31 oorzaken? We weten het niet want van de verkenners staat niets op papier. De verkenners verdwenen dus en rond 1948 werd de keuze gemaakt voor het Jongensgilde. Dat gebeurde zeker onder invloed van het kerkbestuur. De trekker voor deze andere vorm van jeugdbewe ging was de nieuwe kapelaan. Een nieuwe zielzorger Kapelaan P.G. v.d. Meyden, was in Waar land werkzaam van 1 september 1949 tot 28 augustus 1950. In een brief van het Katholiek Thuisfront aan de Waarlandse militairen in Ned. Indië, schreef hij op 24 november ’49: Het is wel wat brutaal, maar ik zal toch met mezelf deze brief beginnen Maar drie maanden gele den kreeg ik een brief van mijnheer (mon seigneur) de Bisschop of ik als je blieft naar Waarland wilde vertrekken. Nu ik wilde wel, maar kan ik het helpen, van Waarland had ik nog nooit gehoord. Toch ben ik er tenslotte gekomen en wel via de afsluitdijk over Den Helder, ’t Zand, Schagen, De Waard, t Veld enz. Op de grens van de parochie werden mij, kan ik het helpen, bloemen aangeboden en toen ging het langs de spookachtige verlich ting van de Weel en de Veluweweg naar de tweede verdieping van de landelijke pastorie, alwaar ik na een vermoeiende tocht van 195 km. op mijn bed neerviel en insliep. Op het ogenblik is het hier al drie, vier weken lang erg slecht weer, regen, storm, wind, en wind, storm en regen, dag in dag uit, nacht in nacht uit, uur in uur uit. Ook tussen ons en de zon hangt een dicht ijzeren gordijn, Overal wordt er hard gewerkt aan de kool Tot een volgende keer, Kap. P. v.d. Meyden. De eerste bijeenkomst De kapelaan had de zaken goed voor bereid. Voor de eerste bijeenkomst op 13 oktober 1949 nodigde hij toekomstige leiders van de jeugdbeweging uit. En, wat voor later belangrijk zou zijn, hij schafte een notulenboek aan zodat er verslagen gemaakt konden worden. Als eerste ging de kapelaan die tevens de aalmoezenier zou worden, kennis maken met o.a. Piet Noordstrand (in augustus van dat jaar uit militaire dienst gekomen), Jan Bruin, Gert Volkers, Aldert Stam, Jan Zuijdam en Piet Zutt. Hierna werd geopend met gebed. Toen hield hij zijn openingstoe- spraakje waarin hij opmerkte dat de verkennerij hier niet voldeed, dat was meer voor de stadjongens welke over meer tijd beschikten, de jongensgilde paste hier beter. Maar er kwam meteen tegenstand. De welpenleidsters, die ook aanwezig waren, hadden daar veel bezwaren tegen, onder meer omdat ze dan de jongens niet meer konden opleiden tot verkenners. De ka pelaan antwoordde hierop dat nog niets beslist was omdat we nog niet wisten hoe het jongensgilde in elkaar zat. Daarover ging de aalmoezenier inlichtingen inwin nen en derhalve zouden ze voorlopig nog niet beginnen met de jongensclubs. Piet Noordstrand. Foto 2013. Een andere koers 1948 was een belangrijk jaar voor de jeugdbeweging. Het kerkbestuur kocht toen van de Domeinen een barak in Schoorl om in de behoefte van een jeugd- gebouw te voorzien. Kosten f5.200, -. Het gebouw werd afgebroken en opge slagen in het Oude Huis aan de Nieuwe Polderweg, Architect Josef Overtoom uit Schagen kreeg de opdracht voor een ontwerp van een jeugdgebouw. Dat kon gedeeltelijk uit de oude materialen wor den opgetrokken. Oorspronkelijk zou het jeugdcomité de bouw verzorgen, later werd op instigatie van de Vicaris Gene raal van het bisdom deze taak overgedra gen aan het kerkbestuur. Maar de ingebruikname zou wel even duren. Pas op Hemelvaartsdag 1951 werd het nieuwe jeugd- en parochiehuis in gebruik genomen. Maar er gebeurde meer. Op 1 september 1949 kwam er weer een vaste assistent in de parochie Waarland in de persoon van Rev. Dom. P. v.d. Meyden. (Rev. Dom of R.D. is de afkor ting van het latijnse woord Reve- rendus Dominus wat Eerwaarde Heer betekent). In het boek de Parochie van de H. Wulfram, staat over deze pater: Er werd gehoopt dat de nieuwe assistent ook nieuwe bloei zou brengen in het jeugdwerk dat voor de zoveel ste keer weer eens op niets was uitgelopen. Door emigratie was de verkennersleider vertrokken (dat was Bertus Bruin, die op 19 juli 1949 naar Canada emigreerde, red.) en de verken- nersgroep eveneens.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2015 | | pagina 31