Nico Zutt Kzn. Bij de start van het Jongensgilde verscheen deze oproep: 34 In mei 1950 zegde de aalmoezenier toe dat er elektrisch licht in de gildehal zou komen iedereen was blij hiermee vooral bij donker weer. Jeugdbeweging De vorige week zijn de motoren van het gildevliegtuig door gezagvoerder v.d. Meyden aangeslagen. Weet je hoe het vliegtuig heet? Geen Franeker of Nijmegen, maar ’Sta Klaar’ De eerste vlucht gaat de volgende week beginnen met als 2e piloot Noordstrand en de verdere bemanningsleden: Gert Volkers, Piet Zutt, Aldert Stam, Nico Zutt, Jan Zuijdam en Gerard Zutt. We hebben voldoende passagiers om 2 vluchten per week te ondernemen n.l. op dinsdag en donderdagavond. Waar gaan we heen zullen jullie zeggen? O, we bevliegen verschillende lijnen! Naar de hemel dacht je, wel nee die hebben we nog lang niet verdiend, Wij gaan naar het land van goede karakters, van echte kerels naar het land van ontspanning en plezier. Maar die ‘Sta Klaar’ heeft brandstof nodig, hij is echter zuinig in gebruik n.l. tien cent per week, Bemanning en passagiers willen er netjes uitzien ja zelfs graag hetzelfde pakje wat gemakkelijk is tijdens de vlucht. Nu zijn het nog proefvluchten maar straks bij de officiële opening van de nieuwe hangar (jeugdhuis) willen we er keurig uitzien, dit brengt wel enige kosten met zich mee maar met werken, sparen en vader plat aankijken komt het wel in orde. De propellers gieren rond, vele ouders juichen ons toe, de bemanning heeft reeds plaats genomen. Dinsdagavond na het Lof (allen present) tot half negen en donderdagavond idem. Starten we vanuit de hangar (de kerkstal). Tot ziens, De Bemanning viel wat tegen. Waren ze te hard van stapel gelopen? Ze besloten om het de volgende week na de hoogmis nog eens te proberen. Nu mochten ook vijftienja rigen erbij. Dat lukte en op 1 mei 1950 staat genotuleerd: er zijn nog zes jongens bijgekomen. Er is dus een gildekring van 28poorters. Twee vendels van 14. Vendel 1, met de oudste jongens, startte op dinsdag 9 mei en vendel 2, met de jongsten, op donderdag 11 mei. Piet Noordstrand en Aldert Stam namen ven del 1 voor hun rekening en Gert Volkers en Piet Zutt vendel 2. Jan Zuijdam, Nico Zutt en Gerard Zutt fungeerden voorlo pig als assistenten bij de groepen. Voor de vendels moesten nog passende namen worden verzonnen. De leidersbijeenkomsten heetten vanaf die tijd gildeberaad en de toekomstige bijeenkomsten met de schouten het schoutenberaad. Er waren nog geen uniformen dus groeten alleen tijdens de bijeenkomsten. Piet Noordstrand schreef een stukje voor de officiële opening in het parochieblad en hij stelde een pro grammaatje op voor de opening van de vendelbijeenkomsten. Daarnaast kwam Piet voor de dag met een voorlopig zomerprogramma. Hij was heel actief Ondertussen kwam in april 1950 de ver gunning voor het nieuwe jeugdhuis bin nen. Er begon dus werking in te komen. Op het einde van 1950 moest aangegeven worden hoeveel ruimte ze nodig hadden in het nieuwe jeugdhuis want de voltooiing vorderde ge staag. Hun gedachten gingen uit naar twee vertrekken, één voor ontspanningszaal en één voor officiële gildehal. De opening zou gebeuren met een ouderavond met toneel en zang waarbij Gert Volkers een toneelstuk zou regisseren. De start met twee vendels Nu er leiders waren en een voor lopig jeugdhuis, kon er begon nen worden. In het parochieblad schreef de aalmoezenier over de start. En zondags op de preek stoel werd bekendgemaakt dat de jongens van 12, 13 en 14 jaar zich zondagmiddag konden opgeven. Er kwamen 22 aanmeldingen en dat

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2015 | | pagina 34