Tot slot gesloopt Waarland, 15 augustus 2015. 36 Leiders van het Jongensgilde. Vlnr: Siem Plijter, Gerard Zutt Jzn., Piet Zutt Kzn., Aldert Stam Hzn., Jan Zuijdam. En natuurlijk was er de contributie. Op 23 juni 1950 staat hierover: de contri butie moet aan de aalmoezenier afgedra gen worden en die zorgt dat het bij de penningmeester komt. Van de contributie moesten ze f 2,50 voor elke jongen af dragen voor de instandhouding aan het de kerk wordt bijgehouden door de leid sters, als die niet kunnen dan vervangen door anderen. Op 8 december 1949 merkte Jan Bruin op dat voetbal ook een tak van jeugdbe weging was en daarom ook eigenlijk recht had op de opbrengsten uit de schaal. Maar de meesten waren het hier niet mee eens. Dit jaar is het huis aan de Nieuwboer- weg 7 in Waarland gesloopt. Op die plek komt nu een nieuwe woning. Bijna 100 jaar geleden kreeg P Nieuwboer Pz. van de gemeente een bouwvergunning. In de Schager Courant van 22 juni 1918 staat: Waarland - Het bouwen van een flink burgerwoonhuis voor rekening van den heer P. Nieuwboer Pz. is opgedragen aan den heeren Keet en Jaspers, resp. timmerman en metselaar alhier. De foto is genomen rond 1921. Vlnr.: Gert Jansen, Sijtje Nieuwboer- Blankendaal met Aaf, Pieter Nieuwboer, Marie, Annie, Trien, Anna Jansen met Jan en rechts Jaap, Willem, Piet. Luus (1922) was nog niet geboren. Gert en Anna Jansen, broer en zus, werkten toen bij Pieter Nieuwboer. In de volgende Toendertoid staat het tweede deel over het Jongensgilde met daarin de start van twee nieuwe vendels en de initiatieven voor iets nieuws, zoals de mondorgelclub de Cromico ’s en de nu nog steeds bestaande en succesvolle Carnavalsvereniging De Kluivers. Naar Schoorl Naast de wekelijkse bijeenkomsten waren er voor het Jongensgilde nog veel meer evenementen. Het gehele jaar door gingen feesten als St. Martinus, St. Nicolaas, Christus Koning en Vasten avond niet ongemerkt voorbij. Zo was op zondag 25 juni 1950 het feest van de H. Aloysius, de patroon van het oudste vendel. Voor alle twee vendels was er een fietstocht. Om twaalf uur vertrok ken ze naar Schoorl voor een spel in de duinen. Met als afsluiting een glas limo nade. Daarna vervolgde de tocht naar het speelhuis in Bergen voor de rest van de middag. Om zes uur ging het weer op huis aan zodat iedereen om zeven uur thuis was. hoofdbureau van het Jongensgilde. Een grote zorg want nu was dat voor 44 leden al f 110, - en na de zomer, als er meer leden waren, kon dat oplopen tot f 150, -.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2015 | | pagina 36