\y. De overlijdensakte van Hendrik Broersen. 14 en overleden op een zondag of een kerkelijke feestdag, gevierd als zondag. Dit onderzoek leverde niets op. Voorlopig bleef het hier bij. De aantekening van Joop Zutt uit de zestiger jaren had het onderzoek dus op het verkeerde been gezet. Een begrijpelijke vergissing van zijn grootvader, want zo Een deel van de huisnummerlijst van Waarland uit 1882. De volgende vraag in de speurtocht was: hoe is dit jonge leven beëindigd? In de Schager Courant is over de vermoedelijke doodsoorzaak van deze 13-jarige jongen niets gepubliceerd, althans er is niets gevonden. Vanaf december 2015 maakte echter het Westfries Archief uit Hoorn vroegere edities van de Enkhuizer Courant digitaal toegankelijk. Twee berichten hierin hebben veel opgehelderd, zij het ook weer niet alles. In het eerste bericht van 20 november 1881 worden de datum, de plek en het gezin in Waarland, waar deze gruwelijke gebeurtenis plaatsvond, niet genoemd. Het eerste deel van het krantenbericht wordt hier in eigen woorden kort samengevat. Van een katholiek gezin, dat gaat het immers met verhalen over gebeurtenissen die lang geleden zijn gebeurd en worden doorverteld. Tevergeefs is er eerst gezocht naar een meisje van rond de twaalf jaar, maar uit de gegevens van het bevolkingsregister bleek het om een jongen te gaan, die op 13-jarige leeftijd in het huis naast De Tortelduif overleden was. Wel is juist, dat hij gestorven is op een zondag en op een tijdstip dat er een kerkdienst gaande was; in de akte van overlijden staat namelijk: 2 October voormiddags negen ure. Twee oktober 1881 viel op een zondag en om negen uur ’s morgens was er zeker een H. Mis in de kerk van ’t Veld. Digitale kranten Tegenwoordig zijn vroegere edities van verschillende kranten digitaal te raadplegen. Bijvoorbeeld van de Schager Courant. Hierin staat bij het gemeentenieuws op 3 november 1881 het volgende bericht: Gemeente Haringcarspel OVERLEDEN: 2 Oct. Hendrik Broersen oud 13 jr. 4 dito Arie Tol oud 4 mnd. 6 dito Cor nelia Middelbeek oud 3 weken 10 Oct. Marijtje Oud, echtgenote van Willem Stoop oud 52 jr. 14 October, Catharia Boerdijk oud 3 jr. Op het juiste spoor De moord bleef de aandacht houden. In 2007 ging het onderzoek verder. Waar kon nog meer gezocht worden? Een rechtbankverslag uit die tijd zou een mogelijkheid zijn. Maar dan moet wel de dader bekend zijn. Ook omdat een deel van het archief van de rechtbank van Alkmaar is verbrand, was de kans heel klein dat het onderzoek iets op zou leveren. Zou de plek van het huis een aanknopingspunt kunnen zijn? Joop Zutt had opgeschreven dat de moord had plaatsgevonden in het huis, waar later de familie Bruin woonde. Vóór 1921 waren er niet veel huizen of boerderijen in Waarland. Ervan uitgaande dat het huis, waar het vermeende misdrijf gepleegd was, naast De Tortelduif stond dan zou het in een huisnummerlijst te vinden moeten zijn. In zo’n lijst werden het huisnummer en de hoofdbewoner genoteerd. De lijst uit 1882 bracht het onderzoek op het juiste spoor. Hierin staat bij D 68 Th. de Jong en bij D 67 Jn. Broersen Cz. Het bevolkingsregister van 1880 1920 gaf bovendien een verrassende wending. De kaart vermeldt de gegevens over de bewoners en die zijn: Jan Broersen Cz., kerkgenootschap R.C. (Roomsch Catholiek), zijn vrouw Neeltje Groot, zijn stiefzoon Jan Tamis en hun kinderen: Hendrik, Maartje en Petrus. Bij Hendrik, geboren op 14 december 1867, is zijn overlijdensdatum vermeld, namelijk: 2 Oct. 1881. Een bevestiging van de datum en tijd van overlijden, zijn leeftijd en het huisnummer waar hij is overleden, staan genoteerd in zijn overlijdensakte: Op 2 October 1881 voormiddags negen ure is overleden Hendrik Broersen, oud dertien jaar, zoon van Jan Broersen en Neeltje Groot in het huis staande in wijk D nummer 67. - Xz*// ~yy van beroep jarenwonende van de na te noemen 6/ ÓZ .u Achttienhonderd van den burgerlijken stand En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de Heden den Z een en tachtig, zijn voor ons ondergeteekendeAmbtenaar der gemeente Haringcarspel, verschenen --- te y S -Z" tr.'ss overledene, en van beroep te <''zsza’..e.£ 2' ’y hebben verklaarddat op den des z middags ten Z-s?.'’ ■Zf'z zz in den ouderdom van is overleden van beroep en wonende - verscnenen --- -X7 Z-ze z^'&z.z oud x y sg y s oud jaren wonende -/is. yvan dé overledenedie ons s*2- X rt- ?-2-X 's ten ure, in heihuis staande alhier, yy yf geboren te XXXz 'si■^—e^y-2. y yy sz' s -y^s-cr^ ^is'-z/z^-sz c.-^z ts^tZ^f ZZ f'”~ ZftUCri Zs

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2016 | | pagina 14