i r Aldert Stam Hzn. 33 Van kerkestal tot jeugdhuis De huisvesting van de jeugd speelde bij de nieuwe jeugdbeweging een grote rol. Er zou een jeugdhuis komen. Maar was dat op tijd klaar? Op 24 november 1949 had de aalmoezenier goed nieuws. De pastoor had van de vicaris van de bis schop gehoord dat alles goedgekeurd was en op 9 februari 1950 stelde hij dat het jeugdhuis absoluut klaar was vóór 18 juni. Bij de jeugdleiders heerste twij fel. De notulist schreef: weddenschap of dit zou lukken: inzet een pakje sigaretten en een tientje (veiligheidshalve voegde hij er toe) van de rozenkrans hóór. De start met de groepen mocht hier niet van afhangen want er zat schot in de opleiding van de leiders met als eerste geslaagden Piet Noordstrand en Gert Volkers. En toen Aldert Stam en Piet Zutt spoedig volgden, besloten ze op 9 maart 1950 om alvast te beginnen, Maar de plek was nog een vraagteken. Het groepscomité stelde in april 1950 voor om als nood de boet van Freek van Schagen voorlopig als jeugdhuis te gebruiken. Maar deze suggestie is waar schijnlijk nooit uitgevoerd, want toen kwam de kerkestal in beeld. Siem Plijter zei over deze ruimte: In de kerkestal stonden vroeger de paarden als de boe ren met huifkarren naar de kerk gingen. Later kwamen in de kerkestal de kleedlo kalen van Con Zelo Voetbal. Probleem was dat de kerkestal al een tijdje niet gebruikt was en een grote schoonmaak behoefde. En de spelen van het vroegere K.J.C. lagen nog in het Oude Huis. Dus moesten ze die eerst nog uitzoeken. Al gauw bleek dat daar niet veel te halen was. Ze waren dan ook snel klaar en toen konden ze naar de ker- kestal: de ruimte en gezelligheid viel daar erg mee. Aan de pastoor vroegen ze of ze daar hun bijeenkomsten konden houden. Dat was prima en hij beloofde ook voor een kruis te zorgen. Hun voor lopige onderkomen was dus geregeld. De sleutel van het noodjeugdhuis kreeg bij de we duwe K. Zutt een vaste plaats, vlak bij de deur zodat ze die zo konden pakken. succes was, met als verklaring dat het Nationaal Hoofdkwartier nog losjes in de schoenen staat. Maar ondanks dat kreeg iedereen een aanstellingsbevoegdheid. Op 16 maart 1950 traden Nico en Gerard Zutt aan als nieuwe leiders en Piet Noordstrand kreeg er nog een baan bij als voorzit ter van het district KAB (het overkoepelende orgaan van de regionale vakorganisaties van de Katholieke Arbeidersbeweging). Op zaterdag 22 juli en zondag 23 juli 1950 was er voor alle gildeleiders een Kaderschouw te Drakenburg bij Baarn. Hier ging iedereen naar toe, behalve Gerard Zutt die geen tijd had. Dit week end viel goed in de smaak bij de leiders want naast een cursus kregen ze ook praktijkervaring over kamperen. Weer thuis vroeg Aldert Stam of ze met de jongens niet op kamp konden tijdens de kermis. Maar de helft van de leiders wilde dit vertier niet missen en ze besloten om er later nog eens over te praten. De toene mende welvaart weerspiegelde zich in het vervoer. Bij een latere Kaderschouw in 1952 gingen ze met zeven man naar Bloemendaal met de luxe wagen, Nico Zutt fungeerde als chauffeur. I Het oude voetbalveld. I Rechts de kerkestal.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2015 | | pagina 33