagina 20