Een kijkje in de cabine van een brandweerauto. 27 Zwaardere eisen Rond het jaar 2000 werden de eisen voor het oefenen ook verzwaard en er moest een oefenregistratie bijgehouden worden. Er kwamen zwaardere regels voor arbeidsom standigheden en milieu die ook doorgevoerd werden bij de vrijwillige brandweer in de oefeningen, opleidingen, uitrusting en werk methodes. Dit bracht veel administratief werk met zich mee. Aansluitend hierop wer den de medische keuringen aangescherpt en verzwaard, omdat de fysieke zware inspan ningen een goede gezondheid en conditie vereisten. Het voordeel van al deze ver zwaringen was dat de werkomstandigheden beter en veiliger werden gemaakt. Dat was ook wel nodig, want de inzetrisico’s werden steeds groter. te mogen rijden. Ook werd ieder korpslid opgeleid in het gebruik van adembescherming. In Harenkarspel leverde dat problemen op omdat zij niet over voldoende adem- luchttoestellen beschikten. De gemeente vond destijds twee toestellen voor reddingswerkzaamheden wel vol doende. Dat de overige spuitgasten in de rook moesten staan te blussen en asbestvezels konden inademen maak te destijds nog geen indruk. Er was immers ook nog geen Arbo-wet die dat regelde. Een andere verzwaring was dat bevelvoerende commandanten een langdurige, theoretische en praktische cursus moesten volgen. Zonder een gediplomeerde bevelvoerder mocht er niet meer worden uitgerukt. Jarenlange ervaring en inzichten de samenvoeging op 1 juni 1990 kwamen de drie posten organisatorisch onder één leiding te staan van comman dant Willem Heman. Elke brandweerpost had ongeveer zeventien brandweerlieden en een eigen postcomman dant. Het toenmalige gemeentebestuur en burgemeester J. Louter besloten al snel dat twee brandweerposten vol doende waren en dat Sint Maarten moest worden samengevoegd met Harenkarspel. Na een heftige strijd om hun bestaan za gen de manschappen van Sint Maarten geen toekomst meer voor hen weggelegd en stapten teleurgesteld op. Het was nog lang niet de laatste reorganisatie. In 2013 ging de gemeente Harenkarspel op in de nieuwe gemeente Schagen en haar brand weer kwam onder leiding te staan van commandant Willem Bronder. Twee jaar later is de nieuwe wet Veiligheidsregio ingevoerd. Vanaf dat moment kwam de brandweer Schagen bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Het opperbevel van de brandweer bleef in handen van de burgemeesters. Eén van de maatregelen die zijn doorge voerd is het nieuwe dekkingsplan. De vertrouw de gemeentegrenzen zijn niet automatisch de verzorgingsgebieden meer. De meest snelle en beschik bare brandweerposten, ook buiten de gemeente, worden momenteel automatisch opgeroepen. Het gebied in en rondom Waarland is om die redenen verdeeld over andere brandweerposten. Verder heeft de Veiligheidsregio bij een aantal grotere ruggengraatkazernes beroepsbezetting ondergebracht en is er gestart met een variabele voertuigbezetting. Commando-overdracht in 1983. Vlnr: Jaap de Goede, burgemeester W. Wesselink, Cees Arensman. Belasting van de vrijwilligers Met de introductie van de brandweerwet in 1985 werden ook de opleidingen van de vrijwilligers verzwaard en gelijkgesteld aan die van beroepskrachten. Alle brand weerlieden moesten eerst hun diploma’s halen alvorens te mogen hulpverlenen, blussen of op een brandweerauto -

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2016 | | pagina 27